ihale-soru-cevap-logo.png

" hakkı " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun'un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu deği << Devamını Oku>> [1190]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir özel hukuk tüzel kişiliği olan eylem ve işlemlerine ait sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi olduğu anlaşılan ... nin üst hakkı nedeniyle malik gibi hareket edeceği ve 49 yıllık üst hakkına istinaden yaptırılmakta olan tesislerin yapı sahibinin üst hakkı süresince adı geçen şirket olduğuna ve yapılan yapıların denetiminin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olduğu hk << Devamını Oku>> [452]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hakkında kamu davası açılan ortağının, ihale ilan tarihinden önce hisse oranının 'nin altına düştüğüne, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılamayacağına ilişkin iddiasına; 4734 sayılı Kanun'un anılan maddelerinin gerekçelerinin incelenmesinden; yasaklananların başka bir yöntem izleyerek (dolaylı olarak) kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da (sermaye veya şahıs şirketi ayrı << Devamını Oku>> [420]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.II-1867 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 61 inci maddesinde, başvuru sahibinin iddiasının aksine sadece yaklaşık maliyete ilişkin bilgi ve belgelerin değil, ihaleye teklif veren isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin de ifşa edilemeyeceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Bilgi Edinme […] << Devamını Oku>> [455]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işlerinde , işin seviyesi iken mevcut kontroller varken, idarece yeniden kontrol atanabilir mi? Atanırsa , atanan kontrol ne yapmalıdır ? İtiraz hakkı bulunmakta mıdır? Hangi yönetmenliğe göre itiraz edebilir? Şimdeden cevaplar için teşekkür ederiz. << Devamını Oku>> [155]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

TSE de sözleşmeli ve her yıl sözleşme yenilemek koşuluyla çalışmaktayım(TSE ile aramızda herhangi bir taşeron firma yok ve 15.06.2017 de işe başladım), 696 KHK kapsamında değerlendirilmek üzere yaptığım baş vuruyu red etmeleri üzerine yaptığım itiraze aşağıda belirtilen cevaba istinaden tekrar reddedildi. Bu konuda ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı istirham ediyorum. ^^İlgide kayıtlı itiraz dilekçenizin; 375 sayılı […] << Devamını Oku>> [217]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam personele çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında okullarda dönem arası ve yaz tatillerinde çıkışı yapılarak yıl içerisinde 9 ay çalışan, toplamda da 4 yıl çalışması bulunan taşeron işçilerin yıllık ücretli izin hakları var mıdır? Varsa yüklenici firma izinde olan personelin yerine işçi göndermek zorunda mıdır? Yani iş kanununun 53 . maddesinde; "iş yerinde işe başladığı tarihten […] << Devamını Oku>> [425]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, belediye kanununun 18. maddesinin e bendinde belediye meclisine taşınmazlar üzerinde süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla sınırlı ayni hak tesisine karar verme yetkisi verilmiş; ancak Medeni Kanunnda üst hakkkı en az otuz yıllık için kurulur diye bir ibare var. Belediyeler otuz yıldan fazla üst hakkı tanıyabilir mi? << Devamını Oku>> [712]