..Üniversitesinden iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin ve fazla çalışma alacaklarını isteyen işçiye karşı kim sorumludur?(Yargıtay)

Özet

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun’u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun’u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun’un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu değildir. Bu sebeplerle davaya konu kıdem tazminatı talebinin tamamından davalı asıl işverenle birlikte diğer davalı son alt işveren …….. Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/15458

K. 2016/19013

T. 23.6.2016

 

Temyiz:

Kararı davalılar temyiz etmiştir.

Gerekçe:

A-)Davalı …… Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. temyizi yönünden;

Gerekçeli karar 7.4.2016 tarihinde davalı …….. Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. vekiline tebliğ edildiği halde, temyiz süresinin son günü olan 15.4.2016 tarihinden sonra, 22.4.2016 tarihinde davalı vekilinin harcını yatırarak kararı temyiz ettiği, temyiz talebinin 22.4.2016 tarihinde sekiz günlük temyiz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432. maddesi gereğince, süre aşımı sebebiyle davalı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, nisbi temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine,

B-)Davalı … temyizi yönünden;

1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-)Davacının kıdem tazminatından davalı son alt işverenin sorumlu olup olmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 112. maddesine 6552 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle eklenen fıkralarda, 4.1.2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları bakımından; alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere dair kıdem tazminatına esas hizmet sürelerinin, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunacağı, bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı Kanun'un 120. maddesi uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak sureti ile ödeneceği hususları düzenlenmiştir.

6552 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle değişik 4857 Sayılı Kanun'un 112. maddesinde kamu işverenleri arasındaki rücu işlemi düzenlenmiş olmakla birlikte, kamu asıl işvereninin alt işverenlere rücu işlemine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 2/6. maddesi hala yürürlükte olup, anılan kanun hükmü gereğince asıl işveren alt işveren ilişkisinde asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun'un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu değildir. Bu sebeplerle davaya konu kıdem tazminatı talebinin tamamından davalı asıl işverenle birlikte diğer davalı son alt işveren …….. Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-)Kabule göre de, davacının ücretinin tespiti bir diğer ihtilaf konusudur.

Somut olayda; davacı işçi kendisine son ay yapılan ödeme doğrultusunda ücretinin 994,13 TL olduğunu beyan etmiş, bu tutarın net mi brüt mü olduğu hususunda açıklamada bulunmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtilen tutar brüt olarak kabul edilmiş ve davaya konu alacaklar ona göre hesaplanmıştır. Mahkeme hükmünde hüküm altına alınan miktarların net mi brüt olduğu yazılmamıştır. Dosyadaki imzasız bordronun incelenmesinde 994,13 TL 'nin asgari geçim indirimi dahil davacının net ücreti olduğu belirlenmiştir. Belirtilen tutarın brüt olduğunun kabulü halinde bu tutar dönemin asgari ücretinin altındadır. Net olduğunun kabulü halinde ise, davaya konu alacaklar hesaplanırken asgari geçim indirimi eklenmemesi gerektiği için hesaplama hatalıdır. Mahkemece verilen ilk kararın davacı tarafından temyiz edilmemiş olması sebebi ile hüküm altına alınan miktarların davalılar lehine usuli kazanılmış hak teşkil ettiği de dikkate alınarak, ücret hususu açıklığa kavuşturulduktan sonra davaya konu alacaklar yeniden hesaplanmalıdır.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 23.6.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap