ihale-soru-cevap-logo.png

" ilgili " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” düzenlenir. Bu kapsamda yüklenici altında mı çalıştığınız yoksa yüklenicinin alt yüklenicisi olarak mı çalıştığınız belirtilmediğinden belgelendirme açısından fark olduğundan şu şekilde cevap verilebilir. * İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak g << Devamını Oku>> [41]


Sözleşmenin resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu sözleşmeye 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 fıkrası kapsamında "0" nispetinde damga vergisi uygulanması mümkün değildir. << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin s << Devamını Oku>> [119]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kataloglarda, iddia konusu teknik şartname düzenlemeleri ile ilgili olarak bir takım Türkçe katalog vb. belgelerin sunulduğu görülmekle birlikte, iddia konusu Teknik Şartname’nin 1 ve 5’inci maddelerine ilişkin bir kısım hususların yalnızca yabancı dilde sunulan kataloglar üzerinde işaretleme yapılmak suretiyle tevsik edildiği, ancak iddia konusu Teknik Şartname maddelerinin bir kısmını tevsik etmek üzere sunulan katalogların yabancı dilde oldu << Devamını Oku>> [88]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından şirketin tek ortağı olan M.N.Knin yönetim kurulu başkanlığı süresinin sona erdiği ve görev süresini uzatmadığı, -EKAP’a anılan hususlara ilişkin belge yüklemediği iddia edilmekte ise de, kamu ihale mevzuatında tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanlarının beyan edilmesi veya görev süresi sona eren yönetim kurulu başkanlarının görev sürelerini uzatarak ihaleye teklif vermesi gerektiğine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı, -anılan mevzuat kapsamında ihaleye katılım sağla << Devamını Oku>> [87]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemeler neticesinde ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanı kapsamında yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 22’nci maddesinde yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiş olup personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmaya << Devamını Oku>> [815]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat kapsamında, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarelerce ne şekilde değerlendirileceği  ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi yöntemlerle sunulabileceğine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir: Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi/proforma fat << Devamını Oku>> [119]


4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendi, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç […] << Devamını Oku>> [115]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Daha sonra anılan iş ortaklığı tarafından sunulan belgeler arasında iş deneyimini tevsik için …Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler A.Ş. ile 30.11.2021 tarihinde imzalanan “Alt Yapı Bileşenleri dahil Çağrı Merkezi Hizmet Alım işi”  konulu, işe başlama tarihi 01.01.2022 ve bitiş tarihi 28.02.2022 tarihi olan ve üzerinde “aslı idarece görülmüştür” kaşesi taşıyan KDV hariç 6.300.000,00 TL bedelli bir sözleşmenin sunulduğu, sözleşme ekinde üzerinde “aslı idarece görülmüştür” kaşesi taşıyan bir adet << Devamını Oku>> [325]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenme << Devamını Oku>> [707]