Pay sahibi birden fazla olan anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, ortaklığı oluşturan kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 24.01.2023 02:01
Özet

İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, başvuru sahibi tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği anlaşıldığından idarece, anılan isteklinin teklifinin “yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan başvuru sahibi tarafından bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte, mevcut durumda ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterine dayanak yönetim kurulu kararına ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmediği, dolayısıyla belge eksikliğinin söz konusu olduğu ve bilgi eksikliğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından iddianın bu yönüyle de yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No : 2023/001
Gündem No : 51
Karar Tarihi : 04.01.2023
Karar No : 2023/UY.I-42

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Mois İnşaat San. ve Tic. A.Ş.-Hls İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/905600 İhale Kayıt Numaralı “Kınık-Karadere Barajı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı tarafından 10.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kınık-Karadere Barajı” ihalesine ilişkin olarak Mois İnşaat San. ve Tic. A.Ş.-Hls İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 24.11.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2022 tarih ve 65914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1496 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş ortaklıklarının pilot ortağı MOİS İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinde ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yönetim kurulu karar defterinde şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına yer verilme zorunluluğunun bulunmadığı, zira ilgili mevzuatta yönetim kurulu karar defterinde yer alması gereken asgari bilgilerin sayma yoluyla belirtildiği, bu hususların, karar tarihi ve sayısı, kararın içeriği, toplantıda hazır bulunanlar ve üyelerin imzası olduğu, EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinde ortakların bulunduğu, MERSİS’ten alınan ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin pay defteri ile uyumlu olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa ilişkin bilgiler beyan edildiğinden, söz konusu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca ihalenin tekliflerinden daha yüksek tutarda bir teklif sahibi istekliye bırakılmasının kamu zararına sebebiyet vereceği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38. maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 

EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

 (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “… (5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. 

Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları;

şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilşkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kınık-Karadere Barajı

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2016A01-2520 (2016A010040 – Bakırçay Mansap Ovaları)

d) Kodu: 2016A01-2520

e) Miktarı: Temelden 78,50 m yüksekliğinde Eğik Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Baraj

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 Başvuruya konu ihalenin 10.10.2022 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı tarafından e-ihale olarak gerçekleştirilen “Kınık-Karadere Barajı” yapım işi olduğu, ihalede 123 adet ihale dokümanı indirildiği ve 55 istekli tarafından teklif sunulduğu, 15.11.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin ICC Grup İnş. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Arsi Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Tic. A.Ş.-Şimşekler İnşaat ve Turizm Taahhüt Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihaleye teklif veren tüzel kişi isteklilerin, yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin idare tarafından EKAP’tan alınacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi Mois İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” başlıklı satırında tüzel kişiliğin ortaklarının Erol Yüksel  (%51) ve Ahmet Puğar (%49) olduğu, yöneticilerinin de aynı kişiler olduğuna ilişkin beyanın bulunduğu, idare tarafından Mois İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik olarak 12.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden ticaret sicil bilgileri sorgulamasının gerçekleştirildiği, söz konusu ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması sonucunda anılan isteklinin yöneticilerinin Erol Yüksel ve Ahmet Puğar olduğu bilgisinin teyit edildiği,

İdare tarafından 12.10.2022 tarihinde tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin olarak yapılan sorgulama neticesinde, şirket ortağı Erol Yüksel’e ve Ahmet Puğar’a ait ortaklık oranını gösteren pay defterlerinin ve 11.03.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararının EKAP’a yüklendiği bilgilerine ulaşıldığı, söz konusu yönetim kurulu kararında toplantı gündeminin “Yönetim Kurulu Yetki ve Temsil İlzam”  olarak ifade edildiği, karar içeriğinde özetle Ahmet Puğar’ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına,  Erol Yüksel’in aynı süre ile yönetim kurulu başkan yardımcılığına atanmasına ve münferiden şirketi temsile yetkilendirildikleri hususlarının yer aldığı, her iki ortağın pay defterinde belirtilen şirket sermayesindeki payına diğer bir ifade ile ortaklık oranına yönelik bir karar veya bilgi yer almadığı tespit edilmiştir.

 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca pay sahibi birden fazla olan anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, ortaklığı oluşturan kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, bu kişilerin tüzel kişi olması halinde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yükleneceği, bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, başvuru sahibi tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği anlaşıldığından idarece, anılan isteklinin teklifinin “yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte, mevcut durumda ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterine dayanak yönetim kurulu kararına ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmediği, dolayısıyla belge eksikliğinin söz konusu olduğu ve bilgi eksikliğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından iddianın bu yönüyle de yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 


Üst Konuları: Kararlar, KİK Kararları


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap