Mesleki faaliyetini sürdürdüğünün belgelendirilmesinde mühendisin ilgili mühendis odasına kaydı yeterli midir, yoksa ticaret odasına kaydı da gerekir mi? İhaleden elenme sebebi midir?

Yayın Tarih: 28.06.2024 04:06
Özet

Gerçek kişilerin eğer tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesinin isteye bağlı olarak bulunabildiği, dolayısıyla gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesine kaydının zorunlu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli Yunus Tapşık’ın gerçek kişi ve EKAP kaydının olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda teklif vermeye ilişkin herhangi bir bilgi girişinde bulunma zorunluluğu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin” başlıklı bölümün alt başlığı olan “Mezuniyet belgesi” bölümünde inşaat mühendisliği mezuniyet belgesini beyan ettiği, , bina yapım işi ihalesi olan somut ihalenin, inşaat mühendisliğine yönelik mezuniyet belgesi beyan eden isteklinin faaliyet konusunda yer aldığının kabulü gerektiği, ayrıca yukarıda yer verilen Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer verilen “Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmüne istinaden idare tarafından 06.12.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısı gönderilen isteklinin de idareye sunduğu belgeler arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Şanlıurfa Temsilciliği tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi sunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğunun görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.


Toplantı No 2023/001
Gündem No 39
Karar Tarihi 04.01.2023
Karar No 2023/UY.I-31

BAŞVURU SAHİBİ:

Abdullah ÜÇEŞ,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Haliliye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1132837 İhale Kayıt Numaralı “Çamlıdere Mahallesi Çok Amaçlı Kültür Salonu Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Haliliye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 21.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamlıdere Mahallesi Çok Amaçlı Kültür Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Abdullah Üçeş’in 03.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2022 tarih ve 66161 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1512 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerine kalan gerçek kişi isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği ve yeterlik bilgileri tablosunda ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin herhangi bir bilgi belge tevsik etmediği,

 

2) İhale üzerine bırakılan isteklinin EKAP’a kayıtlı herhangi bir iş deneyim belgesinin olmadığı, mezuniyet belgesi ile ihaleye katılmış ve mezuniyet belgesinin EKAP’a kaydı yapılmamış ise teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca mezuniyet belgesinin ihale konusu iş için istenilen iş deneyim tutarını karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İstekli olabilecek: ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi ifade eder.” hükmü,

 

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. …Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: ÇAMLIDERE MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR SALONU YAPIM İŞİ

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı: 1 Adet 298,84 m² Kapalı Alana Sahip Çok Amaçlı Kültür Salonu Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021)

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

 Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle 21.11.2022 tarihinde yapılan ihalede 10 adet doküman indirildiği, ihaleye 7 istekli tarafından e-teklif verildiği, sınır değerin altında teklif sunan 3 isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 33’üncü madde düzenlemesi kapsamında açıklama istenilmeksizin idarece reddedildiği, 24.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yunus Tapşik gerçek kişisi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Abdullah Üçeş’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen doküman ve mevzuat düzenlemelerinden elektronik ihalelerde isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge olarak yer alan noter tasdikli imza beyannamesini e-teklifleri kapsamında beyan etmelerine yönelik zorunluluğun 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete değişikliği ile kaldırıldığı, diğer taraftan isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ilgili belgeleri idareye sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Gerçek kişilerin eğer tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesinin isteye bağlı olarak bulunabildiği, dolayısıyla gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesine kaydının zorunlu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli Yunus Tapşık’ın gerçek kişi ve EKAP kaydının olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda teklif vermeye ilişkin herhangi bir bilgi girişinde bulunma zorunluluğu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin” başlıklı bölümün alt başlığı olan “Mezuniyet belgesi” bölümünde inşaat mühendisliği mezuniyet belgesini beyan ettiği, , bina yapım işi ihalesi olan somut ihalenin, inşaat mühendisliğine yönelik mezuniyet belgesi beyan eden isteklinin faaliyet konusunda yer aldığının kabulü gerektiği, ayrıca yukarıda yer verilen Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer verilen “Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmüne istinaden idare tarafından 06.12.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısı gönderilen isteklinin de idareye sunduğu belgeler arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Şanlıurfa Temsilciliği tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi sunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğunun görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarece uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin h bendinde “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

 

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “iş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde (1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

 (12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik

Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak

Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır…

5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır…

9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler

değerlendirme dışı bırakılır…

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir… İhalede;…yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında arklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. …

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Grubu Üst Yapı (Bina) İşlerinden, III.Grup İşler Benzer İş olarak değerlendirilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisi veya Mimar” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan Yunus Tapşık’ın iş deneyimini tevsiken Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin” başlıklı bölümün alt başlığı olan “Mezuniyet belgesi” bölümüne “17015********, 28.08.2017,35560 Yakın Doğu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği” bilgilerini beyan ettiği, idare tarafından da EKAP üzerinden istekliye ait diplomanın teyidinin yapıldığı görülmüştür.

 

İsteklinin teklif tutarının 1.760.000,00 TL olduğu, İdari Şartname’de yer alan düzenleme gereği iş deneyim belgesi için istenilen oranın teklifin %50’sini sağlaması gerektiği, bu itibarla isteklinin en az 880.000,00 TL tutarında iş deneyimi tevsik etmesi gerektiği, 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi uyarınca mezuniyetten sonra geçen her yılın, (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu kapsamda isteklinin mezuniyet tarihinin 2017 olduğu, ihale tarihinin 21.11.2022 olduğu, (5×882.172,00 TL= 4.410.860,00 TL) mezuniyet belgesinin idarece istenilen tutarı karşıladığı görülmüştür.

 

Yapılan değerlendirmede iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydının zorunlu olduğu, mezuniyet belgelerinin Yüksek Öğretim Kurumu entegrasyonu kapsamında EKAP üzerinden teyidi yapılabilen belgeler arasında yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan ettiği mezuniyet belgesinin de idare tarafından istenilen benzer işe yönelik iş deneyim tutarını sağladığı görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap