ihale-soru-cevap-logo.png

" konuda " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E:2012/3769, K:2013/2303 sayılı kararında  “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesinde, "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına << Devamını Oku>> [344]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından isteklilere ikinci defa gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklanması istenen işçilik maliyeti ve temizlik malzemelerine ait fiyat bileşenlerinin hem yaklaşık maliyet hesabında hem de birim fiyat teklif cetvelinde yer aldığı, yaklaşık maliyet hesabında ya da birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan bir hususun açıklanmasının talep edilmediği, mevzuat hükümlerine göre idarelerin teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgil << Devamını Oku>> [1322]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece ihalenin ilk oturumunda açıkça fark edilemeyecek konuda, idare değerlendirmelerinin ihalenin esasına etki etmediği ve tekliflerin ayrıntılı olarak incelendiği aşamada belirtilen gerekçelerle tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [412]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1477 Sayılı Kararında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki standart form anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun 3 nolu dipnotunda “Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacak ve bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir…” açıklaması, 5 […] << Devamını Oku>> [569]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-442  Kararında: Başvuru sahibi tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinin idarenin ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verdiği iş ortaklığı beyannamesi standart formuna birebir uygun olmadığı görülmekle birlikte; sunulan beyannamede… İle… tarafından iş ortaklığı olarak müşterek teklif verildiği, iş ortaklığının pilot ortağının … olduğu, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatl << Devamını Oku>> [426]