Konsorsiyum beyannamesinde koordinatör ortağın konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili kılınmış olduğu gerekçesi ile teklif mektubunun da konsorsiyum üyelerini temsilen koordinatör ortak tarafından imzalanması mümkün müdür?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1477 Sayılı Kararında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki standart form anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun 3 nolu dipnotunda “Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacak ve bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir…” açıklaması, 5 […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1477 Sayılı Kararında

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki standart form anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun 3 nolu dipnotunda “Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacak ve bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir…” açıklaması, 5 nolu dipnotunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. “açıklaması, Standart form “konsorsiyum beyannamesinde” ise “Koordinatör ortağın konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından koordinatör ortağa yapılacak bildirimlerin konsorsiyuma yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda koordinatör ortak olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce ortaklardan herhangi birinin (koordinatör ortak dahil) ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda koordinatör ortak ve konsorsiyumun geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.”  ifadeleri yer almaktadır.

İhale konusu işe ait idari şartname ve eki standart formların yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine paralel şekilde tip idari şartname ve standart formlara uygun bir şekilde hazırlandığı görülmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümleri ve ihale konusu işe ait idari şartname ile eki standart formlarda yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında, ihale teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektubu ve konsorsiyum beyannamelerinin konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerektiği, teklif mektuplarında ayrıca ortaklardan her birinin teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedelinin ayrı ayrı yazılarak bunların toplamının da belirtilmesi gerektiği, konsorsiyum beyannamesi ile koordinatör ortağın teklif mektubunu tek başına imzalamaya yetkili hale gelemeyeceği anlaşılmakta olup, teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunda her bir ortağın taahhüt ettiği iş kısmı belirtilmeyen ve teklif mektubunun sadece koordinatör ortak tarafından imzalandığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap