ihale-soru-cevap-logo.png

" Markayı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin alınan teknik görüşte Teknik Şartname’nin A.11, 2.vi, 2.xiii, 3.i, 3.iii, 4.vi, 4.ix, 7.i, 7.iv ve 9.b maddelerinden dolayı rekabetin olumsuz yönde etkilendiği, söz konusu şartnamenin büyük oranda belirli bir marka/model cihazı işaret ettiği ve bu durumun verilen hizmetin kalitesi, verimliliği ve etkinliği bakımından uygun olmadığı belirtilmiş olup, söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal e << Devamını Oku>> [555]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikâyete konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, ancak ihaleye bir isteklinin teklif verdiği ve söz konusu isteklinin teklif dosyasında, şikâyet başvurusunda değinilen Mitsibushi marka araçların yetkili satıcısı olduğuna ilişkin tevsik edici belgenin bulunduğu tespit edilmiş olup, belirtilen bu nedenlerle idarece hazırlanan Teknik Şartnamenin 4734 Sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muam << Devamını Oku>> [617]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin 24 üncü kalemine sadece tek teklif gelmesi ile alınan teknik görüşler bir arada değerlendirildiğinde, Pediatrik Ürodinami Küçük Set Teknik Şartnamesi ile Wireless Vide-Ürodinami Sistemi Teknik Şartnamesinin ihaleye katılımı kısıtladığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen rekabet ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, incelemeye konu ihalenin 24 üncü kalemi olan “Pediatrik Ürodinami Küçük Set Kalemi”nin iptal edilmesi hk. << Devamını Oku>> [1239]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, teknik şartnamelerde; teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bi << Devamını Oku>> [741]