Teknik şartnamede belli markanın işaret edilmesi mümkün müdür?

Özet

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin alınan teknik görüşte Teknik Şartname’nin A.11, 2.vi, 2.xiii, 3.i, 3.iii, 4.vi, 4.ix, 7.i, 7.iv ve 9.b maddelerinden dolayı rekabetin olumsuz yönde etkilendiği, söz konusu şartnamenin büyük oranda belirli bir marka/model cihazı işaret ettiği ve bu durumun verilen hizmetin kalitesi, verimliliği ve etkinliği bakımından uygun olmadığı belirtilmiş olup, söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 05.12.2012

       Karar No          : 2012/UM.I-4593

       İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teknik şartnamenin A.10, A.11, 2.iv, 2.vi, 2.viii, 2.xiii, 3.i, 3.iii, 3.iv, 3.v, 4.iv., 4.vi, 4.ix, 6.i, 7.i, 7.iv ve 9.b (dilekçede 4.iv., 4.vi, 4.ix, maddelerinin 3.iv., 3.vi, 3.ix olarak yazıldığı görülmüştür) maddelerinde yapılan düzenlemelerin ihaleye katılımı sınırlandırıldığı ve rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilediği iddialarına yer verilmiştir.

       Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

       İhale konusu tomosentezli tam alanlı dijital mammografi cihazı teknik şartnamesinin şikayete konu maddelerinde “A.10 Teklif edilen cihaz tomosentez özelliği hariç FDA onaylı olmalıdır, cihazın FDA belgesi teklifle birlikte verilmelidir.

       A.11 Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında FDA onaylı CAD yazılımı eklenebilmelidir, ilgili belge teklif dosyasında bulunmalıdır.

       2.iv. Tüp anodu, tek materyalden imal edilen cihazlarda Tungsten, çift materyalden imal edilen cihazlarda "Tungsten ve Molibden" olmalıdır.

       2.vi. Sistemin kV aralığı en az 23kV – 35kV aralığında olmalı ve 0,5 ve/veya 1 kV'luk aralıklarla ayarlanabilmelidir. Akım değeri asgari 185 mA ya kadar çıkabilmelidir.

       2.viii. Sistemde, doku kalınlığı ve yapısına göre cihaz tarafından otomatik olarak seçilebilen, Molibden (Mo) veya Tungsten (W) veya Rodyum (Rh) veya Gümüş (Ag) veya Aliminyum (AI) olmak üzere, üç filtre bulunmalıdır. Firmalar sistemde hangi anod ve filtre kombinasyonlarında hangi mA değerlerine ulaşabildiklerini tekliflerinde belirteceklerdir.

       2.xiii. Sistem tam otomatik ve manuel çalışma özelliklerine sahip olmalıdır. Manuel kullanımda kullanıcı uygulanacak kV, mAs, filtre vs. seçimini yapabilmelidir. Tam otomatik kullanımda cihaz, memenin kalınlığına ve yoğunluğuna göre kV, mAs, filtre seçimini otomatik olarak yapabilmelidir. mAs değeri 3 ile 400 arasında ayarlanabilmelidir.

       3.i. Sistemin dedektör yapısı Amorf Selenyum (a-Se) olacaktır.

       3.iii. Sistemde bulunan dedektörün matriksi en az 2816×3584 olmalıdır.

       3.iv. Dedektör piksel boyutu en fazla 85 mikron olmalıdır.

       3.v. Dedektörün görüntüleme rezolüsyonu en az 5,8 lp/mm (line pairs/mm) olmalıdır.

       4.iv. Sistemde bir adet, 3 MP büyüklüğünde, 2k x 1.5k (2048×1536) özelliğinde yüksek rezolüsyonlu ve yüksek parlaklıkta ve değişik formatlarda imajları görüntüleyebilen 21" TFT LCD monitör olmalıdır.

       4.vi. Sistem 750 GB hard diske sahip olmalı, 4GB bellek, Dual core 2.66 GHz işlemci içermeli (CPU) ve saklanabilen görüntü sayısı en az 13.000 imaj olmalıdır.

       4.ix. Sistemde en az 1 USB giriş olmalıdır.

       6.i. 20.000 hasta bazlı arşivlemeye olanak sağlamalı ve hem 2D hem 3D görüntüleri dijital ortamda saklayabilecek şekilde olmalıdır. İstenildiğinde eski imajları kısa süre içerisinde Workstation ekranına çağırabilmelidir. Kapasite dolduktan sonra arşiv kapasitesi tekrar kolaylıkla artırılabilir özellikte olmalıdır. Arşive atılan görüntüler görüntü değerlendirme iş istasyonuna geri çağrıldığında imaj kalitesi kayıpsız olmalıdır ve arşiv görüntüleri üzerinde zoom, ölçüm ve kontrast değişikliği gibi fonksiyonlar yerine getirilebilmelidir. Teklif edilen PACS için IHE (Integrated Health Enterprises) profillerini gösteren IHE Belgesini (Integration Statement – Entegrasyon Belgesi) yüklenici teklifiyle beraber verecektir ve son 2 yıl içindeki IHE çalıştaylarını katıldığını belgeleyecektir. PACS IHE Randevulu İş akışı (Scheduled Workflow SWF) profilini "Image Manager", "Image Archive" aktörleri olarak destekleyecektir. İlgili IHE deklarasyonu teklif dosyası ile birlikte verilecektir. PACS IHE Hasta Bilgi ilişkilendirme (Patient Information Reconciliation PIR) profilini "Image Manager" ve "Image Archive" aktörleri olarak destekleyecektir. IHE deklarasyonu teklif dosyası ile birlikte verilecektir.

       7.i. Sistem ile birlikte, hem kayıt kumanda ünitesini, hem de dijital dedektörün olası elektrik kesintisi ya da voltaj değişikliklerinden korunmasını sağlayacak en az 20 kW kapasitesinde on-line prensibiyle çalışan kesintisiz güç kaynağı verilecektir.

       7.iv. 18×24 cm veya 18×30 cm kompresyon plakları

       9.b. Sistem exposure ile ham data olarak en az 15 projeksiyon alabilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

       Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak bir akademik kuruluştan 14.11.2012 tarihli yazı ile teknik görüş talep edilerek, teknik şartnamedeki düzenlemelerin rekabeti olumsuz etkileyip etkilemediği, rekabeti olumsuz etkileyen teknik şartname düzenlemesi varsa, söz konusu düzenlemenin verilecek hizmetin kalitesi, verimliliği ve etkinliği açısından gerekli olup olmadığı sorulmuştur. Anılan kuruluştan 29.11.2012 tarihli yazı ekinde gönderilen teknik görüşte “Kamu İhale Kurumu …’in 14.11.2012 tarih ve 3839-19287 sayılı yazısında “(22650) Tomosentezli Tam Alanlı Dijital Mammografi Cihazı" ihalesi ile ilgili talep ettiğiniz cevabımız aşağıdaki gibidir.

       1- Tomosentöz Görüntüleme Yapabilen Tam Alanlı Dijital Mamografi (FFDM) Sistemi için idarece hazırlanmış olan teknik şartnamenin; A.11, 2.vi, 2.Xiii, 3.i, 3.iii, 3.vi, 3.ix, 7.i, 7.iv ve 9.b maddelerinden dolayı şartname büyük oranda belirli bir markayı işaret etmektedir, Bundan dolaya, söz konusu şartname rekabeti olumsuz yönde etkilemektedir.

       2- Mevcut teknik şartnamenin idare tarafından düzenlenmiş hali, verilen hizmetin, kalitesi, verimliliği ve etkinliği açısından gereksin maddeler içermektedir. Teknik, şartnamenin şikayete konu olan maddeleri incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Burada, maddeler ile ilgili açıklamadan sonra, kanaatimiz "Uygundur” veya “Uygun Değildir“ şeklinde yapılmıştır.

       Madde A.11 FDA, ABD’nin kalite standardıdır. FDA, Türkiye Cumhuriyeti tarafından akredite edilmemiş ve ihalelerde bu standart dikkate alınacaktır diye bir ibare yoktur. Uygun Değildir.

       Madde 2.iv Dijital mamografi detektörleri hastaya en az radyasyonu vererek en iyi görüntü kalitesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Literatürden araştırıldığı kadarıyla tüp anadunda kullanılan Molibden, Tngsten, Rodyum ve Gümüşün ikili kombinasyonları incelendiğinde görüntü kalitesinin artırılması ve hastaya verilen mínimum dozun optimum olmasını sağlayan materyal Tungsten ve Gümüştür. Tungstenin Radyum, Gümüş ve Molibdenden herhangi biriyle kombinasyonlarının Tüp Anodunda kullanılması görüntü kalitesinin arttırılması ve hastaya verilen mínimum dozun optimum olmasını olumlu yönde etkilemektedir. Uygundur.

       Madde 2.viAkım değerinin asgarî değerinin 100 mA kadar çıkabilmesi cihazın görüntü kalitesini ve performansını çok fazla etkilemeyecektir. Uygun Değildir.

       Madde 2.viii Sistemdeki farklı filtre kombinasyonları hastaya verilen radyasyon miktarım ayarlayarak farklı görüntü kalitesinde imajlar elde edilmek için kullanılmaktadır. Bu anlamda daha fazla filtre çeşidinin olması teknik bir üstünlüktür ve daha fazla filtre kullanılması sisteme avantaj kazandıracaktır. Uygundur.

       Madde 2.xiii Farklı firmaların X-Ray jeneratörlerinin mAs aralıkları çok küçükte olsa farklılıklar göstermektedir. 2 mAs’lik bir fark önemli değildir. Uygun Değildir.

       Madde 3.i Amorf selenyum dizileri: Silikon veselenyum plâkaları ile uygulama benzer uygulamalardır. Aralarındaki fark silikon detektörlerde X ışınının görülebilir ışığa çevrimi söz konusudur. Diğerinde X ışını selenyum fotokondüktörlerde direkt emilir, daha sonra lazer tarayıcılar ile okunur.Uygun Değildir.

       Madde 3.iii Firmadan firmaya küçük farklılıklar gösteren detektör matrisi tek başına görüntü kalitesi için yeterli bir kriter değildir. Uygun Değildir.

       Madde 3.iv Detektör piksel boyutunun küçülmesi görüntü kalitesini artıracağından dolayı detektör piksel boyutunun en az 85 mikron elması teknik bir üstünlüktür. Uygundur.

       Madde 3.v Spasyal rezolüsyon birbirine yakın iki çizgiyi ayırt edebilme özelliği, yani uzaysal çözümleme yeteneğidir. Birbirine yakın iki kitle spasyal rezolüsyonu düşük bir teknikle tek bir kitle gibi görüntülenir. Ancak sistemin rezolüsyonu yeterli ise, spasyal rezolüsyondan bağımsız olarak bu iki kitle ayrı olarak algılanabilir. Mamografide pasyal rezolüsyon önemlidir. Milimetrede çözülebilen çizgi sayısı yani spasyal rezolüsyon arttıkça sistem kalitesi artar. Uygundur.

       Madde 3.iv(4.iv maddesi) Bu madde ihaleyi açan kurum istediği özelliği rekabet koşullarını zedeleyecek şekilde belirtmiştir. Uygun Değildir.

       Madde 3.vi (4.vi maddesi)Sistemde 13,000 görüntünün saklanabilmesi bir üstünlüktür. Uygundur.

       Madde 3.ix (4.ix maddesi) Şartnameden anlaşıldığı üzere sistemde dvd sürüsü ve cd sürücünün mevcut olması USB ile yapılabilecek bir işin cd ve dvd’de yapılabileceğini gösterir. Uygun Değildir.

       Madde 6.i Firmanın değişmesini talep ettiği 2D ve 3D görüntü sayısı ile ihaleyi açan kurumun talep ettiği görüntü sayısı arasında büyük bir farklılık vardır. Hastanenin teşhis kolaylığı ve vakaları birbiriyle kıyaslama imkanları görüntü sayısı İte birlikte artacaktır. Uygundur.

       Madde 7.i Bu madde, 2.i ve 7.i maddesi birbirleriyle çelişmektedir. Uygun Değildir.

       Madde 7.iv Bu madde kompresyon plakalarında belirli ölçüler işaret ettiği için rekabet koşullarını zedelemektedir. Uygun Değildir.

       Madde 9.b Sistem exposure ile hasta tarafından alınan dozun minimum olması için en az projeksiyon alınması tercih edilebilir. Uygun Değildir.

       Sonuç olarak, mevcut belgeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, söz konusu şartnamenin büyük oranda belirli bir marka/model cihazı işaret ettiği ve bu durumun verilen hizmetin kalitesini, verimliliği ve etkinliği bakımından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.” görüşüne yer verilmiştir.

       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

       Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin alınan teknik görüşte Teknik Şartname’nin A.11, 2.vi, 2.xiii, 3.i, 3.iii, 4.vi, 4.ix, 7.i, 7.iv ve 9.b maddelerinden dolayı rekabetin olumsuz yönde etkilendiği, söz konusu şartnamenin büyük oranda belirli bir marka/model cihazı işaret ettiği ve bu durumun verilen hizmetin kalitesi, verimliliği ve etkinliği bakımından uygun olmadığı belirtilmiş olup, söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

       Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap