ihale-soru-cevap-logo.png

" Mevzuat " ile Etiketlenmiş İçerikler


Pazarlık Usulü (21/f) Limiti: İdarelerin yaklaşık maliyeti 323.398.- TL’ye * kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. Doğrudan Temin Limiti  (22/d): Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 97.008,-TL*, diğer idarelerin 32.316,-TL* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşe’ye ilişkin alımlar.   *Söz konusu parasal limitler  01.02.2020 – 31.01.2021 dönemini […] << Devamını Oku>> [93]


Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller_ (Değişiklikler işlenmiş)_PDF Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller_ (Değişiklikler işlenmiş)_WORD BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10193 Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006 tarihli ve 3474 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar […] << Devamını Oku>> [514]


2020 Yılında uygulanan günlük asgari ücret 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile günlük 98,10 TL olarak belirlenmiştir. Aylık olarak ise brüt 2.943,00 olarak belirlenmiştir. << Devamını Oku>> [60]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilip ihale kapsamında teklif sunulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bırakılmasından sonraki aşamada ihale dokümanına yönelik yapılan başvuru üzerine alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [432]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 25.02.2013 tarih ve E:2012/2692, K:2013/451 sayılı kararı ile        “… Uyuşmazlıkta, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı oma şartının aranmadığı, bu bakımdan söz konusu teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede […] << Devamını Oku>> [453]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Azerbeycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun tasdik edildiği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olduğuna hükmedilmişse de; 18.11.2015 tarihinde Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda "içtihat değişikliğine gidilmiş olup, anılan toplantıda; ihalelere << Devamını Oku>> [1629]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6 Kasım 2015 Tarih ve 29524 Sayılı Resmî Gazete ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" yayımlanmıştır. << Devamını Oku>> [1104]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-3570 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanun’un Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümlerin düzenlendiği beşinci bölümünde danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin nasıl yapılacağına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Anılan Kanun’un 48’inci maddesinde hangi işlerin danışmanlık hizmeti ihaleleri kapsamında yapılacağı belirtilmiş ve danışmanlık hizmetlerinin bu bölümde << Devamını Oku>> [444]