Doğrudan Temin Tebliği Yayımlandı.

Yayın Tarih: 01.08.2023 12:08
Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, bu tarih ve sonrasında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda;

  • Piyasa fiyat araştırmaları kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilecek.
  • EKAP üzerinden alım duyurusu yapılabileceği gibi alıma katılmak isteyen kişilere davet gönderilebilecek.
  • EKAP üzerinden e-fiyat teklifi verilebilecek.
  • Alımlara e-fiyat teklifi sunacak kişiler hızlı ve kolay şekilde EKAP’a kayıt olabilecek.
  • Alım sonuçları EKAP üzerinden teklif veren gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek.
  • 4734 sayılı Kanunla ya da diğer kanunlarla bu Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar da EKAP üzerinde gerçekleştirilebilecek.


Temmuz 2023 SALI Resmî Gazete Sayı : 32245
TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, anılan Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile ihale uygulama yönetmeliklerindeki tanımlar yanında;

a) Alım: 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal veya hizmet alımı ile yapım işini,

b) Doğrudan temin kayıt numarası: Alıma ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden otomatik olarak verilen numarayı,

c) Doğrudan temin sorumlusu: İdareler ve alımlara katılacak gerçek veya tüzel kişiler adına alımlara ilişkin kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemleri ile bu alımlara ilişkin EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirecek kullanıcıyı,

ç) Duyuru: Alıma ilişkin EKAP üzerinden yapılan ilanı,

d) e-fiyat teklifi: EKAP üzerinden hazırlanarak gönderilen teklifi,

e) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

f) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

g) Onay belgesi: Alım konusu işin; nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi ile avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren, harcama yetkilisinin imzasını taşıyan ve ilgili mevzuatına göre düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Alımlara ilişkin uygulama esasları

MADDE 4- (1) Alımlar, e-fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilir ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilir.

(2) Alımlar için onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben harcama yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

(3) Alımlar; ilan/duyuru yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarının aranması zorunluluğu bulunmaksızın, harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilebilir. Fiyat araştırması, kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir.

(4) İdarelerce gerekli görülmesi halinde fiyat araştırması, ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Ancak yapım işlerine ilişkin fiyat araştırmasının, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslara göre yapılması zorunludur. Alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir.

(5) Teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur.

(6) Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgeler EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebilir.

(7) Danışmanlık hizmetleri, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerden birinin gerçekleştiği durumlarda, bu Tebliğ hükümlerine göre temin edilebilir.

(8) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve bu kişinin listede bulunduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaz. Aynı maddenin diğer bentleri kapsamında yapılan alımlarda ise alım yapılacak gerçek veya tüzel kişiye ilişkin yasaklılık teyidi yapılmaz.

(9) Alım sonucuna ilişkin bilgilerin, en geç alımın yapıldığı ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(10) Bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, ihale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Alım Süreci

Doğrudan temin kaydının yapılması

MADDE 5- (1) Alımlar, idareler tarafından EKAP’a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulur.

(2) e-fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusuna ve/veya alıma teklif verecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bu kriter ve/veya teknik özelliklerin yer aldığı şartname ve benzeri belgeler ile sözleşme imzalanacak alımlarda bunlara ilaveten sözleşme tasarısının da kayıt işlemi esnasında EKAP’a yüklenmesi gerekir.

Duyuru ve davet

MADDE 6- (1) Alımlar, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak EKAP’ta duyurulabilir. Bu durumda, duyuru tarihi ve saati ile teklif verilebilecek son tarih ve saat arasında en az yirmi dört saatlik bir zaman aralığı bulunması gerekir.

(2) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olmayan duyurular yayımlanmaz.

(3) Duyuru yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

(4) Alımlarda duyuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilere teklif vermeleri için davet yapılabilir. Davetin elektronik posta yoluyla, telefonla, faksla veya diğer iletişim yöntemleriyle ya da EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden yapılması mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Ortamda Yapılan Alımlar

Alımlara e-fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kaydı

MADDE 7- (1) Alımlara e-fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. EKAP kaydı bulunmayan kişilerin bu madde kapsamında EKAP’a kayıt olmaları, alımlara e-fiyat teklifi verebilmeleri için yeterlidir. 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca EKAP’a kayıt olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu madde kapsamında yeni bir kayıt işlemi yapması gerekmez.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak kayıt işlemi, kayıt olacak gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcilerinin beyanı esas alınarak, Kurum tarafından belirlenen doğrulama yöntemleri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Kayıt işlemi sonrasında EKAP üzerinde bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturulur.

(4) Bu madde kapsamında EKAP’a kayıt olunması, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca yapılan kayıt işlemi yerine geçmez.

e-fiyat teklifinin verilmesi ve alımın sonuçlandırılması

MADDE 8- (1) e-fiyat teklifi, kullanıcı adı ve şifresiyle EKAP’a giriş yapıldıktan sonra hazırlanır ve son teklif verme tarih ve saatine kadar, e-imza veya Kurum tarafından belirlenen diğer doğrulama yöntemleri kullanılarak EKAP üzerinden gönderilir.

(2) e-fiyat teklifi kapsamında yalnızca teklif edilen fiyat gönderilir.

(3) Geçici teminat mektubu istenen alımlarda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak düzenlenen mektupların verilmesi mümkündür.

(4) e-fiyat teklifinin son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden geri çekilerek yeniden e-fiyat teklifi verilmesi mümkündür.

(5) e-fiyat teklifleri, EKAP’ta şifrelenmiş olarak saklanır ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra, idarenin doğrudan temin sorumlusu veya yetkilendirdiği kişiler tarafından EKAP üzerinde açılır.

(6) Son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(7) Duyuruda belirtilmesi kaydıyla, teklif edilen ilk fiyatlar üzerinden eksiltme yapılabilir.

(8) Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgelerin sunulması için idare tarafından teklif verenlere makul bir süre verilir. İdare bu bilgi ve/veya belgeleri en uygun teklif sahibinden başlamak suretiyle teklif sıralamasına göre ayrı ayrı veya tüm teklif sahiplerinden aynı anda isteyebilir. Verilen sürede belgelerini sunmayan veya sunduğu belgeler ile istenen şartları sağlamayanların teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

(9) Sözleşme imzalanacak alımlarda, sözleşmeye davet EKAP üzerinden yapılır.

(10) Alım sonucu, teklif veren gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziki Ortamda Yapılan Alımlar

Tekliflerin istenmesi

MADDE 9- (1) Tekliflerin fiziki ortamda verileceği alımlarda 6 ncı maddeye göre duyuru veya davet yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerden doğrudan teklif de istenebilir.

(2) Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, teklif istenirken bu kriter ve/veya teknik özellikler de belirtilir.

Tekliflerin verilmesi, değerlendirilmesi ve alımın sonuçlandırılması

MADDE 10- (1) Tekliflerin elden, posta veya elektronik posta yoluyla ya da faks ile verilmesi mümkündür.

(2) Teklif kapsamında, istenmişse alıma ilişkin kriter ve/veya teknik özellikleri tevsik eden bilgi ve/veya belgelerin de sunulması gerekir.

(3) Alım sonucunun teklif verenlere bildirilmesi zorunlu değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doğrudan Temin Yöntemiyle Alım Yapılabilecek Haller

İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini

MADDE 11- (1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alım yapılabilir. Alım yapılmadan önce, alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konularak, anılan bentte belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler ayrıntılı şekilde belirtilir ve bu sebeplere ilişkin belgeler onay belgesine eklenir. Ayrıca, mal alımları için ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, bu amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürün/model/marka vb. bulunup bulunmadığı ile bulunmuyorsa sebepleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlar tespit edilir ve bunlara ilişkin belgeler de onay belgesine eklenir.

(2) Bir taahhüt kapsamında, taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde de Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanabilir.

İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini

MADDE 12- (1) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal ve benzeri sebeplerle özel bir hakka sahip olması halinde, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alım yapılabilir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal ve benzeri sebeplerle ve özel hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, anılan madde hükmüne göre ihtiyaçlar doğrudan temin yoluyla karşılanabilir.

(2) Diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim ve benzeri mal veya hizmetler Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında temin edilebilir.

(3) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alım yapılmadan önce, bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işlem ve tespitlerin yapılması zorunludur.

Mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temini

MADDE 13- (1) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetler, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında temin edilebilir. Anılan bent kapsamında alım yapabilmek için idarelerin teknik birimlerince, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğu tespit edilir. Bu tespitin yapılmasında ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik yardım alınabilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, ihtiyacın, asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte asıl ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

(3) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır.

(4) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında alım yapılmadan önce, bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işlem ve tespitlerin yapılması zorunludur.

Parasal limitler kapsamında yapılacak alımlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak alımlar

MADDE 14- (1) Kurum tarafından her yıl güncellenen parasal limitleri aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faaliyetleri için yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımları Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılabilir.

(2) İşin niteliğine göre idareler yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi her bir alım için ayrı onay belgesi de düzenleyebilirler. İlgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir.

(3) Parasal limitler dâhilinde yapılacak alımlarda, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda bu limitlerin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekir.

(4) Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen ihale usulleriyle temin edilmesi gereken ihtiyaçlar, parasal limitlerin altında kalacak şekilde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle temin edilemez.

(5) Alım yapacak idarenin tabi olduğu parasal limit, idarenin büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına göre belirlenir. Ancak, büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki bir idarenin, büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında olan başka bir idare adına alım yapması durumunda, adına alım yapılan idareler için belirlenen parasal limit uygulanır.

(6) İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında, marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde, marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.

Taşınmaz alımı veya kiralanması

MADDE 15- (1) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz alımı veya kiralanması Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılabilir. Taşınmaz alımı veya kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçelerin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatın öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmazların kira artış oranları, artış yapılacak zamanda yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılır. Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira bedelleri ise sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılabilir.

(3) Kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde sözleşmelere; artış oranının, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının ilgili mevzuat hükümleri, diğer idareler için ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği yönünde hüküm konulması zorunludur.

İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları

MADDE 16- (1) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemesi alımları, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılabilir.

Milletlerarası tahkim davaları için alınacak hizmetler

MADDE 17- (1) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil etmek ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında temin edilebilir.

(2) Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olup anlaşmazlıkların milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında ihtiyaçlar, Kanunun genel hükümlerine göre temin edilir.

Doğrudan temin yöntemiyle alım yapılabilecek diğer haller

MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen alımlar bu Tebliğ kapsamında yapılabilir:

a) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında, avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

b) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında, sadece Türkiye İş Kurumunun, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 617 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları.

c) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında, sadece Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından yapılacak oy pusulası basım hizmeti alımları.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alımlarda yasaklama kararı

MADDE 19- (1) Alımlarda, Kanunun 58 inci maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uygulanmaz. Ancak bu durum, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Diğer hususlar

MADDE 20- (1) Alımlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarelerin kurduğu ve işlettiği elektronik platformlar üzerinden de yapılabilir.

(2) Kanunla ya da diğer kanunlarla Kanundan istisna olarak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde EKAP üzerinden e-fiyat teklifi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılan alımlar EKAP üzerinden duyurulabilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılan alımlar için EKAP üzerinden doğrudan temin kayıt numarasının alınması ve 4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde Kuruma sonuç bildiriminin yapılması zorunludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; Kanun, ilgisine göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği veya 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Resmi Gazetede yayımlanan Hali: Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ’e erişim için tıklayınız.


Üst Konuları: Mevzuat


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap