ihale-soru-cevap-logo.png

" Müteahhit " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi : 23.5.2006 Tutanak No : 28719   İlk keşifte bulunmayıp da yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yeni birim fiyat tutanakları düzenlenerek müteahhit karı ve genel giderlerin fazla ödenmesi sonucu    ..liraya,tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde; sorumluların tespiti hususunda ilamda hata […] << Devamını Oku>> [464]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3699 Sayılı Kararında: ‘Alt yüklenici’ , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;“ Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. İlk bakışta, alt müteahhidin yukarıda verilen tanımıyla ayniyet arz eden << Devamını Oku>> [701]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Alt yüklenicilik, konsept olarak; bir iş kısmını gerçekleştirebilme ehliyeti koşulları ağırlaştırılmış, borcun gereği gibi ifa edilmemesi durumunda sözleşmeden dolayı sorumlu olacağı taraflar genişletilmiş, buna karşın iş deneyim belgesi edinme hakkı sağlanmış bir alt müteahhit olduğu söylenebilir. Başka bir anlatımla; her alt müteahhidin alt yüklenici olmadığı açıktır. << Devamını Oku>> [742]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının […] << Devamını Oku>> [1622]