ihale-soru-cevap-logo.png

" şartı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesine konu işin davacı tarafından yapıldığı dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı bulunmaması hususunun işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağı, iş deneyim belgelerinin asıl olarak yapılan işin ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilmesi durumunda yapılan iş nedeniyle elde edilen deneyimi tevsik etmek amacıyla düzenlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı tar << Devamını Oku>> [2335]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Tekirdağ Çorlu Belediyesi Hesap İşleri Müd. Yılı : 2008 Tutanak No : 39268 Tutanak Tarihi : 24.06.2014 Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü: 1- 1589 sayılı ilamın 12 inci maddesiyle; Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilindeki Park, Bahçe, Kavşak, Orta Refüj ve Mezarlıkların Bakım Hizmeti Alımı İşine ait şartnamede belirtilen sayıda personel […] << Devamını Oku>> [555]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu makine ve araçlar için kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabet koşullarının oluşmasına << Devamını Oku>> [998]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruma göre, Teknik Şartnamede belirtilen giderlerin teklif fiyata dahil olduğu şeklinde İdari Şartnamede düzenleme yer almakta ise de, Teknik Şartnamenin 10.1.maddesinde, yüklenicinin oluşturacağı büronun ve tahsis edeceği ofisin büyüklüğünün, konumunun, niteliklerinin idarece ortaya konulmadığı gibi belli bir masraf getireceği noktasında tereddüt bulunmayan bu kalemler için idarece birim fiyat teklif cetvelinde ayrı sütunlar açılması gerekirken bu yola da başvurulmadığı görüldüğünden, söz k << Devamını Oku>> [350]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin tüm yerli ve yabacı isteklilere açık olduğu durumda ihale kapsamında çalışacak personeli T.C. vatandaşı olma şartının mevzuata aykırı olmadığı hk. << Devamını Oku>> [908]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükmü gereği, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin yeterlik şartı olarak belirlenmesi durumunda söz konusu belgelerin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan her biri tarafından sunulmasının zorunlu olduğu görüldüğünden, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan düzenleme ile anılan Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile uyumlu ve kamu ihale << Devamını Oku>> [672]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır. << Devamını Oku>> [774]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [715]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir limited şirket 2012 yılında kuruluyor,3.06.2016 yılında gerçek bir kişi şirket genel kurul kararıyla şirkete ortak oluyor ve pay devriyle birlikte şirketin yüzde 51 hissesine sahip oluyor.ancak bu karar ticaret sicil müdürlüğünce 18.06.2017 tarihinde tescil edilip Türkiye sicil gazetesinde yayınlanıyor.şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan şahıs gerçek kişi olarak edindiği iş deneyim belgesiyle 23.07.2017 tarihinde […] << Devamını Oku>> [98]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemiz bünyesinde yol bakım ve onarım iişinde araç kiralaması ihalesi yapılmıştır. Araçların içinde 4 adet binek oto mevcut ve ne teknik şartnamede ne de idari şartnamede “motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2sini aşmayacaktır.”şeklinde bir düzenleme yapılmamış.(yaklaşık maliyette binek araçlar için piyasa araştırması sonucu firmalardan alınan tekliflerin ortalaması şeklinde hesaplanmış) [&h << Devamını Oku>> [258]