Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman İçin Kendi Malı Olma Şartının Aranmaması Gerektiğine İlişkin EMSAL KARAR

Yayın Tarih: 14.12.2022 10:12
Özet

İdarî Şartname'de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece İstanbul Anadolu Yakasında kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan hâliyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında, İdarî Şartname'de bir (1) adet kurulu asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen rekabet ilkesine aykırı olup


M… Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/107884 ihale kayıt numaralı “2016-2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda Asfalt Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak T… Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.06.2016 tarihli ve 2016/UY.II-1636 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı T… Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.09.2016 tarihli ve E:2016/3116, K:2016/3335 sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiştir.

Temyiz incelemesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.10.2022 tarihli E:2017/102, K:2022/3487 sayılı kararıyla Uyuşmazlık bu bilgiler ışığında incelendiğinde, ihaleye ait İdarî Şartname’de bir (1) adet kurulu asfalt plent ünitesinin 90 ton/saat kapasiteli olması ve İstanbul Anadolu Yakasında kurulu olma şartlarının arandığı, her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece İstanbul Anadolu Yakasında kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan hâliyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında, İdarî Şartname’de bir (1) adet kurulu asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap