ihale-soru-cevap-logo.png

" şartlarda " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar Farklı Şirketlerde hissesi bulunan kişi aynı ihaleye teklif verebilirmi? (Örneğin A şirketinde Hisseye B Şirketinde hisseye sahip Kişi ) Hem A ile Hem B İle Aynı İhaleye katılabilirmi? Tsk. << Devamını Oku>> [169]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan sözleşmelerin uygulanması sırasında tarafların uygun gördüğü ve sözleşme değişikliği gerektiren bir durumun veya zorunluluğun ortaya çıkması halinde, bu değişikliğe ilişkin sorumluluklar çerçevesinde ilgili Bakanlık, öncelikle yapılmak istenilen değişikliğin niteliğini, karşılıklı hak ve yükümlülüklere etkisini belirlemek, sözleşme bedelini etkileyip etkilemeyeceğini, dolayısıyla değişikliğin mali yönden sonuçlarını ortaya koymak ve bunun için gerekli araştırma, inceleme, fiyat ve maliyet << Devamını Oku>> [642]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, mevzuatına uygun olarak proje değişikliği yapılması sonucunda bir iş artışının ortaya çıkması durumunda bu artışa ilişkin bedelin ödenmesi gerektiği ancak, bir iş eksilişi meydana gelmesi halinde ise, buna ilişkin bedelin kesilmemesi gibi tek yönlü bir yorum ve uygulama yapılmasının, 4735 sayılı Kanunun ilkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan, “. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve << Devamını Oku>> [6287]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan sözleşmelerin uygulanması sırasında tarafların uygun gördüğü ve sözleşme değişikliği gerektiren bir durumun veya zorunluluğun ortaya çıkması halinde, bu değişikliğe ilişkin sorumluluklar çerçevesinde ilgili Bakanlık, öncelikle yapılmak istenilen değişikliğin niteliğini, karşılıklı hak ve yükümlülüklere etkisini belirlemek, sözleşme bedelini etkileyip etkilemeyeceğini, dolayısıyla değişikliğin mali yönden sonuçlarını ortaya koymak ve bunun için gerekli araştırma, inceleme, fiyat ve maliyet << Devamını Oku>> [2388]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-1028 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun  “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan”  başlıklı 13 maddesinin birinci fıkrasının (b)  bedinin (3) numaralı alt bendinde yer alan; “İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve […] << Devamını Oku>> [411]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyet önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmekte ise de, yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağ << Devamını Oku>> [864]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece işçi sayısı dikkate alındığında anılan Tebliğin 78.28’inci maddesinin uygulanmasının gerekli olduğu görülmüş olmakla birlikte, incelenen ihaleye ait Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde çalıştırılacak personelin iş gücünü kaybetmemiş ve sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olması gerektiğinin belirtilmesi ile idarece engelli işçi çalıştırılmasının öngörülmemesine ilişkin işin niteliği gereği vardiya sistemi ile yürütüleceği ve engelli personellere idari izin verilmesi halinde işin aksayacağ << Devamını Oku>> [821]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-1028 Sayılı Kararında:       4734 sayılı Kanunun  “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan”  başlıklı 13 maddesinin birinci fıkrasının (b)  bedinin (3) numaralı alt bendinde yer alan; “İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısalt << Devamını Oku>> [491]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-1933sayılı Kararında:       Yeterlik kriterlerine ilişkin belgelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesinin gerektiği, teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için, bu hususun teknik şartnamede açıkça ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesinin gerektiği, başvuruya konu ihalede marka beyanının teklifle beraber sunulacağının a&cc << Devamını Oku>> [432]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işlerden olmadığı, yani, söz konusu işin özel hukuk tüzel kişisine gerçekleştirilen bir yapım işin olduğu ve bu nedenle söz konusu işin sonunda düzenlenecek olan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’ün << Devamını Oku>> [732]