Anahtar teslimi götürü bedel işlerde iş eksilişlerinin düşülmesi hangi şartlarda olur?(YFK 2014/27)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, mevzuatına uygun olarak proje değişikliği yapılması sonucunda bir iş artışının ortaya çıkması durumunda bu artışa ilişkin bedelin ödenmesi gerektiği ancak, bir iş eksilişi meydana gelmesi halinde ise, buna ilişkin bedelin kesilmemesi gibi tek yönlü bir yorum ve uygulama yapılmasının, 4735 sayılı Kanunun ilkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan, “. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. ” hükmüne uygun düşmeyeceğinin açık olduğu, dolayısıyla, sözleşmesi eki YİGŞ’nin 12 nci maddesinde ön görülen kayıt ve şartlara dayalı olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş eksilişini zorunlu kılması durumunda, 4735 sayılı Kanunun 24 ve YİGŞ’nin 21 inci maddelerinin son paragrafları hükmü gereği, iş eksilişine tekabül eden bedelin, sözleşme bedelinden düşülerek yüklenicisine ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. YİGŞ’nin 12 nci ve 21 inci maddelerindeki şartlar dahilinde, sözleşme kapsamında olmayıp da yaptırılmasına sonradan karar verilen işler ile, sözleşme kapsamında olduğu halde yapımından vaz geçilen işlere ait fiyatların aynı şartnamenin 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılması, yeni işlere ait bedellerin bu fiyatlar üzerinden ödenmesi ve yapımından vaz geçilen işlere ait bedellerin de bu fiyatlar üzerinden kesilmesi gerekmektedir.


Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2014/27

 

Karar Tarihi : 09/04/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan “… Kent Meydanı Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi’ inşaatı işi ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazısında özetle; 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek 11.01.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan söz konusu işin yürütülmesi sırasında, yazı ekinde gönderilen 05.03.2014 tarihli anlaşmazlık tutanağında belirtilen;

“• Söz konusu işin; Proje, Mahal Listesi, Şartname ve Pursantaj tabloları üzerinde bulunan ve Mukayeseli Keşfe konu olan imalatların, azalan ve/veya artan imalat hesaplamalarının pursantaj tabloları üzerinden oranlanarak belirlenecek fiyat ile yapılması konusunda

•Söz konusu iş de. Proje, Mahal Listesi ve Şartname de bulunmayan ve sözleşmeye yeni dâhil edilen imalatlarda, Yüklenici kar oranın belirlenmesinde %25 Müteahhitlik karı üzerinden yaklaşık % 18 ihale tenzilatı düşülerek (25-18=7), % 7 kar ve genel gider ödenmesi konusunda.

•Söz konusu iş de, WC binası olarak adlandırılan yapının dış cephe kompakt laminat kaplama imalatının olmadığı konusunda.

•İdare tarafından yapılan mukayeseli keşfin mevzuata uygun olup olmadığı konusunda.

•Dikey bahçe imalatının projede modüler sistem, şartnamede keçeli sistem olarak farklılık göstermesi ve uygulamada keçeli sitem yapılması sebebiyle ödemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda

•Projede bulunan Japonicum bitkisi değiştirilerek, cupressocyparis leylandii bitkisi yapılmıştır. Hak edişin hangi iş kalemi uyarınca yapılacağı konusunda.

•Projede olmayan ve şartnamesinde belirtilen Fidan dibi herekeleme imalatında uygulama yapılmadığı zaman iş eksilişi yapılabilir mi? konusunda

•Projede detay ve özellikleri belirtilen Kent Mobilyalarının Türkiye’de tek firma tarafından üretilmesi ve detayların yurt dışı firmasına ait olmasından dolayı imalat değişikliğine gidilebilir mi?”

Konularında yüklenici ile aralarında anlaşmazlık çıktığından bahisle, konulara ilişkin görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Anlaşmazlık konularındaki,

Yüklenici görüş ve talepleri;

Yüklenicinin 26.02.2014 tarihli yazısında özetle; anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilerek sözleşmeye bağlanmış olan yapım işlerinde iş eksilişi yapılmasının hukuksal dayanaktan yoksun olduğu ve mevzuata aykınlık teşkil ettiği, sözleşmede olan ve pursantajda belirtilen imalatlar mukayeseli keşifte artan imalat olduğu takdirde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 23 üncü maddesinin uygulanmaması gerektiği, YİGŞ’nin 23 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin sözleşmede bulunmayan işlere yönelik bir düzenleme olduğu, sözleşmede yer alan ve pursantajda belirtilen miktarların bir kısmında pursantajın esas alınması, diğer kısmında ise pursantajın esas alınmamasının işin bütünlüğünü bozacağı gibi uygulamada birliği ortadan kaldıracağı, mukayeseli keşifte pursantaj oranlarından hiç bahsedilmeyerek tüm iş kalemlerinde firmaları aleyhine sonuç doğuracak biçimde hesaplama yapıldığı, bazı iş kalemleri imalatı yapıldıktan sonra idare tarafından değiştirilerek söktürülüp yerine başka bir imalat yaptırıldığı, Yaptırılmayan bu imalata ait bedelin pursantajdan düşmek yerine piyasadan alınan fiyatlar üzerinden eksiltme yoluna gidildiği,

Yeni fiyat tespitlerinde yapılan tenzilat uygulamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

İdarenin ticaret odasından aldığı rayiç fiyatları kullanmayı arzu ettiği ancak, fiyatların ticaret odasından onaylı faturalara dayalı olmadığı bu sebeple bu fiyatların esas alınamayacağı, idare tarafından tek taraflı olarak belirlenen fiyatların firmalarınca kabul edilmediği, anlaşma olmaksızın bu fiyatlara dayalı bir uygulama yapılamayacağı,

Müteahhit genel gider ve kar oranının mevzuat gereği % 25 olması gerektiği,

Kompakt laminat cephe kaplaması ile ilgili metraj konusunda idare ile anlaşmazlıkları

olduğu,

Projede modüler sistem olan dikey bahçe imalatının şartnamede keçeli sistem olarak gösterildiği ve keçeli sistem yapıldığı, her iki iş kaleminin bedelinin kendilerine ödenmesi gerektiği,

Projede yer alan Ligustrum Japonicum bitkisinin yerine idarenin talimatı ile Curressocyparis Leylandi bitkisi dikildiği, herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadan pursantajda Ligustrum Japonicum bitkisine karşılık olan oran üzerinden ödeme yapılması gerektiği,

İşe ait teknik şartnamede ve pursantaj cetvelinde bulunan fidanların diplerine tekli kazık çakılması ve fidana bağlanması işinin projede bulunmadığı, fidanların çalı olması sebebi ile kazık çakılması ve bağlanmasına gerek olmadığı sebebiyle böyle bir imalatın yapılmadığı, yapılamayan bu imalata ait herhangi bir bedel kesilmemesi gerektiği,

Projede yer alan kent mobilyalarının üretiminin zor, teslim süresinin 3, 6 ay olduğu, bunlara alternatif farklı ürünler seçilmesi halinde bunları temin edebilecekleri,

Yönündedir.

İdarenin görüş ve değerlendirmeleri;

Söz konusu işte mukayeseli keşfe konu olan azalan veya artan imalatlara ait fiyatların hesaplanmasında benzer konulardaki Yüksek Fen Kurulu (YFK) kararları mesnet tutularak pursantaj oranları üzerinden hesaplama yapılmadığı,

Yeni imalat kalemlerinin birim fiyatlarına % 25 yüklenici karı ve genel gider ilave edilerek herhangi bir indirime tabi tutulmamasının ihaleden sonra iş artışlarının artmasına sebep olacağı, bu durumun zarardan kurtulmak veya daha çok kar etmek için bir yöntem olduğu ayrıca, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine de ters düştüğü,

İhale dokümanlarından olan proje detaylarında WC binası hariç 4 adet sosyal tesis ile ilgili cephe sistem detaylarının verildiği, ancak uygulama projeleri incelendiğinde WC binası dahil 5 adet sosyal tesisin dış cephe imalatlarının hep aynı malzemenin tarifi üzerinde çizildiğinin görüldüğü, aynı alanda yer alan 5 adet sosyal tesisin aynı dış cephe kaplaması ile kaplanmasının doğru olacağı, bu sebeple WC binası dış cephesinin kompakt laminat kaplaması imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu,

İdareleri tarafından yapılan mukayeseli keşifte belirlenen artan ve azalan imalat metrajlarına ait miktarlar üzerinde yüklenici firma ile anlaşma sağlandığı, ancak yüklenici tarafından kabul edilmeyen fiyatlar konusunda YFK’nın benzer kararları dikkate alındığında yaptıkları uygulamanın doğru olduğu,

Dikey bahçe uygulaması imalatında sözleşmenin 8.2.1. maddesinde belirtilen öncelik sıralamasında uygulama projelerinin öncelik arzettiği, tekliflerin projede yer alan modüler sisteme göre verilmesi gerektiği, ancak uygulamanın şartnamede belirtilen keçeli sistemle yapıldığı ve bu durumun mukayeseli keşifte değerlendirildiği,

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 12 nci maddesine dayanılarak değiştirilmiş olan bitki seçimlerinden dolayı ödemelerin mukayeseli keşifte değerlendirildiği,

Sözleşme eki Peyzaj İşleri Özel Teknik Şartnamesinin Genel Notlar kısmında ve aynı şartnamenin 3.2.7. Kazıklar (herekeler) bölümünde yer alan açıklamalar nedeniyle, yapılmayan her tekli kazık uygulamasının mukayeseli keşifte değerlendirildiği,

Kent Mobilyaları ile ilgili olarak, yüklenicinin teklifini proje ve şartnamede yer alan ürünler için verdiği, idarelerine verilen dilekçelerde teknik ve estetik özellikleri aynı kalmak kaydı ile farklı malzeme önerisinde bulunulmadığı, 09.01.2014 tarihli yüklenici dilekçesinde kent mobilyalarının üretiminin zor olduğu ve teslim sürelerinin 3-6 ay gibi bir zaman alacağının belirtildiği, ancak sözleşme imzalanmasından bu yana 7 ay geçmiş olmasına rağmen bu ürünlerin temin ve montajı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükellef olduğu,

Hususlarına ilişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, mevzuatına uygun olarak proje değişikliği yapılması sonucunda bir iş artışının ortaya çıkması durumunda bu artışa ilişkin bedelin ödenmesi gerektiği ancak, bir iş eksilişi meydana gelmesi halinde ise, buna ilişkin bedelin kesilmemesi gibi tek yönlü bir yorum ve uygulama yapılmasının, 4735 sayılı Kanunun ilkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan, “. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. ” hükmüne uygun düşmeyeceğinin açık olduğu, dolayısıyla, sözleşmesi eki YİGŞ’nin 12 nci maddesinde ön görülen kayıt ve şartlara dayalı olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş eksilişini zorunlu kılması durumunda, 4735 sayılı Kanunun 24 ve YİGŞ’nin 21 inci maddelerinin son paragrafları hükmü gereği, iş eksilişine tekabül eden bedelin, sözleşme bedelinden düşülerek yüklenicisine ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, bahis konusu işte yapımından vaz geçilen işlerin bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, yapımına karar verilen yeni iş kalemlerinin bedelinin de yasal iş artışı dâhilinde kalması kaydıyla yükleniciye ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşme kapsamında olmayıp yapımına sonradan karar verilen yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde yer alan;

“Madde 22 – (1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

(2)Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a)Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

(3)İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarakyukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir:

a)Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

(4)Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. ”

Hükümlerine göre yüklenici ile birlikte tespit edilmesi gerekmektedir.

Yeni fiyatların tespitinde maddenin (2) fıkrasında belirtilen sıralamaya uyularak oluşturulan analizler kullanılmalı, bir üst bent tüketilmeden bir aşağıdaki bente geçilmemelidir.

Aynca, bahis konusu işin ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 7 nci maddesinin (h) bendinde; “Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece islenen iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. ….” hükmü yer almaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler için mevzuatında bu açıklıkta bir hüküm yer almamakta ise de, bu tür sözleşmelerde yeni birim fiyatların yapılması zorunluluğun ortaya çıkması durumunda, yeni iş kalemine ait ödemelerin birim fiyat sözleşmelerde olduğu gibi yapılacağı dikkate alındığında, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde yeni birim fiyatın tespiti sırasında bu maddenin kıyasen uygulanmasının mevzuatına ve sözleşmesine uygun düşeceği açıktır.

Bu itibarla, bahis konusu işte iş kalemine ait fiyatların tespiti sırasında rayiç olarak uygulama ayı rayiçleri, analiz olarak ise yine o ay itibariyle en son güncellenmiş analizin alınması gerekmektedir.

İşin sözleşmesi kapsamında olup da yapımından vaz geçilen işlere ait fiyatların da yine YİGŞ’nin 22 nci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle yapılması gerekmektedir.

İdarenin söz konusu işlere ait fiyatları; bir kısmını “Kitap”dan, bir kısmını da … Ticaret ve Sanayi Odasının … sayılı yazısı ekinde “. Kent Meydanı Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işinin yaklaşık maliyet belirlemesine esas teşkil etmek üzere” gönderdiği fiyatları esas almak ve bu fiyatlara tenzilat uygulamak suretiyle tek taraflı olarak 22 nci madde hükümlerine uygun düşmeyecek şekilde tespit ettiği anlaşılmaktadır.

4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile bunların ikincil mevzuatlarında, yeni birim fiyatların tespitinde sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete oranlanmasından hareketle bulunacak bir oranda yeni fiyatının tenzilata tabi tutulacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Yeni fiyatların tespitinde yüklenici kârı ve genel giderlerin de bir girdi olarak yer alması gerekmekte olup, bu girdi kalemine ilişkin oran; sözleşmesinde özel bir düzenleme yok ise, maksimum % 25 oranını aşmamak şartıyla, sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olarak bulunacak bir oranda taraflarca müştereken tespit edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, yüklenici bu metraj ve fiyatları kabul etmediğini ifade etmekle birlikte, kendi metraj ve fiyatlarının ne olduğunu ortaya koymamıştır. Sadece ihale kapsamında olup da, “artan” ve eksilen işlere ait fiyatların pursantaj değerleri üzerinden hesap edilmesini istemektedir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde sözleşmenin 6 ncı maddesi gereğince isteklilerin işin tamamı için teklif verdikleri ve sözleşmenin de işin tamamı için yapıldığı ile işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alındığı, ilerleme yüzdelerinin (pursantaj oranlarının) işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliğinin bulunmadığı, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belgeden ibaret olduğu ve birim fiyat niteliğinin de bulunmadığı dolayısıyla, ilerleme yüzdelerinden (pursantaj oranlarından) hareketle yapımından vaz geçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların tespit edilemeyeceği hususları açıktır.

WC binalarının dış cephe kompakt laminat kaplama imalatı ile ilgili olarak; idare yazısı ekinde gönderilen ihaleye esas projeler ve mahal listesinde ve diğer ekler arasında, WC dış cephelerinde sözü edilen imalat türünde kaplama yapılacağına dair bir ifadeye rastlanılmamıştır. Anahtar teslimi götürü bedel bir işte, ihaleye esas proje ve mahal listesinde yer almayan bir imalatın teklif bedele dahil edilmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

Dikey bahçe imalatı ile ilgili olarak; tekliflerin ihaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak verildiği bilinen bir husus olup, projede yer alan bir imalatın yapımından vaz geçilmesi ve yerine başka bir imalat yapılması halinde nasıl bir yol takip edilmesi gerektiği ön bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır.

Herekeler ile ilgili olarak sözleşme eki Özel Teknik Şartnamenin 3.2.7. Kazıklar (herekeler) başlıklı maddesinde yer alan;

“Kısa ve narin bitkiler, düz kesilmiş veya kırılmış, 1,5m uzunluğunda, en az 25mm2 kesitli, yeşil ahşap koruyucu boya ile boyanmış ahşap kazıklar ile (herek) destekleneceklerdir. Bitkiye hereği tespit edilmek için uygun bazlar kullanılmalıdır. Kazığın bitki gövdesini sıyırmamak için önlem alınmalıdır. Kendini güvenli olarak taşıyamayan çalılar, dikilmeden önce yere tespit edilmiş olan kazıklara, her bitki için uygun bağlarla bağlanacaklardır.

Ağaç herekeleri, kestane, meşe, soyulmuş çam ağacından elde edilen, bitki gövdesi uzunluğunun 760mm den daha kısa olmayan, sapta en az 90mm çapında (uçda 75mm) düz kazıklar olmalıdır. Dip kısmı sivriltilmeli ve zararsız bir ahşap koruyucu ile toprak seviyesinin 150mm üstüne kadar boyanmalıdır. ”

Hükümleri son derece açık olup bu hükümlere göre işlem yapılması gerekli olmaktadır.

Kent mobilyalarının proje ve şartnamelerinde belirtilen esaslara uygun olarak temin edilmesi ve montajının yapılmasının yüklenicinin taahhüdünde olduğu konusunda tereddüte mahal bir husus bulunmamaktadır. Ancak söz konusu mobilyaların, geçerli gerekçelerinin ortaya konulması ile birlikte aym evsaf veya daha iyi kalitede ve teknik özelliklerde başka mobilyalarla değiştirilmesi konusundaki yetki ve sorumluluk idaresine ait olup, bu durumda yapımından vaz geçilen mobilyalar ile, yapımına karar verilen yeni mobilyalara ait fiyatların ön bölümlerde belirtilen usullerle yapılarak buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

IV- KARAR

… Kent Meydanı Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işi ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konular ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

YİGŞ’nin 12 nci ve 21 inci maddelerindeki şartlar dahilinde, sözleşme kapsamında olmayıp da yaptırılmasına sonradan karar verilen işler ile, sözleşme kapsamında olduğu halde yapımından vaz geçilen işlere ait fiyatların aynı şartnamenin 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılması, yeni işlere ait bedellerin bu fiyatlar üzerinden ödenmesi ve yapımından vaz geçilen işlere ait bedellerin de bu fiyatlar üzerinden kesilmesi gerektiğine,

4734         ve 4735 sayılı kanunlar ile bunların ikincil mevzuatlarında yeni birim fiyatların tespitinde sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete oranlanmasından hareketle bulunacak bir oranda yeni fiyatların tenzilata tabi tutulacağına dair bir hüküm bulunmadığına, yeni birim fiyatların tespitinde sözleşmesinde özel bir düzenleme yok ise yüklenici genel gider ve kâr oranının maksimum % 25’i aşmamak şartıyla sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olarak bulunacak bir oranda taraflarca müştereken tespit edilmesi gerektiğine,

Gönderilen ihaleye esas projeler ve mahal listeleri ile diğer dokümanlar arasında, WC binalarının dış cephelerinin kompakt laminat kaplama yapılacağına dair bir husus yer almadığından, bu imalatın sözleşme kapsamında olmadığının değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 09/04/2014 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap