ihale-soru-cevap-logo.png

" sonucunda " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu ihalede 52 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye 18 teklif sunulduğu,  idarece yapılan değerlendirmede sonucunda 7 geçerli teklifin bulunduğu, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak toplam 45 adet aracın sadece 1 adedi için İdari Şartname’de isteklilerin kendi malı olmasına ilişkin düzenleme yapıldığı, idarece 1 adet liftli servis aracının isteklilerin kendi malı olması şartını belirlemesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, ön mali kontrol sonu << Devamını Oku>> [199]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu ihalede 52 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye 18 teklif sunulduğu,  idarece yapılan değerlendirmede sonucunda 7 geçerli teklifin bulunduğu, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak toplam 45 adet aracın sadece 1 adedi için İdari Şartname’de isteklilerin kendi malı olmasına ilişkin düzenleme yapıldığı, idarece 1 adet liftli servis aracının isteklilerin kendi malı olması şartını belirlemesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, ön mali kontrol sonu << Devamını Oku>> [75]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.12.2010 tarih ve E:2008/14180, K:2010/8614 sayılı kararı ile; “…Dava konusu işlemlerden geçici teminatın irat kaydına ilişkin işleme ilişkin olarak; … Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemlere karşı, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından doğrudan dava açılmasına << Devamını Oku>> [544]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnsan taşımak için tasarlanmış iki adet asansörde, özürlülerin kullanabilmesi için yapılmasına ihtiyaç duyulan ilave işlere ilişkin durumun, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında mütalaa edilebileceği, buradan hareketle de sözleşme bedelinin iş artışı dahilinde kalması şartıyla, bu iki asansördeki özürlülerle ilgili imalatların bahis konusu işe ait sözleşme kapsamında yaptırılabileceği hk. << Devamını Oku>> [606]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak çeşitli belgelerin istenebileceği, söz konusu belgelere tek tek sayılmak suretiyle mevzuatta yer verildiği, bununla birlikte numune, katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilmesine ilişkin olarak anılan hususun sadece teklif edilen malların teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek adına yapıl << Devamını Oku>> [1237]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunduğundan; başvuru sahibi tarafından Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususuna ilişkin başvurunun, idarenin kararının (Kurul kararının gereğini yerine getirmek üzere idarece alınan kararın) öğrenildiği 14.06.201 << Devamını Oku>> [786]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin montajlı bir mal alımı olmayıp, bir proje uygulaması sonucunda yapılması gerektiği, bu nedenle yapım işi olarak ihale edilmesi gerekirken mal alımı olarak ihaleye çıkılmasının açıkça Kanun’a aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [758]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 S.K. kapsamında yapılan satış ihalesi müşterisinin taahhüdünü verilen süre içinde yerine getirmemesi nedeniyle idarenin ihaleyi iptal etmesi neticesinde; müşterinin yasaklı hale getirilmesi idarenin takdirinde midir ayrıca ihale komisyonu kararı müşteri tarafından ödenmeli midir?Teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [354]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2015 yılında ihalesine çıkılıp aynı yıl içinde ihale onayı alınıp ilanı yapılan personel alım işinin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacaktır. Asgari ücret 1300 TL^ye çıkarsa, ilan 2015 yılı Aralık ayında yapılmış, ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacağından işin yaklaşık maliyetinin komisyon tarafından güncellenmesi gerekecektir. Örneğin, İşin maliyeti 100x birim, ödeneği 120x birimdir. Asgari ücrette […] << Devamını Oku>> [431]