İtirazen şikayet sonucunda kurul kararının yanlış uygulanması sonucu nereye hangi sürede başvurmak gereklidir?

Özet

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunduğundan; başvuru sahibi tarafından Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususuna ilişkin başvurunun, idarenin kararının (Kurul kararının gereğini yerine getirmek üzere idarece alınan kararın) öğrenildiği 14.06.2016 tarihini izleyen 10 (on) gün içinde doğrudan Kuruma yapılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/043

Gündem No

: 49

Karar Tarihi

: 20.07.2016

Karar No

: 2016/UH.IV-1859

 

Şikayetçi: 

T…par Lojistik Destek Hizm. Tem. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.- Ç…aya Temz. Gıda Sağlık Hizm. Dağıtım İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Isparta Belediye Başkanlığı (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.07.2016 / 38845 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/1025 İhale Kayıt Numaralı "600 Kişi İle 33 Ay (01/04/2015-31/12/2017) Süreli İşçilik" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

T…par Lojistik Destek Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Ç…aya Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Isparta Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kutlubey Mah. Mimar Sinan Cad. No: 1 32100 ISPARTA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1025 İhale Kayıt Numaralı “600 Kişi ile 33 Ay (01/04/2015-31/12/2017) Süreli İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Isparta Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “600 Kişi ile 33 Ay (01/04/2015-31/12/2017) Süreli İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 01.07.2016 tarih ve 38845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1567 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Isparta Belediye Başkanlığınca 09.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen “600 Kişi ile 33 Ay (01/04/2015-31/12/2017) Süreli İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesine göre belirlendiği, ihale sürecinde idarece alınan kararlara karşı idareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvuruları olduğu, Kurulun kararına karşı ise İdare Mahkemesinde dava açıldığı,

 

İdarenin 25.03.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin D…ate Grup Bili. Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale kararına karşı Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, fakat daha sonra İdare Mahkemesi kararına istinaden 25.03.2015 tarihli ihale kararının iptal edildiği, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi neticesinde bahse konu ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı ve 02.01.2016 tarihinde idare ile sözleşme imzalayarak işin ifa sürecine başladıkları,

 

Ancak, işin ifa süreci devam ederken, idarenin kendilerine 14.06.2016 tarihinde tebliğ ettiği kararla; 02.01.2016 tarihinde imzaladıkları sözleşmenin Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararına istinaden iptal edildiği ve 25.03.2015 tarihli ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenmiş olan firma ile sözleşme yapılacağı ve dolayısıyla kendi sözleşmelerinin sonlandırılacağı hususunun bildirildiği,

 

İdarenin Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararına istinaden sözleşmelerini iptal etmesinin ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulan düzenlemelerini esas alarak 25.03.2015 tarihli ihale kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenen D…ate Grup Bili. Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalamasının hukuka uygun olmadığı, Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararından idarenin 25.03.2015 tarihli kararının uygulanması gerektiğine dair bir hüküm (sonuç) çıkmadığı, Kurulun 2016/MK-175 sayılı kararı gereğince; idarenin kendileri ile 02.01.2016 tarihinde imzalanmış olan sözleşmeyi uygulamaya devam etmesi gerektiği, ihale süreci devam ederken, anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinde Danıştay kararına istinaden değişiklik yapıldığı, dolayısıyla söz konusu değişiklik nedeniyle idarenin anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin eski haline (yürütmesi durdurulan maddelerine) dayanan 25.03.2015 tarihli kararının uygulanmasının hukuka uygun olmadığı,

 

Kamu İhale Kurulu’nun 2016/MK-175 sayılı kararına istinaden, idarenin aldığı ve kendilerine 14.06.2016 tarihinde tebliğ ettiği karara karşı 20.06.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin 21.06.2016 tarihli cevabıyla başvurularının reddedildiği,

 

Netice itibariyle, Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararı üzerine, idare ile imzalamış oldukları sözleşmenin yürütülmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Isparta Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/1025 ihale kayıt numaralı “600 Kişi ile 33 Ay (01/04/2015-31/12/2017) Süreli İşçilik” ihalesine ilişkin olarak E…sane Hizm. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. – A.S.T. Hizm. Org İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Z…ngi Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından 18.03.2015 tarih ve 25242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan16.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 08.04.2015 tarihli ve 2015/UH.II-1009 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine, ihale üzerinde bırakılan D…ate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak, 01.07.2015 tarihinden itibaren işin ifa süreci başlamıştır.   

 

Diğer taraftan, davacı E…sane Hizm. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yukarıda anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 14.07.2015 tarihli ve E:2015/1145, K:2015/1056 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Isparta Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “600 kişi ile 33 ay (01.04.2015-31.12.2017) Süreli İşçilik” ihalesinde, eşit fiyatların teklif edilmesi nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği uygulama yapıldığı ve bu isteklilere ait ihale tarihinden önceki kanuni süresi içerisinde verilmiş son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/net satışlara ilişkin işlemler üzerinden hareket edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği, dava konusu Kurul kararının da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası hükümleri gereğince değerlendirme yapılmak suretiyle alındığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarıldığı üzere, uyuşmazlığa konu ihaleye ve dava konusu Kurul kararına dayanak teşkil eden Yönetmelik hükümlerinin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden, yasal dayanağı kalmayan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” kararı verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurulunca alınan 09.09.2015 tarihli ve 2015/MK-422 sayılı karar ile  “1) Kamu İhale Kurulunun 08.04.2015 tarihli ve 2015/UH.II-1009 sayılı kararının iptaline,

Anılan Mahkeme kararı doğrultusunda oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden (28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri esas alınmak sureti ile teklifi geçerli görülen ve eşit fiyat teklifi sahibi istekliler arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklilerin belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Yukarıda söz edilen Kurul kararı sonrasında, idarece teklifler yeniden değerlendirilmiş ve ihale T…par Lojistik Destek Hizmetleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Ç…aya Temizlik Gıda Sağlık Hiz. Dağıtım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakılarak 25.12.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Öte yandan, Ankara 10. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu “Dava konusu işlemin iptaline” yönündeki karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş ve Danıştay 13. Dairesinin 24.12.2015 tarihli ve E:2015/4557, K:2015/4737 sayılı kararında “ Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı vekili tarafından verilen ve 07.12.2015 tarihinde Danıştay kaydına giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşıldığından, anılan dilekçe uyarınca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dosya temyiz istemi üzerine Dairemize İntikal etmiş ise de feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurduğundan, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 14.07.2015 tarihli ve E:2015/1145, K:2015/1056 sayılı kararının bozulmasına; feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına …” karar verilmiştir.

 

Anılan Danıştay kararının gereğini yerine getirmek üzere, Kamu İhale Kurulunca alınan 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararla,  

 

“1- Kamu İhale Kurulunun 09.09.2015 tarihli ve 2015/MK-422 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Yukarıda söz edilen 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı Kurul kararını yerine getirmek amacıyla idarece işlem tesis edildiği, 2016/MK-175 sayılı karara istinaden başvuru sahibi T…par Lojistik Destek Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Ç…aya Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile yürütülmekte olan sözleşmenin (iptal edileceği) sonlandırılacağı hususunun 14.06.2016 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin 20.06.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin cevabının 21.06.2016 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, 01.07.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle, idarenin 2016/MK-175 sayılı Kurul kararını yanlış olduğu hususunda iddiada bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 01.07.2016 tarih ve 38845 sayı ile kayıtlara alınan dilekçesinde özet olarak, Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı kararının idarece yanlış uygulandığı hususunda iddia bulunulduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 54, 55 ve 56’ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te, ihalelere yönelik olarak ihaleyi gerçekleştiren idareye ve Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurular ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kararların uygulanması” başlıklı 23’üncü maddesinde;

 “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

 

(2) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

 

(3) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.” hükmü,  

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde; “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunduğundan; başvuru sahibi tarafından Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususuna ilişkin başvurunun, idarenin kararının (Kurul kararının gereğini yerine getirmek üzere idarece alınan kararın) öğrenildiği 14.06.2016 tarihini izleyen 10 (on) gün içinde doğrudan Kuruma yapılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, aynı ihaleye ilişkin olmak üzere, başvuru sahibinin, özet olarak 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-175 sayılı Kurul kararının idarece yanlış uygulandığı hususundaki iddiası ile başka bir dilekçe ile Kuruma başvurduğu anlaşılmış olup, 21.06.2016 tarih ve 36999 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yapılan başvuru üzerine Kurum tarafından 2016/1477 sayılı dosya kapsamında esas incelemesi yapılarak söz konusu başvuru Kamu İhale Kurulu’nun 20.07.2016 tarihli ve 2016/UH.II-1839  sayılı kararı ile sonuçlandırılmıştır.

 

Netice olarak, 01.07.2016 tarih ve 38845 sayı ile kayıtlara dilekçe ile Kuruma yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

   Oybirliği karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap