ihale-soru-cevap-logo.png

" sunması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde de, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin geçici teminatlarını geri alabilmeleri için ihale teklif dosyalarında, SGK ve vergi borçlarının olmadığına dair son durumlarını gösteren belgeleri sunmaları gerektiğinin düzenlendiği görülmekte olup, tüm isteklilerden teklifleri kapsamında, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulması gereken belgelerin ihalede bir yeterlik kriteri gibi istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğ << Devamını Oku>> [103]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimi niteliğinde mezuniyet belgesinin asgari iş deneyimi tutarının tamamını karşılaması karşısında söz konusu mezuniyet belgesinin ayrı ayrı kullanılmaksızın pilot ortak için gerekli asgari iş deneyim tutarının % 80'ini özel ortak Yılmaz …'a ait asgari iş deneyiminin % 20'sini karşıladığı ve bu şekliyle iş deneyimine ilişkin şartın yerine getirildiği hk. << Devamını Oku>> [2123]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi kapsamında sunulan bilançonun ve eş değer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeler olması gerektiği, teklif kapsamında yıl sonu bilançosu harici açılış bilançosu veya kuruluş bilançosunun sunulamayacağı, tam veya kısmi bölünme ile kurulan şirketlere ilişkin ise Kamu İhale Kurulunun 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı kararında belirtildiği üzere bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin << Devamını Oku>> [1036]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3224 Sayılı Kararında: İstekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun son paragrafına eklenen “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenecektir.” ifadesinin, teminat mektubunun tazminin, mektubun verildiği para birimi üzerinden tahsili imkânını ortadan kaldırdığı, Aynı şekilde, tazmini halinde yapılacak ödemenin de tazmin tarihin << Devamını Oku>> [411]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yerli istekli olmasına karşılık, hakim ortağın yabancı tüzel kişilik olması hususunun hakim ortağa istekli sıfatını kazandırmayacağından hareketle, idarece yapılan değerlendirmelerin Tebliğde yerli istekliler yönünden sağlanması gereken belgelere ilişkin yapılan düzenlemelerle sınırlı olması gerektiğinin ve dolayısıyla hakim ortağa ait belgelerin ortak veya ortakların gerçek kişi olmaları durumunda alınabileceğinin ve hakim ortağın tüzel kişilik olmasının bu d << Devamını Oku>> [756]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-3131 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasında, isteklilerin teklif fiyatlarını stoklarda bulunan mallara/malzemelere dayandırması ve bu çerçevede stok tespit tutanağı sunmaları mümkün değildir. İstekli tarafından sunulan ve standardı Tebliğ ekinde yer alan Ek-O.8 numaralı “Stok Tespit Tutanağı” formu ise ancak << Devamını Oku>> [383]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli istekli olup yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olmasına rağmen anılan istekli tarafından sunulan bahse konu belgelerin anılan Yönetmeliğin 29 ve İdari Şartname’nin 7.7.5’inci maddesine uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [588]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, minimum maliyetin hizmetin sağlanacağı hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı gibi muğlak ifadelerle açıklama yaptığı; açıklama istenilen hususlara ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi ve belge sunmadığı anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmayan söz konusu açıklamaların reddedilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yolunda tesis edilen dava Konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenler << Devamını Oku>> [1235]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-2522 Kararında: Adayların dokümanda belirlenmiş olan şekil unsurlarına uygun olmayan başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı, bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun adaya ait olduğu belirtilmiş olup başvuru mektubunun 3 ortak tarafından imzalanmayıp, ayrı ayrı imzalanmış olan 3 başvuru mektubunun sunulması hususunun idare tarafından şekil yönünden aykırı bir durum olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Ancak, ön yeterlik dosyası iç << Devamını Oku>> [393]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1395 Kararında: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52 nci maddesinde birinci fıkrasında yukarıda yer alan ihale dışı bırakılma hallerine yer verilmiş olup, ikinci ve üçüncü fıkralarında ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale dışı bırakılma sebepleri olarak sayılan durumlardan Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fık << Devamını Oku>> [407]