Geçici Teminatın geri alınabilmesi için ihale teklif dosyalarında, SGK ve Vergi borçlarının olmadığına dair son durumlarını gösteren belgeleri sunması istenebilir mi? (KİK Kararı)

Özet

İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde de, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin geçici teminatlarını geri alabilmeleri için ihale teklif dosyalarında, SGK ve vergi borçlarının olmadığına dair son durumlarını gösteren belgeleri sunmaları gerektiğinin düzenlendiği görülmekte olup, tüm isteklilerden teklifleri kapsamında, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulması gereken belgelerin ihalede bir yeterlik kriteri gibi istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, Kanun’da ve mevzuatta yer almayan bir yükümlülüğün öngörülmüş olduğu, bu durumun ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyebileceği anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2019/048

Gündem No

: 27

Karar Tarihi

: 24.10.2019

Karar No

: 2019/UY.II-1379

BAŞVURU SAHİBİ:

Bilge Can İnşaat Nak. Tem. Taah. İşl. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/396256 İhale Kayıt Numaralı “Kanal ve İçme Suyu Hatlarında Bakım, Temizleme, Onarım, Yenileme Yapım İşi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 27.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kanal ve İçme Suyu Hatlarında Bakım, Temizleme, Onarım, Yenileme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bilge Can İnşaat Nak. Tem. Taah. İşl. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.09.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.10.2019 tarih ve 41993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1227 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinin rekabeti engeller şekilde düzenlendiği, ihale uhdesinde kalmayan isteklilerin geçici teminat mektuplarının talep halinde iade edilmesi veya teminat mektubunun alındığı bankaya teslim edilmesi gerektiği, anılan düzenlemenin hatalı olduğu,

2) İhale İlanı ve İdari Şartname’de istenmeyen araç ekipman talebinin Sözleşme Tasarısı’nın 23.4’üncü maddesinde talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale kapsamında çalıştırılacak olan araçlara kendi malı ve model şartı getirilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, mevzuata aykırı olduğu ve eşit şartlarda rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, henüz ihalenin üzerlerinde kalıp kalmayacağı belli değilken araç satın alma zorunluluğu getirilmesinin rekabeti ve katılımı engellediği, fırsat eşitliğini engelleyici nitelikte olduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde hüküm altına alınan kaynakların verimli kullanılması, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkelerinin ihlali anlamına geldiği,

3) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer iş tanımının hatalı düzenlendiği,

4) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11’inci maddesinin hatalı düzenlendiği, idarece yapılan düzenlemenin hatalı ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, ödeme süresinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesine göre düzenlenmediği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde ödemelerin tahakkuktan itibaren 30 gün içerisinde ödeneceği belirtilmiş olmasına rağmen idare tarafından bu sürenin belirtilmediği, idare tarafından hakedişlerin ne zaman yapılacağı aylık olarak belirtilmiş olmasına rağmen yapılacak ödeme ile ilgili olarak herhangi bir tarihin verilmediği, yapılan aylık hakedişlerin ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağının belirtilmemesinin ihaleye katılımı daraltıcı ve teklif vermeyi engelleyici nitelikte olduğu,

5) Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işin süresinin 458 gün olarak belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde teminat süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin hatalı olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü ve son fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.       

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinin beşinci fıkrasında “İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68’inci maddesinde “(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, (…) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: KANAL VE İÇME SUYU HATLARINDA BAKIM, TEMİZLEME, ONARIM, YENİLEME YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

15 ay süreli çeşitli kanal ve çime suyu hatları yapım işleri

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Lüleburgaz Belediye Sınırları” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın iadesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 46.1’inci maddesinde “…İhaleye teklif veren tüm isteklilerin Geçici Teminatlarını geri alabilmeleri için ihale teklif dosyalarında, SGK ve Vergi borçlarının olmadığına dair son durumlarını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi,

 

Birim fiyat teklif mektubu standart formunun 2’nci maddesinde “İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinin son fıkrasında ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68’inci maddesinin son fıkrasında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan bahse konu durumları tevsik eden belgelerin yüklenici sıfatını haiz olabilmek için sözleşme imzalanmadan önce verilmesi gerektiği, verilmemesi veya sunulan belgelerin taahhüt edilen durumu yansıtmaması halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği ayrıca söz konusu belgelerin hiç verilmemesi halinde haklarında yasaklama işleminin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinin beşinci fıkrasında ve İdari Şartname’nin “Geçici teminatın iadesi” başlıklı 29’uncu maddesinde, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait teminat mektuplarının ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edileceği, diğer isteklilere ait teminatların ise hemen iade edileceği, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatın da sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, isteklilerin teklif zarfı kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubunun 2 no’lu maddesinde 4734 sayılı Kanun’un 10’ uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair taahhüt verildiği görülmektedir.

Söz konusu ihalede, itirazen şikâyete konu İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde de, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin geçici teminatlarını geri alabilmeleri için ihale teklif dosyalarında, SGK ve vergi borçlarının olmadığına dair son durumlarını gösteren belgeleri sunmaları gerektiğinin düzenlendiği görülmekte olup, tüm isteklilerden teklifleri kapsamında, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulması gereken belgelerin ihalede bir yeterlik kriteri gibi istenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, Kanun’da ve mevzuatta yer almayan bir yükümlülüğün öngörülmüş olduğu, bu durumun ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyebileceği anlaşılmıştır. Kaldı ki, başvuru sahibi Bilge Can İnşaat Nak. Tem. Taah. İşl. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin söz konusu ihaleye teklif vermediği görülmektedir. Bahse konu ihalede yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

İfade eder.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Sözleşme Tasarısı’nın 23.4’üncü maddesinde “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi

*1 Adet Kombine Vidanjör Kanal Açma Makinesi (Sözleşme tarihi itibarı ile 8 Yaşı Geçmeyecek)

*1 Adet Kanal Açma Makinesi (Sözleşme tarihi itibarı ile 8 Yaşı Geçmeyecek)

*1 Adet Vidanjör Minumum 10 Ton Kapasiteli (Sözleşme tarihi itibarı ile 8 Yaşı Geçmeyecek)

*3 Adet Damperli Kamyon (Yüklü Ağırlığı Minumum 8 Ton Kapasiteli) (Sözleşme tarihi itibarı ile 10 Yaşı Geçmeyecek)

*1 Adet Damperli Kamyonet veya Traktör ve Damperli Römork (Sözleşme tarihi itibarı ile 10 Yaşı Geçmeyecek)

*3 Adet Beko Loder (Sözleşme tarihi itibarı ile 10 Yaşı Geçmeyecek)

*1 Adet Asfalt Kesme Makinası

*1 Adet El Komprasörü

*2 Adet Kompoktör

*1 Adet Dedektör (En Az 1 Mt Derinliği Gösterecektir.)

*3 Adet 3’’ Çıkışlı Basma Kapasiteli Su Motoru” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın yukarıya aktarılan 23.4’üncü maddesinde istenilen makine, teçhizat ve ekipmanların isteklilerden yeterlik kriteri olarak istenmediği, işe başlama tarihinden itibaren yükleniciden iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurulmasının istendiği görülmektedir. Ayrıca, söz konusu araçların ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak isteklinin kendi malı olmasına ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde yüklenici, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak tanımlandığından, ihaleye teklif verme aşamasında isteklilerden istenilmeyen söz konusu makine, teçhizat ve ekipmanların ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelere aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.  Kaldı ki, idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak da belirleyebilmektedir. Bu sebeple, başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

 (2) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın  EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, … zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27967 sayılı R.G. yayınlanan tebliğde yer alan A-IV Grup işler kabul edilecektir…” düzenlemesi,

 

22.08.2019 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27967 sayılı R.G. yayınlanan tebliğde yer alan A-IV Grup işler kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesine yönelik yapmış olduğu şikâyet başvurusu incelendiğinde, söz konusu düzenlemelerin İhale İlanı’na yansıyan düzenlemeler olduğu ve İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesinde de düzenlendiği dikkate alındığında, İhale İlanı’nın tarihi olan 22.08.2019 tarihinden itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 20.09.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmış olup, bu çerçevede söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işin adı “Kanal ve İçme Suyu Hatlarında Bakım, Temizleme, Onarım, Yenileme Yapım İşi” olup, yapım işi ihalesi şeklinde ihale edildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Hakediş raporlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

f) Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır…”  düzenlemesi,

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Yüklenicinin hakedişi Lüleburgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ancak ödenek durumunun uygun olması halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün bütçesinde, 2019 yılı itibariyle %20, 2020 yılı itibariyle %80 ödenek bulunmaktadır.

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın yukarıya aktarılan 11.2’nci maddesinde hakediş raporlarının yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve on beş gün içinde ödeneceğinin düzenlendiği görülmektedir.

 

İhale konusu iş bir yapım işi olup Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde hakediş raporunun, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeneceğinin düzenlendiği görülmektedir.

 

İdarece hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın itirazen şikâyete konu 11’inci maddesinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39’uncu maddesinde yer alan bahse konu düzenlemelerle uyumlu olduğu ve yapım işi ihalesi olarak ihale edilen işte, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne göre düzenleme yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Teminat süresi” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

(2) İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde teminat süresi bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması üzerine geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten itibaren başlar.

(3) Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşe Başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 458 (dört yüz elli sekiz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez…” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Teminat süresi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Teminat süresi” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrasında, yapım işlerinde teminat süresinin, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamayacağı belirtilmiş olup, idare tarafından Sözleşme Tasarısı’nın “Teminat süresi” başlıklı 20’nci maddesinde teminat süresinin 12 ay olduğunun özel olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Sözleşme Tasarısı’ndaki bahse konu düzenlemenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Teminat süresi” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap