ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulmadığı " ile Etiketlenmiş İçerikler


Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu dikkate alındığında, idarece sözleşme tarihi itibari ile isteklinin ticari unvanının ihaleye katıldığı unvanla aynı olmadığı, ticari unvanında değişiklik yapıldığının anlaşıldığı ve bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetele << Devamını Oku>> [218]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2013/UH.I-322 Sayılı Kararında: Kanun hükümlerinden, hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde […] << Devamını Oku>> [427]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılabildiği ve anılan listelerin sunulmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu açıdan hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin bu yönden hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. << Devamını Oku>> [447]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca, yabancı ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaların Türkiye’de geçerli sayılabilmeleri için Türkiye’de denkliklerinin bulunmasının gerektiği, yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerine göre, diploma denklik işlemleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu, yurt dışında gördüğü eğitime ilişkin diplomaları bulunan ve iş deneyimini tevsik etmek amacıyla bu diplomalarını teklifleri kapsamınd << Devamını Oku>> [1149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.I-2084 Sayılı Kararında: İşe ilişkin Özel Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde 1 – 145’inci kalem 730 – A Champıon Greyder Parçalarının; 4, 7, 8, 25, 37, 62, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, […] << Devamını Oku>> [391]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Münferit temsil ve ilzama yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Başkanı imzalı teklif mektubu ile katılan başvuru sahibinin, imza sahibinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin olarak İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi gereği olarak sunması gereken Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belges << Devamını Oku>> [1830]