Sözleşme tarihinde isteklinin ticari unvanının ihaleye katıldığı unvanla aynı olmadığı durumda açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetelerin ihale dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle iş bitirme belgesinin uygun görülmemesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu dikkate alındığında, idarece sözleşme tarihi itibari ile isteklinin ticari unvanının ihaleye katıldığı unvanla aynı olmadığı, ticari unvanında değişiklik yapıldığının anlaşıldığı ve bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetelerin ihale dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin iş bitirme belgesinin uygun görülmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.


Toplantı No

: 2014/069

Gündem No

: 46

Karar Tarihi

: 16.10.2014

Karar No

: 2014/UY.III-3435

Şikayetçi: 

Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire: 

Sarıçam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.09.2014 / 32190

Başvuruya Konu İhale: 

2014/95133 İhale Kayıt Numaralı “7000 Ton Sıcak Asfalt Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.,

Palmiye Mah. Adnan Menderes Bulvarı Canatan Apt. No:24/2 Yenişehir/MERSİN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sarıçam Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Şahintepe Mah. Barış Manço Cad. No:27 01250 Sarıçam/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/95133İhale Kayıt Numaralı “7000 Ton Sıcak Asfalt Yapım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Sarıçam Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 28.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7000 Ton Sıcak Asfalt Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. nin 09.09.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.09.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince22.09.2014 tarih ve 32190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/2835 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde nev’i değişikliği yapılması halinde nev’i değişikliğine ilişkin ticaret sicili gazetesi suretinin ihaleye katılım için istekliler tarafından sunulması gereken belgeler arasında sayılmadığı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’nci maddesinin onikinci fıkrasında şirketlerin nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimini gösteren belgelerinin nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından kullanılabileceği düzenlendiği halde, ihaleye sundukları iş deneyim belgesinin üzerindeki şirket unvanı ile şirketin şu anki unvanı arasında farklılık olduğu ve unvan değişikliği ile ilgili açıklayıcı belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdarenin cevabında“…ihaleye teklif sunan firma unvanının Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi olduğu, bu şirkete ait sunulan teklif dosyasında bulunan iş deneyim belgesinde ise işin başlangıç tarihinin 09.10.1998 olarak belirtildiği, ihale teklif dosyasında sunulan ticaret sicili gazetesi belgelerinde ise Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketinin Tüsan Taş Ürünleri Sanayi A.Ş.’den dönüşerek oluştuğunun belirtildiği 10.11.2001 tarih ve 6428 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin bulunmadığı, iş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla idari şartnamenin 7.1.b.2 maddesinde sayılan belgelere dâhil olarak bahsi geçen ticaret sicili gazetesi örneğinin ihale teklif dosyasında bulundurulması gerektiği, … ihaleye sunulmamasının tamamlatılabilir mahiyette bir bilgi eksikliği olmadığı…” hususlarına yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

…”,

“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “…

(9) İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine ‘iş bitirme belgesi’ düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.

…”,

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, … talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere;

a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından,

düzenlenir ve verilir.

(12) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

…” hükümleri bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

… deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (A 5. Grup Karayolu İşler Altyapı+Üstyapı) Yapım işlerinde benzer iş sayılacaktır.

…” düzenlemeleri yapılmıştır.

02.09.2014 tarihli ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklifinin “… iş deneyim belgesinde … sözleşme tarihinin 09.10.1998 olarak belirtildiği Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.’nin Tüsan Taş Ürünleri Sanayi A.Ş.’den dönüşerek oluştuğu bu unvan değişikliğinin 10.11.2005 tarih ve 6428 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği, ancak iş deneyim belgesinde belirtilen sözleşme tarihinde Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. isimli firmanın olmadığı bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetelerin ihale dosyasında sunulmadığından, sunulan sicil gazeteler uygun” olmadığına karar verilmiştir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelere göre;

İhaleye Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. olarak, münferit temsil ve ilzama yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Başkanı imzalı teklif mektubu ile katılan başvuru sahibinin,

İdari Şartname’nin 7.1.b.2 maddesi gereği olarak, anonim şirketin temsilci ve yönetim kurulu üyeleri ile sermaye artırımının tescil edildiğinin ilanına ilişkin 14.02.2014, 27.12.2012 ve 09.09.2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi suretlerini, imza sirküleri ile birlikte sunduğu;

İdari Şartname’nin 7.5.1 maddesi gereği olarak da, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün [Uygulanan Yapı Tekniği: “Toprak tesviye, köprü işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri (bitümlü sıcak karışım) ve çeşitli işler yapımı”; İlk Sözleşme Bedeli: 939.241,02 TL; Toplam Sözleşme Bedeli: 2.276.814,16 TL; Gerçekleşen İş ve Belge Tutarları: 2.267.163,91 TL; Sözleşme Tarihi: 09.10.1998; Geçici Kabul Tarihi: 31.12.2008 olan] “Ankara İli Dahilinde Haymana ve Gölbaşı Kavşakları Düzenleme İşi” yapım işine ilişkin düzenlenmiş 14.12.2009 tarih ve 308.01/44429 sayılı iş bitirme belgesini sunduğu,

Belge üzerinde söz konusu belgenin ilgili idarece isteklinin 04.11.2009 tarihli dilekçesine istinaden ve 02.08.2009 tarihinde verilen iş durum belgesi yerine düzenlendiğinin belirtildiği,

Ancak söz konusu iş bitirme belgesi üzerinde yüklenicinin adı, ihaleye katılan başvuru sahibi isteklinin unvanı ile aynı olmak üzere “Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.” olarak belirtildiği halde, idarece sözleşme tarihi itibari ile isteklinin unvanının yukarıda belirtildiği şekilde olmadığı ve bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetelerinin ihale dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle iş bitirme belgesinin uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan http://www.ticaretsicil.gov.tr/ linkinden yapılan sorgulama sonucunda, 10.11.2005 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde isteklinin statü tadilinin ilan edildiği, buna göre şirket ana sözleşmesinin 2’nci ve 6’ncı maddelerinde (unvan ve sermaye) yapılan tadil öncesinde Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketinin eski unvanının Tüsan Taş Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi olduğu tespit edilebilmektedir.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından, yüklenicilere “iş bitirme belgesi” düzenlenmekte; onikinci fıkrasına göre de şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu’na göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilmektedir. Buna rağmen başvuru konusu olayda, iş sahibi ilgili idare tarafından başvuru sahibinin “04.11.2009 tarihli dilekçesine istinaden … ve 02.08.2009 tarihinde verilen iş durum belgesi yerine” yeni unvanı esas alınarak düzenlenmiş 14.02.2009 tarihli iş bitirme belgesinin teklif kapsamında sunulduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün “Ankara İli Dahilinde Haymana ve Gölbaşı Kavşakları Düzenleme İşi” yapım işinin sözleşmesinde yüklenicinin unvanının başvuru sahibinin halen sahip olduğu ticari unvan olması imkanı bulunmamakla birlikte, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğu ilkesinden hareketle, iş sahibi idare tarafından yüklenicinin halen kullanmakta olduğu ticari unvanı adına düzenlenmiş iş bitirme belgesinin anılan yapım işine ilişkin olarak yüklenicinin iş deneyimini tevsik eden tek belge olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu şekilde başvuru sahibinin adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi tek başına, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenen iş deneyimini tevsik etme imkânını taşımaktadır.

Dolayısıyla ihaleye Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. olarak, münferit temsil ve ilzama yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Başkanı imzalı teklif mektubu ile katılan başvuru sahibinin, imza sahibinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin olarak İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi gereği olarak sunması gereken Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu dikkate alındığında, idarece sözleşme tarihi itibari ile isteklinin ticari unvanının ihaleye katıldığı unvanla aynı olmadığı, ticari unvanında değişiklik yapıldığının anlaşıldığı ve bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetelerin ihale dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin iş bitirme belgesinin uygun görülmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.


 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap