İdari şartnamede istenilen Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılıyorsa listenin sunulmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakılabilir mi?

Özet

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılabildiği ve anılan listelerin sunulmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu açıdan hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin bu yönden hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 13.02.2014 tarihli ve E:2013/2366, K:2014/386 sayılı kararında;

       ““…Dosya içerisinden, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin idari şartnamenin 46.7. maddesinde sunulması istenilen "Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerini sunmadığı, Sincan-Ankara arasında yapılacağı belirtilen 122 adet iş kaleminin yer aldığı birim fiyat teklif cetveli ile Ankara-Kayaş arasında yapılacağı belirtilen 123 adet iş kalemi için elektrifikasyon projesi birim fiyat cetvellerini sunduğu, söz konusu cetvellerde, iş kalemlerinin miktarları, birim fiyatları ve toplam tutarlarının yer aldığı, bu belgeyle birlikte, ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatlarını elektrifikasyon işi içerisinde yer alan her bir iş kalemi için doldurarak sunduğu, söz konusu analiz formatlarında her bir iş kaleminin birim fiyatına, bu birim fiyatı oluşturan malzeme ve işçilik birim fiyatlarına yer verildiği görülmektedir.

       İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerde keşif metraj listesinden farklı olarak iki bilginin yer almadığı, bu bilgilerin, her bir iş kaleminin toplam tutarı içerisinde yer alan toplam malzeme ve toplam işçilik tutarları olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerden bu bilgilere doğrudan ulaşılamamakla birlikte sunulan analiz formatlarında her bir iş kalemi için birim malzeme ve birim işçilik tutarları ile birim fiyat cetvelinde her bir iş kaleminin miktarı belli olduğu için, sunulan belgelerde yer alan bu bilgiler ışığında keşif metraj listesinde yer alan toplam işçilik ve toplam malzeme tutarlarına yapılacak bir hesaplama sonucunda ulaşılabileceği görülmektedir.

       Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılabildiği ve anılan listelerin sunulmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu açıdan hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin bu yönden hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap