ihale-soru-cevap-logo.png

" süre " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1-sözleşmemiz 01.04.20 tarihinde işe bir kez süre uzatımı verilmesine rağmen , ve akabinden ihtarlara rağmen zamanında bitiremedik. Son 1 ay Covid-19 dan işçi bulmada sıkıntı çekmemize rağmen 02.04.20 tarihinde çıkan cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum bize resmi olarak fesih kararını bildirmeden süre uzatımı istedik ama kurum dilekçemizi uygun görmedi. Bununla ilgili dava açılabilir mi ? 2-İhale […] << Devamını Oku>> [82]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Süre geçirildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun KİK tarafından esasa ilişkin incelenmesi olanağı bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [379]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.03.2014 tarihli ve E:2014/106, K:2014/821 sayılı kararında ise “…Dava açma amacı ile Mahkemeye müracaat eden davacıdan, dava dilekçesi ile birlikte Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikayete ilişkin başvuru ücretini ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeleri sunması beklenemez. 4734 sayılı Kanun’da, Mahkemelerce merciine tevdi kararı verilerek Kamu İhale Kurumu’na gö << Devamını Oku>> [362]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlıkta, davacının 18.09.2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresi << Devamını Oku>> [508]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.” şeklindeki düzenleme gereğince idarenin başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihten itibaren on gün süre geçmeden sözleşmeyi imzalayamayacağı hk. << Devamını Oku>> [1093]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu olayda, ihaleyi yapan idarece alınan düzeltici işlem kararında, davacı şirket tarafından süresi içinde 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği, davacı şirket tarafından 10 gün içinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin tebliği üzerine 10 gün içerisinde Kurum'a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir. Bu durumda; ihaleyi yapan idare tarafından düzeltici işlem kararında ba << Devamını Oku>> [1751]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi:03.05.2011 Karar No:33161  ……………………… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10.maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve belgeler sıralanmış olup bunlar arasında İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıd << Devamını Oku>> [711]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

28/08/2006 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilen sözleşmeye davet yazısının bu tarihten itibaren yedinci gün olan 04/09/2006 tarihinde davacı şirkete tebliğ edilmiş sayılacağı ve sözleşme imzalanması için geçerli olan on günlük sürenin 14/09/2006 tarihinde dolduğu açık olup, 13/09/2006 tarihinde sözleşme imzalamak için başvuruda bulunan davacı şirketin başvurusu yasal süresi içinde olmasına rağmen, davet yazısının 29/08/2006 tarihinde tebliği üzerine süresinde başvurmadığı gerekçesiy << Devamını Oku>> [1940]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun’un 21’inci maddesine göre ilan yapılmadan gerçekleştirilen pazarlık usulünde istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir hükme yer verilmediği görülmekte aynı zamanda ayrıca asgari teklif sayısına ilişkin bir zorunluluğun da bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [1984]