ihale-soru-cevap-logo.png

" tamamı " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” hükmü olan bir ihalede yüklenici hizmetin verileceği ilde yada o ile yakın başka bir ilde “şube” açarak hizmet verebilir mi? şube açması alt yüklenici olarak tanımlanmaz mı? ihale evrakları (ruhsat,izin vs.) yüklenicinin merkez adresine ait iken şube açılışı yapmak bu evrakların geçerliliğini ortadan kaldırır mı? << Devamını Oku>> [64]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13’üncü Dairesinin 13.11.2013 tarihli E:2013/1642, K:2013/2994 sayılı kararında “… Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu İhaleye katılan davacı şirketin hissesine sahip ortağı Celalettin Doğan hakkında 07.10.2010 tarihinde kamu davası açıldığı ve buna ilişkin iddianamenin 01.11.2010 tarihinde anılan şahsa tebliğ edildiği, 22.11.2010 tarihinde yapılan uyuşmazlık konusu ihaleye davacı şirketin teklif sunduğu, ihalenin davacı şirket uhdesinde kalma << Devamını Oku>> [408]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikleri taşıdığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin iş deneyim belgesine konu işin tutarının hepsinin kabul edilmesi gerektiği ve bu tutarlar dikkate alındığında asgari iş deneyi << Devamını Oku>> [943]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-228 Sayılı Kararında: Kısmi teklife konu 2 kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı […] << Devamını Oku>> [474]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; teklif bedelini karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, teklif tutarının %3'üne karşılık gelen geçici teminat tutarının irat kaydedilmesi gerekmekte iken sunmuş olduğu geçici teminatın tamamının irat kaydedilmesi gerektiği yönündeki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-2787 Kararında: İhale işlem dosyasında bulunan “Geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesi” konulu 07.07.2011 tarihli belgede, özel ortağın iş ortaklığındaki % 49 oranındaki hissesi nispetinde geçici teminatın irat kaydedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Fakat, iş ortaklığının geçici teminatının tamamıyla özel ortak tarafından karşılandığı ve bir iş ortaklığında yasak fiil veya davranışa diğer ortak veya ortak << Devamını Oku>> [434]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2158 Sayılı Kararında: Alt yüklenici beyannamesinin sunulmaması olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus ile ilgili olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinin (j) bendinde şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listeyi teklifleri ile birlikte sunacakları belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde ise; “ İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt << Devamını Oku>> [1015]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife konu iki kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği ihalenin 1. kısmına tekabül eden miktarın, ihale üzerinde kalan isteklinin idare ile sözleşme imzalaması sonrasında davacı << Devamını Oku>> [809]