Kısmi teklife açık ihalede kısımların tamamı bir firmada kaldığında iş deneyiminin işin toplam bedeli üzerinden değerlendirilir mi?

Yayın Tarih: 19.04.2023 11:04
Özet

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere ihale konusu iş veya İdari Şartname’de belirtilen benzer işe uygun iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerektiği; ihalelerde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesinin mümkün olduğu, ancak kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebileceği, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı, kısmi teklif alma yoluyla bir arada ihale edilmesi öngörülen işlerin benzer nitelikli olması ve bu çerçevede ilan ve idari şartnamede bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde ortak bir benzer iş tanımı yapılması gerektiği, kısmi teklife imkân tanınan ihalelerde, ihale veya ön yeterlik dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında istenmiş ise teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belgenin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.


 

Toplantı No : 2023/022
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 30.03.2023
Karar No : 2023/UH.I-572

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Isımek Makina Kazan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı – İç Satın Alma Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/258656 İhale Kayıt Numaralı “Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1 Ünite, 2 Ünite, 3 Ünite, 4 Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından 17.03.2023 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1 Ünite, 2 Ünite, 3 Ünite, 4 Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Isımek Makina Kazan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.03.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2023 tarih ve 86170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/460 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuru konusu ihalenin, aynı idare tarafından daha önce iptal edilen 2022/1511029 İKN’li işin konusunu da kapsadığı, dört kısımdan oluşan ihalede iş deneyim oranının %25 olarak belirlendiği, kısmi teklife açık olan ihalede bu oranın toplam ihale bedeli göz önünde bulundurulduğunda %6,25’e kadar düşürüldüğünün görüleceği, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 39’uncu maddesine aykırı olduğu ve yeterliği olmayan bir firmaya ihale edilerek kamunun zararına sebep olunacağı, davet edilen firmaların çoğunun işin süresi içinde tamamına teklif vermesi teknik olarak mümkün olmayacağından teklif vermediği, katılımın sınırlı olduğu,

2) İşin tamamının bir firmaya ihale edildiği, 2 kısımda Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş. dışında teklif dahi verilmediği, iş deneyim ve yeterlik açısından işin tamamına teklif verebilecek durumda olmalarına rağmen, teknik olarak mümkün olan aynı anda yapılabilecek iki adet üniteye teklif verilebildiği; zira bölgenin deprem bölgesi olması, konaklama ve sair gerekliliklerin sürüyor olması, tüm çalışma alanlarında eş zamanlı istihdam sağlamanın olanaksız olması karşısında aslında bir bütün olan ihalenin 4 kısma bölünerek sahada bu kadar personelin hazır edilip, konaklatılıp, çalıştırılmasının fiilen mümkün olmadığı, aynı anda tüm işin tek firma tarafından yürütülemeyecek nitelikte olduğu ve bu bağlamda işin uzayacağı ve kamu zararının oluşacağı,

3) İhale üzerinde kalan Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin ilk teklifi olan 564.000.000,00 TL üzerinden iş deneyiminin en az 141.000.000 TL olması gerektiği, ancak ihale komisyon kararında şirketin iş deneyim belgesi tutarının 125.898.761,74 TL olduğunun belirtildiği, ihale tümüyle bir firmada kaldığından iş deneyiminin işin toplam bedeli üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin kamuda yapılan işlere ilişkin iş deneyiminin bulunmadığı, özel sektöre ilişkin iş deneyiminin ise mevzuatta aranan nitelikte olmadığı ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

İhale üzerinde kalan Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin iş hacmine ilişkin yeterliğinin ilk teklifi olan 564.000.000.00 TL üzerinden değerlendirilmesi gerektiği,

4) İhale kapsamında olan 2’nci ünitenin bir kısım işlerinden olan “Afşin Elbistan B Termik Santralı 2. Ünite Asansörler, Kaldırma Ekipmanları (Vinç) ve Aydınlatma Sistemlerinde Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı İşi” nin Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.’den yasaya ve ihaleye aykırı olarak doğrudan temin yoluyla alındığı, bu hususun açık bir usulsüzlük olduğu ve ihaleyi hükümsüz kılacak nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1)Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasının ihale dokümanına itiraz niteliğinde olduğu, ihale dokümanının 14.03.2023 tarihinde edinildiği, ihale tarihinin 17.03.2023 olduğu, iddia konusu hususların farkına varıldığı tarihin dokümanın indirildiği tarih olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının edinildiği tarihi izleyen 5 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığından, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarının süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

1. Kısım : Afşin Elbistan B Termik Santralı 1. Ünite Kazan Türbin binalarında deprem nedeniyle oluşan hasarların tamiratı işi

2. Kısım : Afşin Elbistan B Termik Santralı 2. Ünite Kazan Türbin binalarında deprem nedeniyle oluşan hasarların tamiratı işi

3. Kısım : Afşin Elbistan B Termik Santralı 3. Ünite Kazan Türbin binalarında deprem nedeniyle oluşan hasarların tamiratı işi

4. Kısım : Afşin Elbistan B Termik Santralı 4. Ünite Kazan Türbin binalarında deprem nedeniyle oluşan hasarların tamiratı işi” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu “Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1 Ünite, 2 Ünite, 3 Ünite, 4 Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi” ihalesinin 4 kısımdan oluştuğu, ihalede 5 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde kısımların tamamının aynı istekli üzerinde bırakılmasını kısıtlayan mevzuat hükmü bulunmadığı ve başvuruya konu ihale dokümanında da aynı isteklinin üzerinde birden fazla kısmın bırakılamayacağı yönünde kısıtlayıcı bir düzenleme yapılmadığı, yeterlik koşullarını sağladığı ihale komisyonunca tespit edilen ve her kısımda en düşük teklifi verdiği anlaşılan istekli üzerinde ihalenin tamamının bırakılmasının ihale dokümanına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…           

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri … ifade eder.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(6) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

(g) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmına yönelik tutar iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (a) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (b) bendine göre güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.

16.4.6. Kısmi teklif alma yoluyla bir arada ihale edilmesi öngörülen işlerin benzer nitelikli olması ve bu çerçevede ilan ve idari şartnamede bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde ortak bir benzer iş tanımı yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda karar verirken Yönetmeliğin benzer iş tanımı çerçevesinde hareket edilmesi ve zorunlu haller hariç nitelik bakımından birbirinden farklı olan işlerin aynı ihalede toplanmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

16.4.7. Kısmi teklife imkân tanınan ihalede, ihale veya ön yeterlik dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında istenmiş ise;

a) Teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge,

…sunulması yeterlidir.

16.4.8. İhale dokümanında öngörülmesi halinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak teklif verilen bütün kısımlar için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, istenen belgelerden bir adet sunulacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1. Ünite, 2. Ünite, 3. Ünite, 4. Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1. Ünite, 2. Ünite, 3. Ünite, 4. Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a- Endüstriyel tesislerde (termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan imalatı yapmış olmak

b- Endüstriyel tesislerde (termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan revizyonu ve/veya kazan boru değişimi işi yapmış olmak

c- Endüstriyel tesislerde (termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre imalatı yapmış olmak

d- Endüstriyel tesislerde (termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre bakımı ve/veya revizyonu yapmış olmak

e- Termik santrallarda brüden hatlarının revizyon işlerini yapmış olmak

f- Endüstriyel tesislerde çelik konstrüksiyon işi yapmış olmak

g- Termik santrallarda soğutma kulesi revizyonu yapmış olmak

h- Termik santrallarda türbin ve/veya generatör revizyonu yapmış olmak,

yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2023/258656 İhale Kayıt Numaralı Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1 Ünite, 2 Ünite, 3 Ünite, 4 Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi” olduğu, ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda teklif alınarak pazarlık usulü ihale ile 17.03.2023 tarihinde gerçekleştirildiği, 4 kısımdan oluşan ihalede 5 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, ihalenin 1’inci kısmına bir istekli, 2’nci kısmına iki istekli, 3’üncü kısmına 2 istekli ve 4’üncü kısmına iki isteklinin teklif verdiği, ihalenin ikinci kısmına teklif veren Ceyhun Mekanik Mak. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyim tutarı yetersiz olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı, 17.03.2023 tarihinde geçerli teklif sahibi iki istekliye son fiyat tekliflerini vermeye davet yazısı gönderildiği, aynı gün verilen son fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.ye beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgi ve belgeleri 23.03.2023 günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerektiği hususunun tebliğ edildiği, Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu belgeler uygun bulunarak 22.03.2023 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin tüm kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede ihalenin tüm kısımları üzerinde bırakılan istekli Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından başvuruya konu ihalenin 4 kısmı için ayrı ayrı olmak üzere ilk teklif bedelinin eşit şekilde 141.000.000,00 TL olarak verildiği, toplam teklif bedelinin ise 564.000.000,00 TL olduğu, yeterlik kriterinin kısım bazında sağlanması gerektiği dikkate alındığında asgari 35.250.000,00 TL tutarında iş deneyimini tevsik eden belgenin sunulması gerektiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” bölümünde “Sözleşme tutarı ve toplam fatura tutarı: 3.700.000,00 EURO” ibaresine ve fatura bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla özel sektöre yapılmış bir işe ilişkin sözleşme ve 6 adet fatura, damga vergisi ödendiğine dair belgeler ile personele ilişkin SGK belgelerinin sunulduğu belirlenmiştir.

Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 23.06.2020 tarihli sözleşme incelendiğinde; 

Sözleşmenin “Sözleşmenin konusu ve ekleri” başlıklı 2’nci maddesinde “İş sahibinin Çayırhan Termik Santral İşletmesi I., II., III. ve IV. Ünitelerine ait türbinler, valfler ve generatörlerinin majör(ana) bakım ve onarımlarının yapılarak iş sahibine teslimi işidir.” düzenlemesi,

“Sözleşme Bedeli” başlıklı 6’ncı maddesinde “Sözleşme konusu yapılacak işlerin bedeli KDV Hariç 925.000-EURO/Ünite olmak üzere 4 ünite için toplam 3.700.000-EURO’dur” düzenlemesi,

“İşe Başlama ve Sözleşmenin Süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “İşe başlama tarihi: sözleşmenin imzalanıp, avansın yatırılmasını müteakip 15 gün içerisinde işe başlanacaktır.

İşin teslim süreleri ekli ek-2: işin yapılması planında verilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahsi geçen sözleşme kapsamında işverene kesilen 14.11.2022, 03.12.2021, 04.01.2021, 14.11.2022, 01.04.2021 ve 01.04.2021 tarihli 6 ayrı faturanın sunulduğu; yine aynı sözleşme bedeli için başvuru sahibi adına düzenlenen damga vergisi tahsil alındısı ile vergi tahsilat dekontu ve personele ilişkin SGK belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

İdarenin cevabından da anlaşılacağı üzere, sözleşmeye ilişkin bilgiler (sözleşme tarihi: 23/06/2020, Sözleşme Tutarı: 3.700.000,00 EURO, Sözleşme Tutarının Türk Lirası Karşılığı: 28.383.810,00 TL) dikkate alınarak hesaplandığında iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının 125.898.761,74 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere ihale konusu iş veya İdari Şartname’de belirtilen benzer işe uygun iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerektiği; ihalelerde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesinin mümkün olduğu, ancak kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebileceği, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı, kısmi teklif alma yoluyla bir arada ihale edilmesi öngörülen işlerin benzer nitelikli olması ve bu çerçevede ilan ve idari şartnamede bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde ortak bir benzer iş tanımı yapılması gerektiği, kısmi teklife imkân tanınan ihalelerde, ihale veya ön yeterlik dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında istenmiş ise teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belgenin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim tevsiki için sunulan sözleşmeye konu işin “Çayırhan Termik Santral İşletmesi I., II., III. ve IV. Ünitelerine ait türbinler, valfler ve generatörlerinin majör(ana) bakım ve onarımlarının yapılarak iş sahibine teslimi” olduğu, bu haliyle sunulan sözleşmeye konu işin benzer iş tanımında yer alan “…h- Termik santrallarda türbin ve/veya generatör revizyonu yapmış olmak” tanımına uygun olduğu,

İhale dokümanı düzenlemelerine göre istekli tarafından her bir kısım için teklif edilen ilk tutara (141.000.000,00TL) göre sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 35.250.000,00 TL olduğu, istekli tarafından sunulan sözleşmenin güncellenmiş tutarının (125.898.761,74 TL)  her bir kısım için sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (35.250.000,00 TL) karşıladığı

Aktarılan Yönetmelik’in 47’nci maddesine göre özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşme, faturalar, damga vergisi ödendiğine dair makbuz ve personelin SGK belgelerinin sunulmasının gerektiği, anılan istekli tarafından da iş deneyimini tevsiken söz konusu belgelerin sunulduğu, ilgili Tebliğ açıklamasına göre ihalenin her bir kısmı için aynı iş deneyim belgesinin esas alınarak değerlendirme yapılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

Başvuru sahibinin “ihale üzerinde kalan Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin iş hacmine ilişkin yeterliğinin ilk teklifi olan 564.000.000.00 TL üzerinden değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki iddiası incelendiğinde; yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasına göre ihale dokümanında öngörülmesi halinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak teklif verilen bütün kısımlar için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, istenen belgelerden bir adet sunulmasının yeterli olacağı, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılı toplam ciro bilgisinin beyan edildiği, doküman düzenlemelerine göre istekli tarafından her bir kısım için teklif edilen ilk tutara (141.000.000,00TL) göre sağlanması gereken asgari ciro tutarının 35.250.000,00 TL olduğu, isteklinin 2021 yılı gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının (*****973,61) her bir kısım için sağlanması gereken asgari ciro tutarını (35.250.000,00 TL) karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ciro tutarını sağlamadığına yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz...” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı… yönlerinden sırasıyla incelenir …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “…(5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikâyet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka ihaleden söz edilmesi durumunda, şikâyetin hangi ihaleye ilişkin olduğu ve hangi konunun şikayet edildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin adının 2023/258656 ihale kayıt numaralı “Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1 Ünite, 2 Ünite, 3 Ünite, 4 Ünite Kazan Türbin Binalarında Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı Hizmet Alımı İşi” ihalesi olduğu görülmüş olup, başvuru sahibi tarafından Kuruma hitaben yazılmış itirazen şikayet dilekçesi üzerinde yer alan bilgiler incelendiğinde, başvuruya konu ihale kapsamında olan 2’nci ünitenin bir kısım işlerinden olan “Afşin Elbistan B Termik Santralı 2. Ünite Asansörler, Kaldırma Ekipmanları (Vinç) ve Aydınlatma Sistemlerinde Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı İşi” nin Tuğran Enerji San. ve Tic. A.Ş.den yasaya ve ihaleye aykırı olarak doğrudan temin yoluyla alındığı, bu hususun açık bir usulsüzlük olduğu ve ihaleyi hükümsüz kılacak nitelikte olduğu iddia edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında; aranması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu başvuru yollarına ilişkin olarak anılan Kanun’da öngörülen sürelerde sağlıklı bir denetim yapılabilmesi amacıyla hiçbir eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuruda bulunulmasının öngörüldüğü, buna göre başvuruların şekil unsurlarına ilişkin olarak, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağının ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, bahse konu iddianın, aynı idare tarafından gerçekleştirilen “Afşin Elbistan B Termik Santralı 2. Ünite Asansörler, Kaldırma Ekipmanları (Vinç) ve Aydınlatma Sistemlerinde Deprem Nedeniyle Oluşan Hasarların Tamiratı İşi” alımının konusunu oluşturduğu ve başvuru sahibi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, …  tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap