ihale-soru-cevap-logo.png

" tarih " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 924 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle;        Şti.'nin yükleniminde bulunan ..TL. ihale bedelli "Park ve Refüjlerde Belleme, Çapalama, Sulama, Budama, Çim Ekimi, Çiçek Dikimi vb. Araçları Kullanacak Şoför Hizmeti Alımı" işinde asgari ücret farkının hatalı ödendiği gerekçesiyle tazmi << Devamını Oku>> [654]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A... Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, 11 iş kaleminin proforma fatura ile açıklandığı, proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer a << Devamını Oku>> [572]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerl << Devamını Oku>> [544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda devam eden işlerde ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde yüklenici iş durum belgesi alınabileceği, aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı << Devamını Oku>> [823]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 24.01.2014 tarihinde ihale dokümanı alındığı, Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması gerektiği iddiası ile 24.01.2014 tarihinde idareye dokümana yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 03.02.2014 tarihli ve 351 sayılı işlemi ile şikâyet başvurusunun reddedildiği, idarenin cevabının 05.02.2014 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, Ankara 8. İdare Mahkemesinde 17.03.2014 ta << Devamını Oku>> [610]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubu üzerinde ise ilan tarihinden önceki bir tarihin yer aldığı, bahse konu tarihin uygunluğunun basiretli bir tacir olarak ilgili isteklinin sorumluluğunda olduğu, söz konusu tarihin yeterlik belgesi niteliğindeki banka referans mektubunun asli bir unsuru olması itibariyle bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı anl << Devamını Oku>> [1183]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş için 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alım İhalelerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak fiyat farkı hesabı formülünde yer alan işçilik, akaryakıt, makine ve ekipmanın amortismanı, malzeme ve diğer hizmetlere ilişkin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların belirlenmediği görülmüştür. Hizmet Alımlarında Uygulana << Devamını Oku>> [843]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.05.2014 tarihli ve E:2014/703, K:2014/1979 sayılı kararında, “…Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 31.10.2012tarihli ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00-TL tutarlı geçici teminat mektubunun yer aldığı, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazısının mevcut olmadığı, anılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde << Devamını Oku>> [413]