İhalelere katılmaktan yasaklama kararının resmi gazetede yayımlandığı tarih ile ihale tarihinin aynı olduğu durumda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir.” hükmünden ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından 28.1.8.1’inci maddedeki hükümlerin uygulanamayacağı, bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edileceği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/048

Gündem No

: 75

Karar Tarihi

: 16.07.2014

Karar No

: 2014/UH.IV-2660

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmünden, alınan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği, ayrıca bir tebliğ işleminin yapılmasına gerek olmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının resmi tebliğ sayıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde hakkında yasaklama işlemi başlatılan isteklilerin yasaklama işlemlerinin Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçen ortalama 45 günlük süreç içerisinde yasaklama işlemlerinden haberdar olunduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin başka ihalelere katılmadan önce resmi tebliğ kabul tarihi olarak Resmi Gazete’de yayımlatılması işlemini günlük olarak takip etme sorumluluğu istekliye ait olup ihale tarihi itibariyle de başvuru sahibinin ihaleye teklif vermeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakması halinde kendisi hakkında alınan yasaklama kararını görmesi mümkünken anılan istekli tarafından günlük Resmi Gazete takip edilmeden inceleme konusu ihaleye teklif verilmiş olması sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

Buna göre Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir.” hükmünden ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından 28.1.8.1’inci maddedeki hükümlerin uygulanamayacağı, bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edileceği anlaşılmakta olup başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle hakkında yasaklama kararı bulunduğundan idarece tesis edilen geçici teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.1’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap