ihale-soru-cevap-logo.png

" tarihinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 18.04.2013 tarihli E:2010/4399, K:2012/3914 sayılı kararda, “…Uyuşmazlıkta; davacı tarafından, ihaleyi yapan idarenin şikayet başvurusunun reddine ilişkin işleminin ilk olarak 20.01.2009 tarihinde dava konusu edildiği, Mahkeme’ce dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine 16.02.2009 tarihinde yeniden dava açıldığı görülmektedir. Öte yandan, dava konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, başvuru dilek&cc << Devamını Oku>> [578]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 18.04.2013 tarihli E:2010/4399, K:2012/3914 sayılı kararda, “…Uyuşmazlıkta; davacı tarafından, ihaleyi yapan idarenin şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işleminin ilk olarak 20.01.2009 tarihinde dava konusu edildiği, Mahkeme’ce dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine 16.02.2009 tarihinde yeniden dava açıldığı görülmektedir. Öte yandan, dava konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, başvuru di << Devamını Oku>> [371]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içerisinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, fiyat farkı verilmesine ilişkin esasların 12 nci maddesi hükümlerine göre fiyat farkı verilebileceğine, << Devamını Oku>> [738]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerl << Devamını Oku>> [544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.I-2835 Sayılı Kararında: İdari şartnamede belirtilen geçerlilik tarihinin idarece yanlış hesaplanmış olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği geçici teminat mektuplarında belirtilecek geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere belirlenmesi hususunun isteklilerin so << Devamını Oku>> [457]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-2100 Sayılı Kararında: Şikayet konusu …’ne ait geçici teminat mektubunda mektubun geçerlik tarihi olarak belirtilen “Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 150 gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce … Bankası A.Ş.’ne iletilecektir.” ifadesinden mektubun geçerlilik süresinin 270 g&uu << Devamını Oku>> [473]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında teklif zarfı kapsamında sunulan banka referans mektubunun ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğunun hükme bağlandığı, başvuru sahibi tarafından teklif zarfında yer verilen bahse konu belgede belge düzenleme tarih bilgisi haricinde ki yukarıda aktarılan mevzuata hükmü gereği zorunlu diğer unsurları taşıdığı, ayrıca belgede yer alması zorunlu olmamakl << Devamını Oku>> [1500]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sunulan iş deneyim belgesinde kabul tarihinin bulunmaması ile ilgili olarak, iş deneyim belgesinde kabul tarihinin belirtilmemiş olması yönündeki eksikliğin, ilgilinin kusuru dâhilinde olmayan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bir eksiklik olduğu, anılan eksiklik giderildikten sonra iş deneyim belgesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından idare tarafından söz konusu eksikliğin yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca tamamlatılması gerektiği << Devamını Oku>> [773]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-405 Sayılı Kararında:       İlanda ve idari şartnamede ihale tarihinin birbirinden farklı olarak düzenlendiği, idari şartnamede ihale tarihinin yanlış olarak yazıldığı, bu durumda idari şartnamede yapılan yanlışlığın 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen sürelere uyularak zeyilname düzenlenerek giderilmesi gerektiği halde, idarece mevzuata uygun zeyilname ile yanlışlığın düzeltilmedi << Devamını Oku>> [459]