ihale-soru-cevap-logo.png

" Tercüme " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan İş Ortaklığının pilot ortağı S..K.T… LLC’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu yabancı dilde belgelerin A… Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği, ancak söz konusu tercümelerin fotokopi olan belgelerden Türkçe’ye tercümesinin yapıldığı, bu hususun yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” şeklindeki şerhten ve Beyoğlu 35. Noterliğinin 25.03.2016 tarihli << Devamını Oku>> [2492]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37.maddesinin ikinci fıkrasında … hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde de “…” açıklaması yer almakta olup, bu çerçevede fotokopi olarak sunulan belgelerin aslından tercüme edildiğine ilişkin noter onaylı belgenin bulunması ve bu hali ile belgenin gerçek olduğu hususunda tereddüt bulunmaması sebebi ile belgelerin orijinal asıllarının veya << Devamını Oku>> [685]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli istekli olup yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olmasına rağmen anılan istekli tarafından sunulan bahse konu belgelerin anılan Yönetmeliğin 29 ve İdari Şartname’nin 7.7.5’inci maddesine uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [659]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş bitirme belgesinin ve iş bitirme belgesine ilişkin sunulan noter belgesinin tercümelerinin T.C. Ankara 13. Noterliği yeminli tercümanı ... tarafından yapıldığı, ilgili tercümeler üzerinde tercümanın adının, soyadının, kaşesinin, imzasının ve “İşbu çeviri İngilizce’den Türkçe’ye aslına sadık kalınarak tarafımdan tercüme edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı, ilgili belgeler üzerinde T.C. Ankara 13. Noterliği kaşesinin, mührünün ve imzasının bulunduğu, tarih ve yevmiye numaralarının asıl belge üze << Devamını Oku>> [3039]