Yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim” şeklindeki belgeye göre yapılan tercüme ile ihaleye girilebilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Anılan İş Ortaklığının pilot ortağı S..K.T… LLC’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu yabancı dilde belgelerin A… Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği, ancak söz konusu tercümelerin fotokopi olan belgelerden Türkçe’ye tercümesinin yapıldığı, bu hususun yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” şeklindeki şerhten ve Beyoğlu 35. Noterliğinin 25.03.2016 tarihli ve 2016/118 sayılı ile 11.04.2016 tarihli ve 2016/136 sayılı yazıları ile teyit edildiği, her ne kadar Noterlikçe 11.04.2016 tarihli ve 2016/136 sayılı yazıda evrak asıllarının kendilerine tasdik aşamasında sunulduğu ve aslı görülerek noter onaylarının yapıldığı ve sehven “Aslı gibidir” kaşesinin unutulduğu, 13.04.2016 tarihli ve 2016/139 sayılı yazıda da 22.02.2016 tarih 3948,3949 ve 3951 yevmiye no ile tanzim ve tercümesi tasdikli belgelerin üzerine “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı ve işlemlerin orijinallerinin görüldüğüne dair (kaşenin) vurulduğu belirtilmiş ise de, Noterlik Kanunu’nun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca söz konusu eksikliğin düzeltme işlemi yoluyla giderilemeyeceği gibi tercümana ibraz edilen evrakın fotokopi olması nedeniyle sonradan tasdik sırasında evrak aslının ibraz edilmesinin tercüme işleminin fotokopiden yapıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği dikkate alındığında anılan İş Ortaklığının iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmaması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/035

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 15.06.2016

Karar No

: 2016/UM.I-1588

 

Şikayetçi: 

S K L Llc- V…. Enerji Ve Ticaret Yatırım A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

11.05.2016 / 28780 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/133690 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Dgkç Santralı (A) İşletme Müdürlüğü, V942 Gaz Türbinlerine Ait Rotor Ve Stator Kanatları İle Kanat Bağlantı Parçaları Temini" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA,

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

S K L LLC- V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı,

 

VEKİLİ:

Av. Burhan Asaf Şafak, Av. Tan Tahsin Zapata

Cumhuriyet Cad. Erk Apt. No:38 D:8 Elmadağ/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü,

Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Abcd Blok No: 2/13-020 06520 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/133690 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul DGKÇ Santralı (A) İşletme Müdürlüğü, V942 Gaz Türbinlerine Ait Rotor ve Stator Kanatları ile Kanat Bağlantı Parçaları Temini” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından 23.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul DGKÇ Santralı (A) İşletme Müdürlüğü, V942 Gaz Türbinlerine Ait Rotor ve Stator Kanatları ile Kanat Bağlantı Parçaları Temini” ihalesine ilişkin olarak S K L LLC- V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A.Ş. İş Ortaklığının 21.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun,  idarece süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.05.2016 tarih ve 28780 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1164 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İş Ortaklığı olarak katıldıkları ihalede İş Ortaklığının ortaklarından V…. Enj. ve Tic. Yat. A.Ş. olarak 15.04.2016 tarihinde faks yoluyla, S K L L.L.C. tarafından 21.04.2016 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak idarenin şikayete cevap vermediği,

 

 

 

Kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan 05.04.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin iki kısımda ayrı ayrı değerlendirildiği, her iki kısımda da ihalenin Siemens San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı,

 

İş Ortaklıklarının ihalenin I. Kısmında en avantajlı istekli olmasına rağmen söz konusu komisyon kararında sözleşme yerine geçmek üzere sunulan “sipariş formu” ve “sipariş formuna ilişkin özel satın alma koşulları” başlıklı 35 sayfadan oluşan 03946 yevmiye numaralı, 6 sayfadan oluşan “sipariş formu” belgesinin 03949 yevmiye numaralı ve 36 adet ticari fatura ve 2 sayfa apostil şerhinden oluşan belgenin 03951 yevmiye numarasıyla Beyoğlu 35. Noterliğinde tasdik ettirilerek sunulduğu,  ihalenin İdari Şartname’nin 7.7.1, 7.7.2 ve 7.7.3’üncü maddeleri aynen tekrar edildikten sonra İş Ortaklığının sunduğu anılan belgelerin ilk sayfalarında “aslı gibidir” şerhinin bulunduğu, ilk sayfada bulunan bu şerhlerin diğer sayfalar açısından geçerli olup olmadığı yolunda her bir belge için tereddüde düşüldüğü, tereddüdün giderilmesi için ilgili noterliğe yazı gönderildiği, bu yazıyla İngilizce dilde sunulan belgenin aslının mı, yoksa fotokopilerinin mi noterliğe sunulduğunun ve “aslı gibidir” şerhinin evrakın sahihliği mi yoksa tercümenin onayına mı ya da her iki duruma mı ilişkin olduğunun sorulduğu, gelen 25.03.2016 tarih ve 118 sayılı cevabi yazıda evrak üzerinde “aslı gibidir” kaşesinin noterlikçe basılmadığının belirtildiği, bu şekilde iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan İngilizce dilde düzenlenen fotokopi belgelerin yeminli tercümanca Türkçeye çevrildiği ve çevirinin fotokopi üzerinden yapılarak tasdik işleminin tamamlandığı, söz konusu belgelerin “apostil tasdik şerhli” İngilizce dilindeki aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanan örneğinin ihale belgesi olarak idareye sunulmadığının tespit edildiğinin belirtildiği ifade edilerek İş Ortaklıklarının iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olarak verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

Bununla birlikte İdarenin 25.03.2016 tarihli ve 14552 sayılı yazısına noterliğin 25.03.2016 tarihli ve 118 sayılı yazısıyla sehven cevap verildiği, idareye sunulan belgelerin tercümelerinin fotokopi üzerinden olmasına rağmen tasdik işlemlerinin evrak orijinallerinin ibraz edilmesi üzerine gerçekleştirildiği, bu nedenle “aslı gibidir” kaşesinin işlem yapılan belgelere vurulduğu, noterlikçe saklanması gereken nüshalara “aslı gibidir” kaşesinin vurulmasının unutulmuş olduğu, aslı görülerek yapılan işlemler nedeniyle yanlış anlaşılmanın önlenmesi amacıyla anılan noter tarafından idareye 11.04.2016 tarihli ve 136 sayılı yazının gönderildiği,

 

Ayrıca bu yazının açıklanmasının talep edilmesi üzerine ilgili makama verilmek üzere noterlik belgesi üzerindeki “aslı gibidir” kaşesinin evrak asıllarının görülmesi üzerine noterlikçe basıldığını açıkça belli eden ikinci bir yazının verildiği ve söz konusu yazının da idareye sunulduğu,

 

İtirazen şikayet başvurusuna konu edilen ve İş Ortaklıklarını eleyen kararın dayanağının iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunulan belgelerdeki “aslı gibidir” kaşesinin belgeler üzerine noterlikçe vurulmaması ve sonradan tamamlanması şüphesinin oluşturduğu, bu şüphenin de 25.03.2016 tarihli ve 118 sayılı noterlik yazısının olduğunun iddia edildiği, oysa karara dayanak tutulan yazının sehven yazıldığına ilişkin aynı noterliğin 11.04.2016 tarihli ve 136 sayılı yazının hatanın nedeni de açıklanmak suretiyle idareye bildirildiği, söz konusu yazıda apostil şerhli orijinal nüshalarını görerek belgelere “aslı gibidir” kaşesinin vurulduğunun fakat noterlikçe saklanacak nüshaya aynı kaşenin vurulmasının unutulmuş olması nedeniyle bu nüshaya bakılarak cevap verildiğinin açıkça belirtildiği,

 

İş Ortaklıklarının değerlendirme dışı bırakılmasına dair ihale komisyon kararının dayanağını oluşturan ve araştırma sonucu elde edilen noterlik yazısının gerçeği yansıtmadığı, hata üzerine yazıldığının ve değerlendirmeye konu belgenin tam olduğu ispat edildiğinden söz konusu kararın dolayısıyla İş Ortaklıklarının değerlendirme dışı bırakılma kararının ortadan kalktığı,

 

Diğer taraftan ihale komisyonu kararına gerekçe gösterilmese de şüpheye dayanak oluşturan 3 adet noterlik yevmiyesi taşıyan iş bitirme belgelerinin her birinin sadece ön yüzünde bulunan ve her sayfasında yer almayan “aslı gibidir” kaşesinin her sayfaya vurulması gerektiği kanaatinin de usule uygun olmadığı,

 

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin beşinci bendinde noterlik dışında düzenlenen “…getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek…”görevinin noterlere verildiği, aynı Kanun’un  99’uncu maddesinde “Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvelce tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneği tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir” hükmü ile getirilen kağıdın yabancı dilde yazılmış olması halinde ne yapılacağının tarif edildiği, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 95’inci maddesinin (a) bendinde ilgili tarafından ibraz edilen ve örneği çıkarılması istenilen belgeye “ibrazdan örnek çıkarma” adının verildiği, bu durumda örnek ile asıl belgenin karşılaştırılacağı ve örneğin asla uygun olması halinde örneğe şerh konularak asıl ve örnek belgenin ilgiliye teslim edileceği, bir örneğinin de dairede saklanacağının belirtildiği, aynı maddenin (c ) bendinde yabancı dilde getirilen kağıtların örneğinin usulünce tercüme olunacağı ve tercümesi çıkarıldıktan sonra şerh verilerek onaylanacağı, dairede saklanan ve ilgiliye verilen onaylanmış nüshalara tercüme edilen nüshaların ekleneceğinin belirtildiği, aynı Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde noterlerin yaptığı işlemlere ilişkin tutacağı defterler sayılırken ilk olarak yevmiye defterine yer verildiği, 47’nci maddesinde de yevmiye defterinin nasıl tutulacağı tanımlandıktan sonra gelen iş kağıtlarına geliş sırasına göre birer yevmiye numarası verileceği ve bu yevmiye numarasını taşıyan işlemin bir bütün olacağı açık ve zımni olarak belirtildiği,

 

Bahse konu ihalede sunulan 3 adet İstanbul 35. Noterliğinin mührü ve imzasını taşıyan belgelerdeki “aslı gibidir” kaşesi veya açıklamasının bu hükümler çerçevesinde anlaşılması gerektiği, daha net bir ifadeyle noterliğin işlem yaparak yevmiye defterine kaydettiği ve yevmiye defterinde yevmiye numarası vererek işlediği imzasını taşıyan evrak bütününün tek bir işlem olduğu, buradaki imza ve şerhlerin her bir sayfa için ayrı ayrı vurulması gerektiğini iddia etmenin, bunu beklemenin ve/veya düşünmenin keyfilik olduğu, bu nedenle yevmiye numarası belli, yeminli tercümanca tercüme edildikten sonra aslı ile birlikte notere sunulan, aslına uygunluğu onaylanan evrakın ilk sayfasında yer alan şerhin evrakın tamamı için geçerli olduğunu düşünmenin usul ve yasa gereği olduğu,

 

Kaldı ki 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde ihale komisyonunca tekliflerin nasıl değerlendirileceğinin hüküm altına alındığı, teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki evrak eksikliklerinin de (ki bu eksikliklere evrakın üzerindeki şekli eksikliklerde dahildir) yazıyla istenileceğinin açıkça hüküm altına alındığı, söz konusu ihalede ihale komisyonunca orijinal belgelerin idareye ibraz edilerek evrak eksikliğinin giderilmesinin istekliden talep edilebilecekken adeta istekli açısından eksiklik oluşturmak ve suç bulmak arzu ve ümidiyle işlem yapılması, üçüncü şahıs konumundaki noterden bilgi istenilmesinin Kanunun amacına, mantığına ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan olağan dışı bir yol gibi göründüğü,

 

Zira ihale şartnamesi ve usul gereği sunulan belgelerin aslını görüp onaylama yetkisinin idarede bulunduğu, idarenin teklif değerlendirme aşamasında da bu yetkiye sahip olduğu, kuralın uygulanmasındaki amacın isteklinin iş bitirme yeterliğini orijinal evrakıyla görmek olması ve görecek makamında ihale komisyonu bulunması nedeniyle işin esasına girilip istekliden doğrudan doğruya belge asılları istenilebilecek iken belgenin üstünde kaşe var mıdır yok mudur gibi tali yollara gidilmesinin ve sırf şekle bağlı kalınarak hakkın bertaraf edilmesi ve kamu zararına yol açılmasının adalet duygusuna aykırı olduğu, ihale komisyonunca araştırma yapılmak yerine kanunun tanıdığı yetkilerin kullanılarak başvuru sahibi istekliden “orijinal apostil kaşesi” taşıyan belgelerin istenilerek görülmesi ve “idarece orijinali görülmüştür” kaşesinin basılarak söz konusu eksikliğin giderileceği,

 

İhale komisyonunca en düşük teklifi veren firmalarından usule aykırı ve temeli çökmüş yazışmalara dayanarak ihale dışı bırakılması yanında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddelerinin uygulanmasına yönelik tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinde ve aynı Kanun’un 17’nci maddesine aykırı eylemlerde bulunanlara ihalelere girmekten yasaklanacağının hüküm altına alındığı, anılan Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan eylemlerin hiçbirisinin İş Ortaklığının bahse konu ihalede değerlendirme dışı bırakılması sebebine  gerekçe olmadığı, keza Kanun’un 59’uncu maddesi ise sayılan eylemleri gerçekleştirenlerin, eylemlerinin suç teşkil etmesi halinde savcılığa bildirimi öngördüğü,

 

Gerçeğe aykırı bir şekilde suç isnadında bulunmanın TCK kapsamında iftira suçunu oluşturacağı gibi muhataplarına da tazminat talep etme hakkını doğuracağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Bahse konu ihale “V.94.2 Gaz Türbinlerine ait rotor ve stator kanatları ile kanat bağlantı parçalarından oluşan yedek malzemeler” alımı olup, İdari Şartname’nin 7.1.c maddesinde alım miktarı “1434 adet V94.2 Gaz Türbinlerine ait rotor ve stator kanatları ile 4923 adet Kanat bağlantı parçalarından oluşan 11 grupta toplam 6357 adet yedek malzemeler” olarak belirtilmiştir. Söz konusu ihale kısmi teklife açık iki kısımdan oluşmakta olup 23.02.2016 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu I. Kısmına 4 istekli tarafından teklif verilmiştir.  Bu isteklilerden başvuru sahibi S K L LLC – V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunulan belgelerin İdari Şartname’nin “belgelerin sunuluş” şekli başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, 05.04.2016 tarihli 06 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihale Siemens San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmış, söz konusu ihalede ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi belirlenmemiş, söz konusu komisyon kararı 14.04.2016 tarihli ve 17-104 sayılı yazı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve düzeltme” başlıklı 81’inci maddesinde “Noterlik işlemlerinde, ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz.

             Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptal veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartıyla düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde yeni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait kağıda yazılır.

             Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlikte yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kağıdın bir nüshasını, gerekli açıklama yapılarak ilk işleme ait kağıda bağlanması için o işlemi yapan noterliğe gönderir.” hükmü,

 

  Anılan Kanun’un  “Noterlik işlemlerinin hükümleri” başlıklı 82’nci maddesinde “Bu kanun hükümlerine göre belgelendirilen işlemler resmi sayılır.

             Noterler tarafından bu kısmın ikinci bölümünün hükümlerine göre düzenlenmiş olan hukuki işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir.

             Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine göre noter tarafından yapılan imza onaylaması, onaylanan imzanın ilgiliye ait oluşunu belgelendirme niteliğinde bulunup, hukuki işlemlerin içindekileri kapsamaz. Bu işlemlerde imza ve tarih, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir.

              İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Türkiye Noterler Birliğinin 50 sayılı Genelgesinde “…İbraz edilenin asıl olması koşulu ile ibrazdan örnek çıkarmak için noterliğe başvuran kişinin yapacağı işlemin niteliğine göre ve talebi alınmak suretiyle işlemin altına (iş bu suret aslına uygundur), şeklinde şerh konulması ve noterlik dairesinde alıkonularak örneğin arkasına da (ibraz ettiğim aslına uygundur” ibaresi yazılıp ilgiliye imzalatılması suretiyle işlem yapılabileceği…” belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir.…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde ihalede yeterlik kriteri olarak  “İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.

….

7.5.5.2. İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu, (Üretim kapasite miktarı şartname konusu malzemeler içinden en az 1. gruptaki kanatlar için 89 adet/yıl, 2. gruptaki kanatlar için 89 adet/yıl, 3. gruptaki kanatlar için 63 adet/yıl, 4. gruptaki kanatlar için 44 adet/yıl, 5. gruptaki kanatlar için 46 adet/yıl, 6. gruptaki kanatlar için 48 adet/yıl, 7. gruptaki kanatlar için  51 adet/yıl, 8. gruptaki kanatlar için  63 adet/yıl, 9. gruptaki kanatlar için 43 adet/yıl, 10. gruptaki kanatlar için 50 adet/yıl, 11. gruptaki kanatlar için 54 adet/yıl’lık miktarı ihtiva etmelidir.)” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1.İhale konusu malzemelerin imal edileceği fabrika ya da fabrikaların adının ve açık adresinin beyan edildiği belgeler ve tercümeleri tasdik işleminden muaftır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat düzenlemeleri ve İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen maddelerinin bir arada değerlendirilmesinde isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere teklif bedelinin %20’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin veya İdari Şartname’nin 7.5.5.2’nci maddesinde belirtilen miktarlarda alım konusu işe ilişkin kapasite raporunun sunulması gerekmektedir. İhaleye teklif veren isteklinin İş Ortaklığı olması halinde İş Ortaklığı’nın İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde belirtilen oranlarda iş deneyimini tevsik edebileceği gibi pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortakların iş deneyimini gösteren belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü ve takip eden maddelerinde iş deneyim belgelerinin neler olduğu, söz konusu belgelerin nasıl düzenleneceği ve değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde de özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin neler olduğu açıklanarak yurt dışında özel sektöre gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olduğu belirtilmiştir.

 

Yine, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde bu belgelerin nasıl sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, belirtilen özel düzenlemeler haricinde söz konusu belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini vermek zorunda oldukları, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bahse konu ihalede 05.04.2016 tarihli ve 06 sayılı ihale komisyonu kararında  “…

1) S K L (LLC) – V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A. Ş. İş Ortaklığının teklifi:

İş Ortaklığının, ihale dokümanlarında istenilen ve teklif ekinde sunmuş olduğu yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin incelenmesi neticesinde ortaklardan S K L (LLC) firmasının iş deneyim belgesi özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin sözleşme yerine geçmek üzere “sipariş formu” ve “sipariş formuna ilişkin özel satın alma koşulları” başlıklı belge ile söz konusu belgelere ilişkin “ticari faturaları” sunduğu görülmüştür. Söz konusu belgeler sunuluş ve tasdik işlemleri yönünden incelenmiş olup, yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde,

Sözleşme yerine geçmek üzere “sipariş formu” ve “sipariş formuna ilişkin özel satın alma koşulları” başlıklı 35 sayfa (14 sayfa tercüme, 21 sayfa İngilizce dilde) sayfadan oluşan belgenin Alfa Tercüme Bürosunca tercüme edildiği ve Beyoğlu 35. Noterliğince 22 Şubat 2016 tarihinde 03948 yevmiye numarası ile tasdik edildiği ve sadece birinci sayfanın “Aslı gibidir” şerhli olduğu, diğer sayfalarının “Aslı gibidir” şerhi taşımadığı, sözleşme ve sipariş formlarına ilişkin “Apostil” tasdik şerhlerinin Türkçe tercümelerine ilişkin sayfalarının üzerine ise “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….” şerhinin düşüldüğü,

Yine, 6 (3 sayfa Türkçe tercüme, 3 sayfa İngilizce dilde) sayfadan oluşan “sipariş formu” belgesinin Alfa Tercüme Bürosunca tercüme edildiği ve 22 Şubat 2016 tarihinde 03949 yevmiye numarası ile Beyoğlu 35. Noterliğince tasdik edildiği ve sadece birinci sayfasının “Aslı gibidir” şerhli olduğu, diğer sayfalarının “Aslı gibidir” şerhi taşımadığı, Türkçe tercümeye ilişkin belgenin “Apostil” tasdik şerhine ilişkin sayfasında ise “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….” şerhinin düşüldüğü,

Sipariş formu ve sözleşmeye ilişkin olarak sunulan 18 adet Ticari Fatura Türkçe tercümesi, 1 sayfa Apostil tasdik şerhi tercümesi, 18 adet ticari fatura İngilizce dilde, 1 adet Apostil tasdik şerhi İngilizce dilde olmak üzere toplam 38 sayfa belgenin Alfa Tercüme Bürosunca tercüme edildiği ve 22 Şubat 2016 tarihinde 03951 yevmiye numarası ile Beyoğlu 35. Noterliğince tasdik edildiği ve sadece birinci (bir sayfası) sayfasının “Aslı gibidir” şerhli olduğu, diğer sayfalarının “Aslı gibidir” şerhi taşımadığı, Türkçe tercümeye ilişkin belgelerin “Apostil” tasdik şerhine ilişkin sayfasında ise “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….” şerhinin düşüldüğü görülmüştür.

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı  7.7’nci maddesinde;

“7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu belgeler yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği, yabancı dilde düzenlenen belgelerin asıl olmadığı, fotokopi belgelerin Türkçe’ye çevrildiği ve çevirinin ekindeki yabancı dilde düzenlenen belgelerin ise çevirinin eki olarak tercüman ve noterce onaylandığı ancak, belgelerin çevirilerinin yalnızca ilk sayfalarında “aslı gibidir” şerhinin düşülmüş olması, diğer sayfalarında “Aslı gibidir” şerhinin bulunmaması, ilk sayfalarındaki “Aslı gibidir” şerhinin aynı noter yevmiye numarası taşıyan diğer sayfalara da şamil olup olmadığı konusunda komisyonumuzca tereddüde düşülmüştür. Oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla söz konusu belgelerin Türkçe çevirisinin tasdikini yapan Beyoğlu 35. Noterliğine Ticaret Dairesi Başkanlığınca 25.03.2016 tarih ve 14552 sayılı yazı ile belgelerin yalnızca ilk sayfalarında yer alan “Aslı gibidir” şerhinin  evrakın sahihliğini mi, tercümesinin onayını mı, yoksa her iki durumu da kapsayıp kapsamadığı, söz konusu İngilizce dilde sunulan belgelerin aslının mı yoksa fotokopisinin mi Noter’e sunulduğu sorulmuş, Beyoğlu 35. Noterliği’de 25 Mart 2016 tarih ve 118 sayılı yazıları ile 22 Şubat 2016 tarih ve 3948, 3949 ve 3951 yevmiye nolu işlemlerin yeminli tercüman tarafından fotokopi evraklar üzerinden tercüme edilmiş olduğunu ve noterliklerince yalnızca çeviri tasdik işlemi yapıldığını, evrakların üzerine “Aslı gibidir” kaşesi basılmadığını bildirmiştir.

Beyoğlu 35. Noterliğinin yazısından ve belgeler üzerinden yapılan inceleme ve değerlendirmelerde iş deneyimini tevsik etmek amacıyla İngilizce dilde düzenlenen fotokopi belgelerin yeminli tercümanca Türkçeye çevrildiği ve çevirinin noterce tasdik işlemi yapıldığı, söz konusu belgelerin “Apostil tasdik şerhli”  İngilizce dilindeki aslının veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerinin yada İdare tarafından “Aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin olmadığı, diğer belgelerinin ise uygun olduğu tespit edilmiştir.

…Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde; S K T LLC – V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olmaması nedeni ile yukarıda izah edilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasına, ayrıca iş deneyim belgesi yerine geçmek üzere sunulan belgelerin sadece ilk sayfalarında “Aslı gibidir” kaşesinin olması nedeniyle söz konusu belgelerin geçerliliği hususunda tereddüde düşülmüş olup, bu hususun teyidi amacıyla işlemi tesis eden Beyoğlu 35. Noterliğine yazı yazılmış, ilgili Noterliğin 25 Mart 2016 tarih ve 118 sayılı yazısında 22 Şubat 2016 tarih ve 3948, 3949 ve 3951 yevmiye nolu işlemlerin yeminli tercüman tarafından fotokopi evraklar üzerinden tercüme edilmiş olduğu, Noterliklerince yalnızca çeviri tasdik işleminin yapıldığı, evrak üzerine “Aslı gibidir” kaşesinin basılmadığı ifade edildiğinden bahse konu istekli hakkında 4734  sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiğine….” karar verilmiş, söz konusu 05.04.2016 tarihli ve 06 sayılı ihale komisyonu kararının Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2016 tarihli ve 17-104 sayılı yazı ile onaylandığı görülmüştür.

 

Bahse konu ihaleye S K L LLC – V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A. Ş. İş Ortaklığı olarak teklif verilmiş olup, İş Ortaklığının pilot ortağı olarak S K L LLC belirlenmiştir. Anılan İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere S K L LLC’ne ait iş özel sektöre yapılan işe ilişkin sözleşme yerine geçmek üzere “WS-028-FR 2011-001 nolu Sipariş Formu” ve “WS-028-FR 2011-001 nolu Sipariş Formuna İlişkin Özel Satınalma Koşulları” başlıklı belge ile söz konusu belgelere ilişkin “Ticari Faturalar” sunulmuştur.

 

İdarenin 31.05.2016 tarihli ve E.26144 sayılı yazı ekinde gönderilen söz konusu belgelerin belge asıllarının  üzerinde yapılan incelenmesinde;

 

-Sözleşme yerine geçmek üzere sunulan “WS-028-FR 2011-001 nolu Sipariş Formuna İlişkin Özel Satınalma Koşulları” başlıklı  35 sayfadan oluşan belgenin (14 sayfa Türkçe tercüme metin, 21 sayfa İngilizce metin) Alfa Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği ve Beyoğlu 35. Noterliğince 22 Şubat 2016 tarihinde 03948 yevmiye numarası ile tasdik edildiği, söz konusu belgelerin sadece ilk sayfasının üzerine “Tercüme” “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı, diğer sayfalarında “Aslı gibidir” kaşesinin bulunmadığı, anılan belgenin “Apostil” şerhli Türkçe tercümesine  ilişkin sayfanın üzerine  “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….” şerhinin düşüldüğü,

 

– “WS-028-FR 2011-001 nolu Sipariş Formu” başlıklı 6 sayfadan oluşan  (3 sayfa Türkçe tercüme metin, 3 sayfa, İngilizce metin) belgenin Alfa Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği ve Beyoğlu 35. Noterliğince 22 Şubat 2016 tarihinde 03949 yevmiye numarası ile tasdik edildiği, söz konusu belgelerin sadece ilk sayfasının “Tercüme”  “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı, diğer sayfasında “Aslı gibidir” kaşesinin bulunmadığı, anılan belgenin “Apostil” şerhli Türkçe tercümesine  ilişkin sayfanın üzerine “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….”şerhinin düşüldüğü,

 

– Ticari Faturalardan oluşan (18 adet Ticari Fatura  Türkçe tercümesi, 1 sayfa “Apostil” tasdik şerhli Türkçe tercümesi, 18 adet Ticari Fatura İngilizce dilde, 2 sayfa “Apostil” tasdik şerhi Türkçe ve İngilizce dilde olmak üzere)  toplam 38 sayfa belgenin Alfa Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği ve Beyoğlu  35. Noterliğince 22 Şubat 2016 tarihinde 03951 yevmiye numarası ile tasdik edildiği, söz konusu faturalardan sadece  26 Ekim 2011 tarihli ve 82/DOMTOSY1-174 sayılı faturanın üzerinde “Tercüme”  “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı, diğer 17 adet faturada  “Aslı gibidir” kaşesinin bulunmadığı, anılan belgelerin “Apostil” şerhli Türkçe tercümesine  ilişkin sayfanın üzerine “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım”, “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim. Yeminli tercüman ….” şerhinin düşüldüğü görülmüştür.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğünce  25.03.2016 tarih ve 14552 sayılı yazı ile söz konusu belgelerin Türkçe çevirisinin tasdikini yapan Beyoğlu 35. Noterliğine yazılan yazı ile; 22.02.2016 tarihli ve 3948, 3949 ve  3951 yevmiye numaralı apostil onaylı belge ve tercümelerinden bahsedilerek “…Yabancı dilde düzenlenen belge ile Türkçe çevirisinin aynı yevmiye numarası ile Noterliğinizce onaylanmış ve ilk sayfasına “aslı gibidir” kaşesi ile “tercüme” kaşesi ayrı ayrı basılmıştır. Ayrıca Türkçe çevirilerinin son sayfasına yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” kaşesi basılmış ve Noterliğinizce “İngilizce lisanından Türkçe lisanına aslına uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım” kaşesi basılmıştır.

Yürürlükteki kamu ihale mevzuatı gereği ihalelerimize iştirak edecek yabancı isteklilerin kendi ülkelerinde yabancı dilde düzenlenen belgeleri teklifleri ekinde sunabilmeleri için öncelikle evrakın “sahih” olduğunun “apostille” tasdik şerhli veya yurtdışı misyon şefliklerince onaylanması gerekmekte akabinde onaylı söz konusu belgelerin tercüme işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, evrakın tasdikli aslının ve onaylı  tercümesinin bir arada sunulması gerekmektedir.

S K L LLC firmasının teklif ekinde sunduğu yukarıda üç madde halinde dökümü yapılan ve Noterliğinizce onaylanan belgelerde yer alan “Aslı gibidir” kaşesinin evrakın sahihliği ile ilgili mi yoksa sadece tercümenin onayı ile mi ilgili veya her iki durumu da kapsar nitelikte olduğu konusunda belgeleri değerlendiren ihale komisyonunda tereddüt oluşmuş ve tereddüdün ortadan kaldırılması için Noterliğinizden teyit alınmasına karar verilmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen durumun açıklığa kavuşturulması için S K L LLC firmasının teklif ekinde sunduğu yukarıda üç madde halinde dökümü yapılan belgelerin firma tarafından orijinal apostille kaşeli nüshasının Noterliğinize sunulup sunulmadığı, daha açık bir ifade ile Noterliğinizce apostille kaşeli belgelerin fotokopisi görülerek mi yoksa orijinal nüshasının tarafınca “Aslı gibidir” yapıldığı bilgisinin” bildirilmesi istenilmiştir.

 

İdarenin bahse konu yazısına Beyoğlu 35. Noterliğince 25.03.2016 tarihli ve 2016/118 sayılı yazı ile verilen cevapta “İlgi sayı ile Noterliğimizden sorulan 22.02.2016 tarih ve 3948, 22.02.2016 tarih ve 3949, 22.02.2016 tarih ve 3951 yevmiye nolu işlemler yeminli tercüman tarafından fotokopi evraklar üzerinden tercüme edilmiş olup ve Noterliğimizde yalnızca çeviri tasdiki yapılmıştır. Evrak üzerine “Aslı gibidir” kaşesi basılmamıştır.” denilmiştir .

 

Beyoğlu 35. Noterliğinin  25.03.2016 tarihli ve 2016/118 sayılı yazı üzerine 05.04.2016 tarihli ve 06 sayılı ihale komisyonu kararı ile  S K L LLC – V…. Enerji ve Ticaret Yatırım A. Ş. İş Ortaklığının teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ve bahse konu istekli hakkında 4734  sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiğine karar verilmiş ve komisyon kararı 14.04.2016 tarihinde yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

Akabinde Beyoğlu 35. Noterliği idareye 11.04.2016 tarihli ve 2016/136 sayılı ikinci bir yazı göndermiş ve söz konusu yazıda “İlgi 1’de kayıtlı (25.03.2016 tarih ve E.14552) sayılı yazınız ile Noterliğimizden 22.02.2016 tarih 3948 yevmiye, 22.02.2016 tarih 3949 yevmiye ve 22.02.2016 tarih 3951 yevmiye sayılı tercüme tasdik işlemleri ile ilgili olarak;

Tercüman tarafından fotokopi belgeler üzerinden çeviri yapılmış ve Noterliğimizde tasdik yapılırken orijinal belgeler görülmüş onaylanmış olup, Noterliğimizdeki evraklara sehven “Aslı gibidir” kaşesi basılması unutulmuştur.

Konu ile ilgili olarak ilgi 2’de kayıtlı (25.03.2016 tarih ve 2016/118) yazı ile tarafımıza bilgi verildiği, ancak ilgililerin tarafımıza müracaatı neticesinde evrakların orijinallerinin tarafımıza ibraz edildiği ve sehven “aslı gibidir” kaşesinin unutulduğu hatırlanmıştır.

Bu sebeple ilgili evraklarla ilgili olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ilgi 2’de kayıtlı yazımızı dikkate almamanızı, evrakların asıllarının ilgili tarafından noterliğimize tasdik aşamasında sunulduğu ve aslı görülerek noter onaylarının yapıldığı, bahse konu  evraklarla ilgili gerekli düzeltmenin yapılması”  istenilmiştir.

 

Başvuru sahibinin vekili tarafından 13.04.2016 tarihli yazı ile Beyoğlu 35. Noterliğinden “Noterliğinizce aslına uygunluğu ve tercüme işlemi tasdik edilen 22.02.2016  tarih ve 3948, 3949 ve 3951 yevmiye sayılı işlemlerle alakalı olarak Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 25.03.2016  tarihli yazısına yönelik olarak, anılan kuruma sunulan belirtilen yevmiye numarasını havi işlemler ve belgeler üzerindeki “Aslı gibidir” kaşesinin belgenin sunulan orijinaline uygunluğuna delalet ettiğini ve kaşenin Noterliğinizce vurulduğunu belirten bir yazının” verilmesinin istenilmesi üzerine,

 

Beyoğlu 35.Noterliği tarafından ilgili makama verilmek üzere verdiği 13.04.2016 tarihli ve 2016/139 sayılı üçüncü yazıda “…Noterliğimizden 22.02.2016 tarih 3948, 3949 ve 3951 yevmiye no ile tanzim ve tercümesi tasdikli belgelerin üzerinde “Aslı gibidir” kaşesi tarafımızdan evraklara basılmış olup, işlemlerin orijinallerinin görüldüğüne dair vurulmuştur” denilmiştir.

 

Bunun üzerine  idarece 25.04.2016 tarihli ve E.19906 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından S K L L.L.C. firmasının ihalede sunduğu bahse konu belgeler ve  İstanbul 35. Noterliğinin bahse konu yazıları ve idarece tesis edilen işlemlerden bahsedilerek “…4734 sayılı Kanun’un  58’inci ve 59’uncu maddeleri uyarınca işlem tesis edilip edilmeyeceği konusunda tereddüde düşülmüş olup, Beyoğlu 35. Noterliğinin 25.03.2016 tarih ve 118 sayılı yazısında belirtilen beyanını mı, yoksa aynı noterliğin 11.04.2016 tarih ve 2016/136 sayılı ve 13.04.2016 tarih ve 2016/139 sayılı yazısında belirtilen beyanlarının mı dikkate alınacağı konusunda” görüş istenilmiş,

 

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 11.05.2016 tarihli ve 1667 sayılı yazısında “…Türkiye Noterler Birliğinin 04.12.2003 tarih ve 50 sayılı Genelgesinde, ibraz edilenin asıl olması koşulu ile ibrazdan örnek çıkarmak için noterliğe başvuran kişinin yapacağı işlemin niteliğine göre ve talebi alınmak suretiyle işlemin altına “İş bu suret aslına uygundur” şerhi konulması ve noterlik dairesinde alıkonacak örneğin arkasına da “İbraz ettiğim aslına uygundur” ibaresi yazılıp altının ilgiliye imzalatılması suretiyle işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 81’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptal veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartıyla düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde yeni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait kağıda yazılır” denilmek suretiyle noterlik işlemlerinin ne şekilde yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 ve 59’uncu maddelerinde ise kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma ve ihalelere katılan isteklilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiştir.

Bu itibarla;

Beyoğlu 35. Noterliği tarafından yapılan işlemlerde yer alan “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” şeklindeki şerhten notere tercüme işlemi için ibraz edilen evrakın fotokopi olduğu, bu durumun Noterliğe ait 25.03.2016 tarihli yazışma ile teyit edildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Noterlikçe 11.04.2016 tarihli yazıda evrak asıllarının kendilerine tasdik aşamasında ibraz edildiği, sehven “Aslı gibidir” kaşesinin unutulduğu ve sonrasında noter onaylarının yapıldığı, 13.04.2016  tarihli yazıda da anılan işlemlerin noterlik dairesinde bulunan suretlerinde “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı belirtilmiş ise de, Noterlik Kanunu’nun 81’inci maddesinin ikinci fıkrasında  yer alan düzenlemenin açıklığı karşısında, söz konusu eksikliğin düzeltme işlemi yoluyla giderilemeyeceği gibi tercümana ibraz edilen evrakın fotokopi olması nedeniyle sonradan tasdik sırasında evrak aslının ibraz edilmesinin tercüme işleminin fotokopiden yapıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği, ayrıca 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 82’nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yabancı dildeki kağıdın örneğinin verilmesine dair işlemin aksi sabit oluncaya kadar geçerli noter işlemleri cümlesinden olduğu gözetilerek Kamu İhale Kanunu’nun 58 ve 59’uncu maddeleri uyarınca işlem yapılması ve noter işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin değerlendirmenin idarenizin takdirinde olduğu” belirtilmiştir.

 

Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda;

 

Anılan İş Ortaklığının pilot ortağı S K L LLC’nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu yabancı dilde belgelerin Alfa Tercüme Bürosunca Türkçe’ye tercüme edildiği, ancak söz konusu tercümelerin fotokopi olan belgelerden Türkçe’ye tercümesinin yapıldığı, bu hususun yeminli tercüman tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki fotokopi olan belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.” şeklindeki şerhten ve Beyoğlu 35. Noterliğinin 25.03.2016  tarihli  ve 2016/118 sayılı  ile 11.04.2016 tarihli ve 2016/136 sayılı yazıları ile teyit edildiği, her ne kadar Noterlikçe 11.04.2016 tarihli ve 2016/136 sayılı yazıda evrak asıllarının kendilerine tasdik aşamasında sunulduğu ve aslı görülerek noter onaylarının yapıldığı ve sehven “Aslı gibidir” kaşesinin unutulduğu, 13.04.2016  tarihli ve 2016/139 sayılı yazıda da 22.02.2016 tarih 3948,3949 ve 3951 yevmiye no ile tanzim ve tercümesi tasdikli belgelerin üzerine “Aslı gibidir” kaşesinin basıldığı ve işlemlerin orijinallerinin görüldüğüne dair (kaşenin) vurulduğu belirtilmiş ise de, Noterlik Kanunu’nun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca söz konusu eksikliğin düzeltme işlemi yoluyla giderilemeyeceği gibi tercümana ibraz edilen evrakın fotokopi olması nedeniyle sonradan tasdik sırasında evrak aslının ibraz edilmesinin tercüme işleminin fotokopiden yapıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği dikkate alındığında anılan İş Ortaklığının iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmaması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi İş Ortaklığı tarafından söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlanabilecek bir eksiklik olduğu iddia edilmekte ise de;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55’inci maddesinde “…

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik maddesi uyarınca teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgeler ile teklifin esasını değiştirecek nitelikte bilgi eksiklikleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

 

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde ihalede istekliler tarafından  teklifleri ekinde sunmaları gereken belgelerin nasıl sunulması gerektiği düzenlenmiş olup  anılan Şartname’nin 7.7’nci maddesinde belirtilen usule uygun sunulmayan ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren dolayısıyla teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan bu eksikliğin  bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesine mümkün olmadığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin ihale komisyon kararında firmaları hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci  ve 59’uncu maddeleri uygulanmasına yönelik tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddiasının incelenmesinde;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde,

“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

 e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar  ile  bu  kişilerin  sermayesinin  yarısından  fazlasına  sahip   olduğu   sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihaleye ilişkin 05.04.2016 tarihli ve 06 sayılı ihale komisyonu kararında “…ilgili Noterliğin 25 Mart 2016 tarih ve 118 sayılı yazısında 22 Şubat 2016 tarih ve 3948, 3949 ve 3951 yevmiye nolu işlemlerin yeminli tercüman tarafından fotokopi evraklar üzerinden tercüme edilmiş olduğu, Noterliklerince yalnızca çeviri tasdik işleminin yapıldığı, evrak üzerine “Aslı gibidir” kaşesinin basılmadığı ifade edildiğinden bahse konu istekli hakkında 4734  sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiğine….” karar verildiği, söz konusu komisyon kararının Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2016 tarihli ve 17-104 sayılı yazı ile onaylandığı görülmüştür.

 

Ancak ihale işlem dosyasının içeriğinden söz konusu hususa ilişkin komisyon kararı ve yönetim kurulu kararı dışında başkaca bir işlem tesis edilmediğinin, idarenin de bu konuya ilişkin  şikayete cevap vermediğinin ayrıca 25.04.2016 tarihli ve E.19906 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından görüş istenildiğinin görülmesi  üzerine idareden 27.05.2016 tarihli ve 1063 sayılı yazı ile “S K L LLC-V…. Enerji ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri uyarınca bir işlem tesis edilip edilmediği hakkında”  bilgi istenilmiş, İdareden gelen  31.05.2016 tarihli ve E.26144 sayılı yazıda “…konu ile ilgili olarak nasıl bir işlem tesis edileceği hususunda halen İdaremizce net bir sonuca ulaşılamadığından, ayrıca bu aşamada Kurumunuza yapılan başvuruya ilişkin olarak tarafınızca istenilen bahse konu ihale işlem dosyası incelenmek üzere Kurumunuza gönderildiğinden 4734 sayılı Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri uyarınca bir işlem tesis edilmemiş olup, Kurumunuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda alınacak kararınız doğrultusunda işlem tesis edilecektir” denilmiştir.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi hakkında anılan Kanun’un 58’inci ve 59’uncu maddeleri uyarınca sadece komisyon kararı alındığı ve bu komisyon kararının yönetim kurulu tarafından onaylandığı, sürecin mevzuatta öngörülen devamının getirilmediği, beklenildiği dolayısıyla anılan istekli hakkında yasaklama işleminin itirazen şikayet incelemesi sürecinde yapılmadığı görülmüştür.

 

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanun’un 58’inci ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yasaklama kararlarının ihaleyi yapan  idarelerin görev ve sorumluluğunda bir husus olduğu, kurumun görev alanında bulunmadığı, ayrıca fiilen alınmış bir yasaklama kararı bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde anılan isteklinin iddialarına ilişkin olarak tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap