ihale-soru-cevap-logo.png

" tüm " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Tebliği’nin 31.2 nci maddesinde “31.2. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de,11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyl << Devamını Oku>> [641]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39680 Tutanak Tarihi : 25.11.2014 TEMYİZ KURULU KARARI Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;   1393 sayılı İlamın 12. maddesiyle, 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (b) bendine göre ihale edilen Ahmetpaşa, Pınarbaşı ve Alacahırka Mezarlıklarına Giriş Kapıları Portalı […] << Devamını Oku>> [640]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif dosyası incelendiğinde ise tüm belgelerde imzası bulunan A F Ö’a ait vekâletnamenin noter onaylı suretinin ve imza beyannamesinin fotokopi olarak sunulduğu, şirket müdürü Yılmaz ......’e ait “Müstenidattır. Tek başına kullanılamaz” ibareli vekâletname ve imza sirkülerinin de fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunma iradesini gösteren ve sunulan açıklamaların istekli adına yapıldığını tevsik eden bir belge olan vekâ << Devamını Oku>> [1478]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'un idarenin tüm faaliyet alanından değil memurun görev ve faaliyet alanından bahsedildiği hk. << Devamını Oku>> [1460]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin her ne kadar idari şartnamede beton kilit parke için istenen TS 2824 EN 1338 belgesini sunduğu görülse de, söz konusu belgenin, ihale kapsamında kullanılacağı anlaşılan ve birim fiyat teklif cetvelinde de belirlenen 198 mm X 165 mm X 60 mm ebatlarındaki kilit parke taşını kapsamadığı anlaşılmakta olup söz konusu belgenin idari şartnamede yeterlilik için belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulu << Devamını Oku>> [522]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçerli tüm tekliflerin kârsız yaklaşık maliyetinde altında olması karşısında, ihaleye katılıp geçerli teklif veren tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına gidilmesi gerektiği hk << Devamını Oku>> [295]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin tüm yerli ve yabacı isteklilere açık olduğu durumda ihale kapsamında çalışacak personeli T.C. vatandaşı olma şartının mevzuata aykırı olmadığı hk. << Devamını Oku>> [908]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Emeklilik suretiyle görevinden ayrıldığı 16.04.2012 tarihinden önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu D... Genel Müdürlüğü’ne karşı ayrıldığı tarihten başlayarak üç yıl süreyle, DSİ Genel Müdürlüğü’nde “Bölge Müdürü” ve “Başmüfettiş” ünvanıyla ifa ettiği görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği anlaşılmış olup, DSİ Genel Müdürlüğü’nde “başmüfettiş” ünvanıyla emekli olunan tarihten önceki iki yıl içinde << Devamını Oku>> [490]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüm isteklilerin değerlendirme dışında kalması nedeniyle ihalenin idarece iptal edilebileceği hk. << Devamını Oku>> [526]