ihale-soru-cevap-logo.png

" TUTAR " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında sözleşmenin yürütülmesi sırasında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin miktarlarında artış veya eksiliş olabileceğinden, işin sözleşme bedelinden daha yüksek bir bedelle tamamlanabileceği gibi daha düşük bir bedelle de tamamlanabileceği, idare tarafından Teknik Şartname’de yapılan düzenleme ile idareye keyfi bir takdir yetkisi tanınmadığı, iş kalemlerinin miktarlarındaki değişimin ihtiyacın oluşması durumunda gerçekleşeceği, kaldı << Devamını Oku>> [599]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-703 Sayılı Kararında: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapıl << Devamını Oku>> [431]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, idarece anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kapsamında bulunan ve ustalar tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım işlerinin tutarının hesaplanması, iş deneyim belgesine konu işte hakediş düzenlenmemesi nedeniyle bu hesaplamanın idarece yapılamaması halinde belgeyi düzenleyen idarece belirtilecek tutarlar üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğ << Devamını Oku>> [489]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından bir adet rakam ve yazıyla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif mektubu sunulmasının yanında üç adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan teklif mektubu ile bir adet rakamla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının yanında dört adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının anılan Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihale kararını etk << Devamını Oku>> [583]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1100]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1130]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [832]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KESİN HESABI İDAREYE VERİLMEMİŞ İMALATLARA AİT TUTULAN %5 LİK TUTARDAN KESİNTİ YAPILARAK YÜKLENİCİ NAMI HESABINA TEMİZLİK İŞİNİ YAPAN BAŞKA BİR FİRMAYA ÖDEME YAPILABİLİRMİ? << Devamını Oku>> [85]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, İhalemizde idari şartnamede:Aşağıda yer alan yuvarlama işleminin yapılması gerektiği belirtilmiş olup, firma birim fiyat teklif cetvelinde verdiği teklifleri; 0,1055TL , 13,000TL , 0,0980TL … şeklinde yazmıştır. Bu elenme nedeni olabilir mi? Değerli Bilgileriniz için teşekkür ederim. Madde 47 – Diğer hususlar 47.1. Kamu İhale Kurumunun 20 Nisan 2011 tarihli yayınladığı genel tebliğinde belirttiği üzere […] << Devamını Oku>> [175]