Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderler(29.06.2022)

Yayın Tarih: 30.06.2022 03:06
Özet

Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ile elektrik enerjisinin kesintisiz temini hakkında Kurum görüşü oluşturulmasına ilişkin Düzenleyici Kurul Kararı


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında elektrik enerjisi alımı ihaleleri gerçekleştirilmekte olup bazı idareler tarafından bu ihalelerin;

  • Sadece aktif enerji bedeli üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği ve ihale dokümanlarının da nihai olarak faturalandırılan birim enerji bedeline dâhil olan vergi, fon ve diğer kalemlerin ise ayrıca yükleniciye ödeneceğine yönelik düzenlemeler yapıldığı,
  • bu durumun ise sözleşme aşamasında fiyat farkı hesabının yapılmasında uyuşmazlıklara neden olduğu Kurumumuza bildirilmektedir.
  • Ayrıca elektrik enerjisi alımı ihalesinin iptali veya sözleşmesinin feshi durumunda ihtiyacın doğrudan temin ile sağlanıp sağlanmayacağı hususunda da

Kurum görüşü talep edilmektedir.

Bu çerçevede;

1- Elektrik enerjisi alım ihalelerinde teklif birim fiyatın belirlenmesinde İdare tarafından dikkat edilecek hususlar.

Teklif Birim Fiyat Belirlenirken;

  • EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.
  • Diğer bir ifadeyle tüm maliyet unsurları dâhil olacak şekilde (piyasa takas fiyatı, yenilenebilir enerji destekleme mekanizması, KDV hariç tüm vergi ve fon payları ile dağıtım bedeli vb.) alınmasına gerekmektedir.
  • Ayrıca idarenin mali yükümlülüklere ilişkin muafiyet/muafiyetlerinin bulunması durumunda bu muafiyet/muafiyetlere Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer verilmesi gerektiğine,

2- Elektrik enerjisi alımı ihalesinin iptal edilmesi veya elektrik enerjisi alım sözleşmesinin feshi durumunda;(DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE TEMİN EDİLECEĞİ)

İdarece yeni ihale sürecindeki ihale ilan süresi ile tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin süreler dikkate alınarak elektrik enerjisi ihtiyacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler ile ilgili mevzuat esas alınarak doğrudan temin yöntemiyle sağlanabileceğine,

Oybirliği ile karar verildi.

  • KAMU İHALE KURULU KARARI

                                                  

Toplantı No                                                : 2022/033

Gündem No                                                : 59

Karar Tarihi                                               : 22.06.2022

Karar No                                                    : 2022/DK.D-230

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 7

Gündem Konusu                                        : Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ile elektrik enerjisinin kesintisiz temini hakkında Kurum görüşü oluşturulması

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap