ihale-soru-cevap-logo.png

" Uyuşmazlık " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü, Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicini << Devamını Oku>> [1247]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan ikinci iddiasının, teknik şartnameler içerisinde yer alan jeolojik etüt raporu ile işin projesinde yer alan bazı bina kotlarının birbirini tutmadığı ve bu nedenle ihale dokümanları arasında çelişkiye yol açtığına yönelik olduğu, dava konusu edilen Kurul kararında ise; anılan belgelerde yer alan kotların farklı oldukları kabul edilmekle beraber, isteklilerin tekliflerini projeye göre hazırlamaları gerektiği, ayrıca imalatların da projeye göre yapıl << Devamını Oku>> [1140]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yazımızın konusunu, idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması tanımından ne anlaşılması gerektiğinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen […] << Devamını Oku>> [4728]