Anahtar teslimi götürü bedel işte, dış cephe imalatı olarak, mahal listelerinde mantolama ile ısı izolasyonu yapılacağı, mimari avan projelerinde ise andezit taş kaplama imalatının gösterilmesi durumunda hangi imalatın yapılması gerekir?(YFK 2015/15)

Özet

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü, Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicinin (isteklilerin), tekliflerini ihaleye esas uygulama projesi ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, mahal listelerinin dayanağının da uygulama projesi olduğu, dolayısıyla ihaleye esas projede değişiklik yapılmadığı durumlarda, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği hususu açıktır. İdaresi yazısı ve eklerinden, ihale dokümanı mimari avan projesinde, tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş kaplama imalatının belirtilmiş olduğu ve buna istinaden mimari uygulama ve mimari detay projelerinin, ihale eki avan projelerine uygun olarak onaylandığı, dolayısıyla ihaleye esas projede herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır. Yüklenicinin, söz konusu işi, ihaleye esas uygulama projesi ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla andezit taş cephe kaplama (mekanik montajlı) imalatının işin sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2015/15

 Karar Tarihi : 05/03/2015

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-GİRİŞ

… Başkanlığı tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan 194 Adet Roman Konutu, 1’er Adet Sosyal Tesis ve Büfe ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II-KONU

İdaresinin 06.01.2015 tarihli ve 198 yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 08.02.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işde; konutlarda dış cephe imalatı olarak, mahal listelerinde “mantolama ile ısı izolasyonu yapılacaktır.” ibaresinin bulunduğu, mimari avan projelerinde ise tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş kaplama imalatının gösterildiği, yüklenici tarafından, mahal listelerinin öncelikli olarak dikkate alınmasının gerektiği belirtilerek, söz konusu andezit taş kaplama imalatının yapılması halinde, imalat değişikliği olarak mukayeseli keşifte değerlendirilmesi talebinde bulunulması üzerine anlaşmazlık oluştuğundan bahisle, konu hakkındaki Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu Kurulumuzca, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtildiği üzere, inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Konu ile ilgili tarafların görüş ve talepleri:

Yüklenicinin talebi;

Konutlarda dış cephe imalatı olarak, ihale eki mahal listelerinde; “Projesine göre betonarme perde duvar, tuğla veya bimstuğla veya gazbeton + Duvarlar üzeri kaba Sıva (27.507) + Bina tüm dış cephede betonarme yüzey ile duvar yüzeylerinde mantolama ısı izolasyonu yapılacaktır. (Özeli) + Tüm duvarlarda Silikon katkılı Akrilik cephe boyası (25.034) yapılacaktır.” ibaresinin bulunduğu,

Sözleşmenin 8 inci maddesinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki veya farklılık olması durumunda mahal listesinin projeden öncelikli olarak dikkate alınması gerektiğinden, mimari avan projelerinde belirtildiği şekilde, tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar mekanik montajlı andezit taş cephe kaplaması yapılması halinde mukayeseli keşifte değerlendirme yapılmasını talep ettiğine,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

Mimari avan projesinde tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş kaplama belirtilmiş olduğundan ve buna istinaden mimari uygulama ve mimari detay projeleri ihale eki avan projelerine uygun olarak onaylanmış olduğundan, imalat değişikliği olarak belirtilen andezit taşı uygulamasının mukayeseli keşifte değerlendirilmeyeceğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü,

Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicinin (isteklilerin), tekliflerini ihaleye esas uygulama projesi ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, mahal listelerinin dayanağının da uygulama projesi olduğu, dolayısıyla ihaleye esas projede değişiklik yapılmadığı durumlarda, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği hususu açıktır.

İdaresi yazısı ve eklerinden, ihale dokümanı mimari avan projesinde, tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş kaplama imalatının belirtilmiş olduğu ve buna istinaden mimari uygulama ve mimari detay projelerinin, ihale eki avan projelerine uygun olarak onaylandığı, dolayısıyla ihaleye esas projede herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır.

Yüklenicinin, söz konusu işi, ihaleye esas uygulama projesi ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla andezit taş cephe kaplama (mekanik montajlı) imalatının işin sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

“… 194 Adet Roman Konutu, i’er Adet Sosyal Tesis ve Büfe ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İhale dokümanı mimari avan projesinde belirtilen tretuvar üst kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda, andezit taş cephe kaplama (mekanik montajlı) imalatının işin sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 05/03/2015 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap