ihale-soru-cevap-logo.png

" yapılabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemeler neticesinde, ihale konusu iş süresince ... yerleşkesinde ihtiyaç duyulan toplam yemek adedinin ihale dokümanında düzenlendiği, ancak idarenin cevabından da anlaşıldığı üzere söz konusu yemek miktarının öngörü olarak belirlendiği ve yaklaşık maliyetin de idarece bu miktar üzerinden hesaplandığı, istekliler tarafından tekliflerin idarece ihale dokümanında belirlenen öğün miktarlarına göre oluşturulacağı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ise yemek yiyecek kişi sayısının değişe << Devamını Oku>> [75]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba 2022 Yılı kasım ayında yapılması planlanan kurumumuza ait 5 adet hizmet binasının doğalgaz dönüşüm işi için ilgili birimimizin 2022 ödeneği bittiğinden yapılacak olan ihalemizi idari şartnamede belirtilmek üzere 2023 yılı ocak ayında ödeme şartı ihale yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [97]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin usulüne göre yemek hizmeti alımı sözleşmesi 20.05.2022 de imzalanmış. Ama firmadan sözleşmeye ait damga vergisi ödemesi yapılmamış. Biz önceleri firma işi yapıp fatura kestiğinde ödemesini yaparken ilk hakedişinde sözleşmeye ait damga vergisi kesintisini ödeme emrinde yapıyorduk. Sonra üst birimden bize gelen bilgiyle gecikme zammı olduğu için sözleşmeye ait damga vergisini Gecikme Faizi ve […] << Devamını Oku>> [330]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan alım limitleri içinde olan bir mal alımı işini, 19.Madde (Açık) yada 21 (f) pazarlık ihalesi kapsamında yapabilir miyiz? << Devamını Oku>> [222]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları kapsamında teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, söz konusu bilgi ve belge kapsamında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan edilen rayiç fiyatların ve formüllerin kullanılabileceği, ancak söz kon << Devamını Oku>> [165]


Birleşme sonucu ortaya çıkan net satışlar tutarının EKAP üzerinden teyidi yapılamayacağından, T. Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş.nin beyanında yer alan bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, pilot ortağın beyanında yer verdiği toplam ciro/fatura tutarının teyidinin ise bahse konu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi durumunda yapılacağı, bahse konu beyanda yer verilen tutarın da teklif bedelinin (206.235.000,00 T << Devamını Oku>> [145]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhaleye esas uygulama projeleri arasında, mimari ve peyzaj uygulama projelerinin mevcut olduğu, ancak, bu projelerde yapı dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma görülmediği gibi, sahanın tabii zemin kotları gösterir plankotenin bulunmadığı. Diğer taraftan, ihaleye esas mimari uygulama projesinde anlaşmazlık konusu yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait yapılacak cephe kaplamasının gösterilmediği, ancak, ihale dokümanları arasında << Devamını Oku>> [276]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde idare tarafından, isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması istenilen işletme kayıt belgesinin faaliyet konusuna yönelik herhangi bir şarta yer verilmediği görülmüştür. Bu durumda söz konusu ihalede, isteklilerin teklifleri kapsamında kendi adlarına düzenlenmiş işletme kayıt belgesi sunmasının yeterli olduğu ve sunulan kayıt belgelerinde yer alan faaliyet konusuna dayalı bir değerlendirme yapılamayacağı anlaşılmıştır.   Ayrıca, yukar << Devamını Oku>> [223]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin sunulan << Devamını Oku>> [278]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [402]