Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80 metre fark olduğu, ihaleye esas projelerde dolgu imalatının bulunmadığından, yapılacak saha dolgu imalatı için iş artışı kapsamında ilave bedel ödenmesi yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 09.05.2020 10:05
Özet

  İhaleye esas uygulama projeleri arasında, mimari ve peyzaj uygulama projelerinin mevcut olduğu, ancak, bu projelerde yapı dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma görülmediği gibi, sahanın tabii zemin kotları gösterir plankotenin bulunmadığı. Diğer taraftan, ihaleye esas mimari uygulama projesinde anlaşmazlık konusu yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait yapılacak cephe kaplamasının gösterilmediği, ancak, ihale dokümanları arasında yer alan ve yapının bitmiş tasarımına ait 3D Fotoğraf incelendiğinde, mimari uygulama projesinde yer verilen "Doğal taş (traverten) cephe kaplaması (ÖBF.09) " imalatının tretuvara kadar yapılacağı, Görüldüğünden, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun olarak, yürürlükteki mevzuata göre kullanıma hazır bir şekilde idareye sunulması gerektiği, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması gereken bu imalatları isteklilerin tekliflerine yansıtmaları ve yansıttıklarının kabul edilmesi mevzuatı gereğidir.


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Sayı :1964415-045.01/7488

Konu : Görüş Talebi

Tarih:10.01.2019

 

 

ERZURUM VALİLİĞİNE
(Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)

İlgi : 28.11.2018 tarihli ve E.20773 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve eklerinde özetle, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilerek 17.01.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanan “Erzurum İl Halk Kütüphanesi Yapım İşi” ile ilgili olarak, yapı haricindeki saha dolgusunun yapılması ve yapı dış kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar imalatı arasındaki cephe kaplaması hususunda yüklenici ile idareniz arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konu hakkındaki Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin İdarenize vermiş olduğu 29.08.2018 tarihli dilekçesinde:

Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80 metre fark olduğu, ihaleye esas projelerde dolgu imalatının bulunmadığı, dolgu imalatı yapılmadığı takdirde saha tanziminde sorunların ortaya çıkacağı belirtilerek, söz konusu saha dolgu imalatı için iş artışı kapsamında ilave bedel ödenmesi gerektiğine.

İhaleye esas projede yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında nasıl bir imalat yapılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığından, söz konusu alanda yaptırılacak olan dış cephe kaplaması için de iş artışı kapsamında ilave bedel ödenmesi gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

Saha dolgu imalatı ile dış cephe kaplaması imalatları proje kapsamında olduğundan, bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenemeyeceğine.

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra, konunun incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir.                        

Gönderilen bilgi ve belgeler ile ihaleye esas uygulama projeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda:

İhaleye esas uygulama projeleri arasında, mimari ve peyzaj uygulama projelerinin mevcut olduğu, ancak, bu projelerde yapı dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma görülmediği gibi, sahanın tabii zemin kotları gösterir plankotenin bulunmadığı.

Diğer taraftan, ihaleye esas mimari uygulama projesinde anlaşmazlık konusu yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait yapılacak cephe kaplamasının gösterilmediği, ancak, ihale dokümanları arasında yer alan ve yapının bitmiş tasarımına ait 3D Fotoğraf incelendiğinde, mimari uygulama projesinde yer verilen “Doğal taş (traverten) cephe kaplaması (ÖBF.09) “ imalatının tretuvara kadar yapılacağı,

Görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde: “Uygulama projesi; Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje “ olarak tanımlanmıştır.

Projelerin kanuni tanımına uygun nitelikte uygulama projesi olması ve mahal listelerinin de bu nitelikteki projeye dayalı olarak belirlenmesi yasal bir zorunluluk olup, anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde, idarelerin ihaleye esas projeleri bu niteliklere sahip proje olarak hazırlamakla yükümlü ve sorumlu bulunduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Bu işte idarenizce hazırlanan ihale dokümanlarının yukarıda belirtilen hassasiyetle hazırlanmadığı ve anlaşmazlığın bu nedenle meydana geldiği anlaşılmaktadır.

İşe ait sözleşmenin. “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (… TL) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. “

Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun olarak, yürürlükteki mevzuata göre kullanıma hazır bir şekilde idareye sunulması gerektiği, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması gereken bu imalatları isteklilerin tekliflerine yansıtmaları ve yansıttıklarının kabul edilmesi mevzuatı gereğidir.

Sonuç olarak, anlaşmazlık konusu dolgu imalatı ile cephe kaplaması imalatlarının, ihaleye esas uygulama projelerinde değişiklik gerektiren ve öngörülmeyen imalatlar olmadığı, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması gereken imalatlar olduğu, bu nedenle söz konusu imalatların yapımının anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap