Aşırı düşük teklif açıklama isteme yazı ve ekinde istenilen girdilere ait herhangi bir poz numarası ve formülüne yer verilmediği durumda başka kamu kurumu tarafından yayımlanan poza ilişkin açıklama yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 29.07.2022 08:07
Özet

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları kapsamında teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, söz konusu bilgi ve belge kapsamında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan edilen rayiç fiyatların ve formüllerin kullanılabileceği, ancak söz konusu analiz girdileri açıklamalarının ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olması gerektiği, aksi takdirde tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ve ekinde nakliye analiz girdileri hesabına ilişkin herhangi bir poz numarası veya formülünün yer almadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin nakliye giderine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozu ile açıklama yapmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No 2022/035
Gündem No 94
Karar Tarihi 07.07.2022
Karar No 2022/UY.II-854

BAŞVURU SAHİBİ:

Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/258196 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Gediz Muratdağı Barajı İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kütahya-Gediz Muratdağı Barajı İkmali” ihalesine ilişkin olarak Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 09.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2022 tarih ve 29370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/655 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu şöyle ki;

İdarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde bulunan ve açıklama istenilen KGMİ-03 “Her Türlü Geçirimsiz Dolgu (1 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Ocak Sıyırma kazısından çıkan mlz. Nakli (Nakliye Mesafesi 1000 metre)” analiz girdisi için, KGMİ-04 “Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (2-3 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Ocak Sıyırma kazısından çıkan mlz. Nakli (Nakliye Mesafesi =1200 metre)” analiz girdisi için, KGMİ-04N1 “Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (2-3 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Yarı Geçirimli Dolgu Malzemesi Taşınması (1000 m)” iş kalemi içerisinde yer alan “Yarı geçirimli Malzeme Nakli (1000 metre)” analiz girdisi için ve KGMİ-23 “Yollarda ve Yollara Ait Sanat Yapılarında Her Türlü Zeminde, Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Nakliyesi, Dolgu ve/veya Depoya Konulması” iş kalemi içerisinde yer alan “Depodan dolgu malz nakli (Nakliye Mesafesi 2650 metre)” analiz girdisi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozu formülüne göre açıklama yaptıkları, idarece söz konusu nakliye formülünde 100 metre mesafenin kazı fiyatlarına dahil olduğundan eksik girdilere neden olduğu gerekçesiyle açıklamanın uygun bulunmadığı,  

İdarece şikayete verilen cevapta ise bahse konu nakliye formülünde 100 metre nakliye mesafesinin toplam nakliye mesafesinden çıkarılarak nakliye hesabı yapıldığı, karayolları kesitinde kullanılan yan ariyet ve misk kesit kazılarının ortalama 100 metre mesafeye kadar kazının içerisinde taşındığının kabul edildiği, yaklaşık maliyetin hesaplandığı DSİ birim fiyatlarında böyle bir kabulün söz konusu olmadığı, savunma istenilen pozlar ve alt analizlerin tariflere uygun bir şekilde ilgili kurum ve kuruluş rayiçlerinden ya da fiyat teklifi almak suretiyle savunma yapılmasının istenildiği, 07.005/K-1 nakliye pozu formülünün birim fiyat tarifleri ve yaklaşık maliyetin oluşturulmasında kullanılan DSİ birim fiyatları ile örtüşmediği ifadelerine yer verildiği,

Bahse konu nakliye gideri için idarenin şikayete cevapta belirttiği üzere (ilgili kurum ve kuruluşların rayiçleri ile veya fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının istenilmesi) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün rayici/formülü kullanılarak açıklama yapılmasına rağmen açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazı ve ekinde nakliye girdilerine ait herhangi bir poz numarası ve formülüne yer verilmediği, bu durumda Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü veya başka bir kamu kurum ve kuruluşu birim fiyatlarının ve nakliye formüllerinin kullanılmasının mümkün olduğu, ayrıca 07.005/K-1 nakliye pozu formülünün, açıklama istenilen analizlerde belirtilen mesafelerin birebir yazılarak hesaplama yapıldığı, herhangi bir eksiltme yapılmadığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 sonrası kitabında söz konusu nakliye formülüne 100 metre mesafenin dahil olup olmadığı ile ilgili herhangi bir ibarenin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir… hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9 İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur. …” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartanme’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: KÜTAHYA-GEDİZ MURATDAĞI BARAJI İKMALİ

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2016A01-149843 ( – Gediz Muratdağı Barajı ve Sulaması )

d) Kodu:

e) Miktarı:

3 227 ha sulama amaçlı baraj inşaatı için kalan gövde ve Gediz-Altıntaş Karayolu Deplasesi vb. imalatlarının yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Kütahya ili Gediz ilçesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kütahya-Gediz Muratdağı Barajı İkmali” ihalesine ilişkin ihale dokümanı indirenlerin sayısının 67 olduğu, ihaleye toplam 22 teklif sunulduğu teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen başvuru sahibine idarece 13.05.2022 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama yazısı tebliğ edildiği, anılan yazıda “Bölge Müdürlüğümüzce 26.04.2022 tarihinde 2022/258196 İhale Kayıt Numaralı Kütahya-Gediz Muratdağı Barajı İkmali yapım işinin e-ihalesi gerçekleşmiş olup söz konusu ihale için vermiş olduğunuz teklif İhale Komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğ madde 45 ve ihalenin idari şartname madde 33’e göre değerlendirilmiş ve aşırı düşük bulunmuştur.

Yapılacak işler göz önüne alındığında vermiş olduğunuz teklif bedeli ile söz konusu işi hangi avantajlı koşulları kullanarak gerçekleştireceğiniz konusunda açıklama istenilen iş kalemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğ madde 45.1.2.2.’ye göre açıklama istenilmeyen analiz girdileri mevcuttur. Ancak Kamu İhale Genel Tebliğ madde 45.1.2.3. de “İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1.) maddesinde belirtildiği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2.) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.” hükmü bulunmaktadır. Açıklama istenilmeyen analiz girdileri Ekte (Aşırı Düşük Sorgu Analizleri) belirtilmiştir.

Sınır değerin altındaki teklifinizin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini; yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar, teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelere dayalı olarak ve yukarıdaki maddeler de dikkate alınarak yazılı olarak açıklanmanız gerekmektedir. Söz konusu belgeler Kamu İhale Genel Tebliği’ne ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.” ifadelerine yer verildiği, bahse konu yazı ekinde 10 adet iş kalemine ait açıklama istenilecek ve istenilmeyecek olan analiz girdileri tablolarına da yer verildiği görülmekle birlikte nakliye analiz girdileri hesabına ilişkin herhangi bir poz numarası veya formülünün yer almadığı, sadece mesafelerin belirtildiği görülmektedir.

02.06.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarında nakliye mesafelerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozu formülünün kullanıldığı, söz konusu nakliye formülünde 100 metre mesafenin kazı fiyatlarına dahil olduğundan eksik nakliye hesabına neden olduğu, ayrıca  KGMİ-25 “ Muratdağı Barajı Rölekasyon Yolu ve Bağlantı Yolları (Km: 12+000,00 – 16+878,44) Projesinde Gösterilen Yol Tip Kesitindeki 5 cm Aşınma ve 10 cm Binder Olmak Üzere Toplam 15 cm Kalınlığındaki İmalatın Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Bitüm Nakli (Nakliye Mesafesi=366 km)” analiz girdisine ilişkin proforma fatura ile açıklamada bulunduğu, anılan faturadan tedarik firmasının Ankara görülmesine karşın temin edilen malzemenin nakliyesinin nereden gerçekleşeceği ile ilgili bilgi ve belgenin mevcut olmadığı yönünde iki gerekçeyle idarece teklifinin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece gönderilen cevapta “… 5-KGMÎ-25 Muratdağı Barajı Rölekasyon Yolu ve Bağlantı Yollan (Km: 12+000,00 – 16+878,44) Projesinde Gösterilen Yol Tip Kesitindeki 5 cm Aşınma ve 10 cm Binder Olmak Üzere Toplam 15 cm Kalınlığındaki İmalatın Yapılması; Poz analizinde yer alan Bitüm nakli mesafe olarak 366 km belirttirilerek açıklama yapılmıştır. İstekli firma bitüm malzemesini Tiflis Caddesi Sancak Mahallesi 4/4 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan MDS Akaryakıt Pet. Üm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin düzenlediği 25.04.2022 tarihli proforma faturadan tedarik etmektedir. Ancak tedarik firması Ankara görünmekte olup, temin edilen malzemenin nakliyesinin nereden gerçekleşeceği İle ilgili gönderilen savunma analizlerinde bitümün nakliye mesafesinin ayrı olarak belirtildiği ve bitümün naklinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 07.006/K poz numaralı Bitüm Nakli (Nakliye Mesafesi=366 km) (F – K x (0,0007 x M +0,01) x A) formülüyle açıklandığı, proformada belirtilen adres ile iş bu başvuruya konu işin yapılacağı yer arasındaki mesafenin de 360 km olduğu, açıklamanın Kamu İhale mevzuatına uygun olduğundan bahisle;

Proforma faturayı, bir mal veya hizmetin satış fiyatının, şartlarının vb. detayların gösterildiği teklifname niteliğindeki ticari mektup olarak görülmektedir. Bu fatura, satıcı ile alıcı arasında yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön faturadır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutan, döviz cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli, ödeme şekli gibi her türlü detayı gösterebilir. Proforma faturalarda bulunması gereken zorunlu şartlardan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, Bitüm nakliye mesafesinin, şikayet başvurunuzda belirtildiği üzere; 360 km den gerçekleşeceğinden bahisle, teklif edilen fiyatın 366 km üzerinden değerlendirildiğinin savunma metin kısımlarında yapılmasının gerektiği görülmektedir. Yapılan açıklamadaki nakliye mesafesinin savunmadaki nakliye mesafesini aşmaması nedeniyle itirazınız haklı bulunmuştur.” ifadelerine yer verilerek Bitüm Nakli (Nakliye Mesafesi=366 km) analiz girdisine ilişkin açıklamalarının uygun olduğu yönündeki itirazının idarece yerinde görüldüğü anlaşıldığından anılan isteklinin yukarıda yer verilen iddiası kapsamında inceleme yapılmıştır.

Başvuru sahibinin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde açıklama istenilen KGMİ-03 “Her Türlü Geçirimsiz Dolgu (1 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Ocak Sıyırma kazısından çıkan mlz. Nakli (Nakliye Mesafesi 1000 metre)” analiz girdisi için, KGMİ-04 “Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (2-3 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Ocak Sıyırma kazısından çıkan mlz. Nakli (Nakliye Mesafesi =1200 metre)” analiz girdisi için, KGMİ-04N1 “Her Türlü Yarı Geçirimli Dolgu (2-3 No’lu) Malzemesi ile Dolgu Yapılması İşi İçin Yarı Geçirimli Dolgu Malzemesi Taşınması (1000 m)” iş kalemi içerisinde yer alan “Yarı geçirimli Malzeme Nakli (1000 metre)” analiz girdisi için ve KGMİ-23 “Yollarda ve Yollara Ait Sanat Yapılarında Her Türlü Zeminde, Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Nakliyesi, Dolgu ve/veya Depoya Konulması” iş kalemi içerisinde yer alan “Depodan dolgu malz nakli (Nakliye Mesafesi 2650 metre)” analiz girdisi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozunda yer alan “F = 1,25 x 0,00034 x K x ÖM – 0,00425 x K” formülüne göre açıklama yaptığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları kapsamında teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, söz konusu bilgi ve belge kapsamında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan edilen rayiç fiyatların ve formüllerin kullanılabileceği, ancak söz konusu analiz girdileri açıklamalarının ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olması gerektiği, aksi takdirde tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ve ekinde nakliye analiz girdileri hesabına ilişkin herhangi bir poz numarası veya formülünün yer almadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin nakliye giderine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 07.005/K-1 nakliye pozu ile açıklama yapmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Harbiye İnşaat Madencilik Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Üst Konuları: Üstada Sor


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap