Harcama yetkisinin devrinde parasal sınır nedir?

Yayın Tarih: 07.04.2016 01:04
Özet

Harcama yetkisinin bu yetkililiğin devrinde parasal sınır nedir, bu yetki devrinde nelere dikkat etmek gerekir? Bu ödeme emri itibariyle midir yoksa sözleşme itibariyle mi? şimdiden teşekkür ederim.


Harcama yetkisinin bu yetkililiğin devrinde parasal sınır nedir, bu yetki devrinde nelere dikkat etmek gerekir? Bu ödeme emri itibariyle midir yoksa sözleşme itibariyle mi? şimdiden teşekkür ederim.


Üst Konuları: Harcama Yetkilisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

5018 sayılı Kanunun 31’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının “harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir” hükmüne göre harcama yetkisinin devri ile bir üst yönetim kademesinde (harcama yetkilisi ve üst yönetici arasındaki yönetim kademesi) bileştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu hüküm gereği Maliye Bakanlığınca 1 Seri No’lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ çıkarılarak konuya açıklık getirilmiştir.[1]

Tebliğ hükümlerine göre; Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere; mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebileceklerdir. Bu hüküm karşısında bir hususa dikkat etmek gerekecektir. Harcama yetkilileri kendi yardımcılarına, yardımcıları olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere yetki devri yapabilecekler, başka birim amirleri yada görevlilere harcama yetkisi devredemeyeceklerdir.

Tebliğe göre; Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

- Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

- Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

- Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Yine aynı tebliğ hükümlerine göre, yetki devri yazılı yapılmalı ve devredilecek yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Yetki devri üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Devredilemeyecek Harcama Yetkililiği –Harcama Yetkisi Devrinde Sınır

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğine göre; her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000,00 TL’yi (ikiyüzellibin Türk Lirası), yapım işlerinde ise 1.000.000,00 TL’yi (birmilyon) aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

 


[1] 31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap