Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama


Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama


Üst Konuları: Diğer

Cevabımız

Özet

Hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması durumunda en avantajlı teklifin belirlenmesinde vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü kriteri ile başlayan ve eşitlik bozulmadığı zaman bir sonraki kriterin sırasıyla dikkate alınması suretiyle değerlendirme yapıldığı yöntem Danıştay’ın söz konusu madde ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınması üzerine bu yöntem yerine Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek puanlama yöntemine geçilmiştir. Bu yeni yöntemde üç kriter değerlendirilerek puanlama yapılmakta en fazla puan alan istekli üzerine ihale bırakılmaktadır. En fazla dört puanın verilebildiği bu yöntemde de eşitlik bozulmaz ise kura aşamasına geçilmekte, kura da birinci ve ikinci teklif sahibi belirlenerek ihale sonuçlandırılmaktadır. 

1. Eski Yöntemler: İş Deneyiminin Yüksekliği İle Kriterlerin Sırayla Uygulanması Yöntemi

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda (yani tekliflerin eşit olması durumunda) ilk olarak uygulanan yöntem, yapım işleri ve mal alımı ihalelerinde olduğu gibi hizmet alımı ihalelerinde de ekonomik açıdan en avantajlı teklif, isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarları dikkate alınarak belirleniyor, ihale en yüksek iş deneyim belgesine sahip olan istekli üzerine ihale bırakılıyordu.

07.06.2014 tarihli Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde Yönetmelikte belirlenen kriterlerin sırayla dikkate alındığı yönteme geçildi. Bu yöntemde üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulmaktaydı. Bu yöntemler sırayla;

a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,

b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,

c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu.

Tekliflerin eşitliği durumunda ihalelerin neredeyse tamamında “vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü” kriteri kullanılmış olup bir sonraki kritere geçilememiş dolayısıyla tek kriter esas alınmıştır.

2.  Yeni Yöntem: Puanlama

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3010 sayılı kararıyla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesinde değişikliğe gidilerek hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşitliği durumunda puanlama yöntemi getirilmiştir.

Yönetmeliğin 63’üncü maddesine göre; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan

c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan,

verilir.”

Önceki yöntemde tekliflerin eşitliği halinde en avantajlı birinci ve ikinci teklifin belirlenmesinde Yönetmelikte belirlenen kriterler sırayla dikkate alınmakta üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulmaktaydı. Yönetmelik değişikliği ile getirilen yeni yöntemde ise herhangi bir sıralama olmadan isteklilere kriterlerin tamamının uygulanması suretiyle verilecek toplam puanın değerlendirileceği buna göre en avantajlı tekliflerin belirleneceği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki puanlama kriterlerinin ayrıntılarını, kura sistemini ve yeni getirilen kriterlerin değerlendirilmesi kriterlerin özet başlıkları oluşturularak aşağıda ifade edilmiştir.

2.1. Sözleşme İmzalanmaması / İmzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması / İmzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması

İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verilir.

İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.[1]

İdareler bu kritere ilişkin değerlendirme puan verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

§  Sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır.

§  Yönetmelikte 4735 sayılı Kanun Kapsamında imzalanan sözleşmelerden bahsettiğinden dolayı doğrudan temin yöntemiyle imzalanan veya istisna kapsamındaki hizmet alımları çerçevesinde imzalanan sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

§   Yönetmelikte, 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verileceği ifade edilmiştir.  Burada yapım işleri ve mal alım ihaleleri kapsamında imzalanan sözleşmeler kastedilmemekte sadece hizmet alımları kapsamında sözleşme imzalayanlar kastedilmektedir zira Yönetmelik hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemekte olduğundan aksi bir yorum hizmet ihaleleri uygulama yönetmeliğindeki amaç ve kapsam maddesine aykırıdır.

§  Sözleşme imzalanmasından sonra idarece işin yapılmasından vazgeçilmesi, sözleşmenin taraflardan biri tarafından veya uzlaşma yoluyla sonradan feshedilmesi halinde sözleşme imzalanmış sayılacaktır. Ancak sözleşmeye ilişkin veriler EKAP üzerinden alınacağından idarece işin yapılmasından vazgeçilmesi durumunda istekli tarafından sözleşme imzalansa da sözleşmenin uygulanmadığının ispatı durumunda bu kriterden puan alabileceği düşünülmektedir. Aksi taktirde istekli hem önceki sözleşmenin uygulanmaması hem de sözleşmenin imzalanması dolayısıyla iki kere mağduriyete uğrayacaktır. Söz konusu hususun uyuşmazlık konusu olacağı düşünülmektedir.

§  Sözleşme imzalayan yüklenicinin sonradan sözleşmeyi devri halinde sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu kriterden 2 puan alamayacaktır. Ancak devralan açısından EKAP verileri üzerinden sözleşme gözükmeyeceğinden avantajlı bir durum ortaya çıkacaktır.

§  Ortak girişimlerin ihaleye katılması halinde bu kriterin tüm ortaklar tarafından sağlanması gerekmekte bu kapsamda yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacaktır.

2.2. İhaleyi Yapan İdarenin Bulunduğu İlin Mülki İdari Sınırları İçindeki Odaya Kayıtlı Bulunması

İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.

Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede;

§  İsteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. 

§  İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır.

§  Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

§  Bu puanlama kriterinde, isteklinin ticari merkezinin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi veya ilgili meslek odasına kaydının bulunması gerekmektedir. Burada ticari merkez ifadesi konularak isteklilerin şube veya acente açarak ihale alınması önlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda ilgili oda kaydının ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl olarak aranması da bu tespiti doğrulamaktadır.

§  Bu puanlama kriterinde yer alan “ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idare sınırları” ifadesinden il idaresi kanunu ile büyükşehir belediyesi kanunu çerçevesinde il sınırı anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda aynı il sınırı içerisinde ihalenin farklı ilçe birimi tarafından yapılması durumunda ticari merkezi il veya ilçede bulunan istekli bu kriterden puan alabilecektir.

§  İdarelerin birden fazla ili kapsayan hizmet ihalelerinde (bölge müdürlüklerinin ihalelerinde olduğu gibi) ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idare sınırının esas alınmasını gerektirir. Bu kriter birden fazla ili kapsayan hizmet ihalelerinin yapıldığı büyük iller ile bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki isteklileri avantajlı konuma getirmektedir.

İhaleye ortak girişim olarak katılınması halinde tüm ortakların ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda ortak girişime puan verilecektir.

§  Bu puanlama kriterine ilişkin ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler (oda kayıt belgesi vs.) esas alınacaktır.

2.3. İhaleyi yapan idareye karşı işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tespit yapılmamış olması,

İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilir.

İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. 

Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.

Burada tereddüt oluşabilecek birkaç hususun değerlendirmesinde fayda görülmektedir.

§   Hizmet alımı ihalelerin uygulama yönetmeliğinin amaç ve kapsam maddesine uygun olarak bu kriter ile ilgili tespitin isteklinin aynı idareye karşı yapmış olduğu hizmet alımı ihalelerinde yapılması gerekmektedir.

§   Bu kriterde ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işleri değerlendirilmeye alınacak olup istisna kapsamında yapılan hizmet alımı işleri ile doğrudan temin yöntemiyle alınan hizmet alımı işleri de bu kapsamda değerlendirmek gerekecektir. Hangi yöntemle yüklenimde bulunmuş olursa olsun işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir.

§   Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verileceğinden bu kriterden ortak girişimin puan alabilmesi için ortak girişimi oluşturun ortakların ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması gerekmektedir.

§   İhaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda idare tarafından tutulan tutanaklar, denetim sırasında yapılan tespitler ile mahkeme kararları bu kapsamda değerlendirilecektir. İdare işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmek ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirerek tutanağa bağlamak ve ilgili birime iletmesi gerekmektedir.

§   Bu kriterde tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacağından idarenin büyüklük ve kapsamı açısından aynı idarenin farklı birimleri arasında koordinasyonun sağlanması,  tutulan tutanakların veya resmi belgeye bağlanan tespitlerin ilgili idare içerisinde paylaşılması gerekmektedir.

2.4. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Kura Yöntemi

Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

3. Sonuç

Hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin eşit olması durumunda en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili Danıştay 13. Dairesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3010 sayılı kararıyla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, yürütmeyi durdurma kararından sonra ortaya çıkan boşluk 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ve maddeyi ilgilendiren Kamu İhale Genel Tebliğinin 70’inci maddesinde değişikliğe gidilerek giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşitliği durumunda uygulanan yöntem değiştirilmiştir. Yeni yöntemde üç kriter belirlenmiş ihaleye katılan istekliler hakkında kriterlerin tamamı değerlendirilerek puanlama yapılmakta en fazla puan alan istekli üzerine ihalenin bırakılması öngörülmüştür.

Bu yeni puanlama sisteminde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki belirtilen unsurlar esas alınarak puanlama yapılacak, puanlama neticesinde en fazla puanı almış istekli üzerine ihale bırakılacaktır.

· Sözleşme imzalanmaması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan verilir. 

· İmzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verilir.

· İsteklinin ticari merkezinin İhaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki odaya kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.

·  İhaleyi yapan idareye karşı işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilir.

· Ortak girişim olarak ihaleye teklif verildiğinde ortakların tamamı için söz konusu puanlama kriterlerinin sağlanması gerekmekte aksi taktirde puan verilememektedir.

 Puanlama sonucunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmektedir. 

Puanlama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler arasında kura yöntemine başvurulur, kura sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi belirlenmektedir.

Yeni Yöntemde sözleşme imzalamamış isteklilere, yaklaşık maliyetin altında sözleşme imzalayan isteklilere, ihaleyi yapan idarenin il sınırları içindeki isteklilere, aynı idarede daha önce hizmet alım işi gerçekleştirmiş yüklenicilerden işçilerin ücretlerini tam ve zamanında ödemiş olanlara öncelik verilmektedir. Yeni Yöntemde ortak girişimin kriterlerden puan alabilmesi için ilgili kriterin ihaleye teklif veren tüm ortaklar tarafından sağlanması gerektiğinden hizmet alımı ihalelerinde özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ortak girişim olarak ihale teklif verilmesi azalacaktır.

Mevzuat hazırlarken öngörülmeyen bazı hususlar uygulamada ortaya çıkmaktadır. Tekliflerin eşitliği halinde yeni yürürlüğe giren puanlama yönteminin uygulanmaya başlaması ile beraber yöntemin işlerliği, aksayan yönleri, avantajları görülecektir.[1] KİGT.70.1.1.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap