HİZMET ALIMI İHALELERİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Yayın Tarih: 12.07.2019 04:07
Özet

25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Hizmet Alımı ihalelerinde neler değişti, bu değişikliklerle getirilen düzenlemeler ve yenilikler aşağıdaki belirtilmiştir.


a. Hizmet İhalelerinde Kâr Oranı değişti

Bilindiği gibi hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hesabında sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenmekteydi, bu yüklenici karı azaltılarak %7’ye düşürülmüştür. Bundan sonra hizmet alımlarında %7’yi geçmemek üzere yüklenici kârı hesaplanacaktır.

b. Oda Kayıt Belgesi Sunulması Zorunluluğu Kalkmıştır

Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belgelerin yani oda kayıt belgelerinin artık istenilmesi zorunluluğu kalkmıştır.  Buna göre istekliler tekliflerini sunarlarken teklif zarflarının içerisinde oda kayıt belgesi sunmayacaklardır. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

Teklif Mektubu standart formlarında “Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” şeklinde cümle eklenerek isteklilerin tekliflerini verirlerken teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle odaya kayıtlı olduğunun taahhüt etmesi istenmiştir.

Burada idarelerce ve istekliler tarafından dikkat edilmesi gereken husus ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce sunacağı oda kayıt belgesinin ihale tarihi itibariyle alınması gerekmekte veya ihale tarihini de kapsayacak şekilde alınması gerekmektedir.

c. Banka Referans Mektubu Zorunluluğu Kalkmıştır

Yönetmeliğin[1] 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine; “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.” Hükmü getirilmiştir. Böylece Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak idare dilerse banka referans mektubu yine de isteyebilir. 

d. İnternetten Temin Edilen ve Teyidi Yapılan Belgeler İçin Belgelerin Sunuluş Şekillerine İlişkin Kriterler Aranmayacaktır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacaktır.

Burada aşağıdaki gösterildiği üzere üç şart öngörülmüştür;

  • Sunulan belgelerin ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olması,
  • EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi,
  • Teyidinin yapılabilmesi.

Burada hizmet alımı ihaleleri açısından EKAP üzerinden alınan ve teyidi yapılabilen belgelerde, İhaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında sayılan yeterlik kriterleri arasında sunulması istenen teyidi yapılabilen ticaret sicil gazetelerinin internet çıktısı olarak sunulabileceği değerlendirilmektedir. İhaleye katılımda ve yeterlik kriteri olarak sunulan belgelerden hangilerinin bu kapsamda değerlendirileceği idarelerce yapılan uygulamalar, KİK uyuşmazlık kararları ile mahkeme kararları ışık tutacaktır.

e. Ortak girişimlerden elde ettikleri gelirler de toplam iş hacmi değerlendirilecektir.

Yönetmeliğin 36’ncı maddesine eklenen fıkra ile isteklilerin ortağı oldukları ortak girişimlerden elde ettikleri gelirlerin de toplam iş hacmi değerlendirmesinde dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Buna göre, aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

f. Yuvarlamadan dolayı oluşan aritmetik hataların düzeltilmesine imkan tanınması

Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.[2]

Çarpım ve toplamlarda yuvarlamadan kaynaklanan hesaplama farklılıkları dolayısıyla toplam teklif fiyatının binde birini geçmemek (Teklif cetvelindeki kalemin yuvarlama hatası ≤ 0,001*x Toplam teklif tutarı) ve teklif sırasının değiştirmemesi şartıyla ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Kısacası isteklinin teklifi, teklif ettiği kalemlerdeki yuvarlama hataları toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması kaydıyla elenmeyecektir. 

g. Numune istenen ihalelerde ihale dokümanında teknik değerlendirme yapılmayacağı belirtilmişse teklif ekinde sunulması yeterli 

Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.[3]

 b.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalelerde Sınır Değer Tespiti Değişti

1.  25 Ocak 2015 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için sınır değer hesaplama

Bilindiği gibi daha önce personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilmekte, İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklifi sorgulaması yapılmaktaydı.

2. 25 Ocak 2015 tarihinden sonra ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için sınır değer hesaplama

Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.1. maddesinde yapılan değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-12_dosyalar/image002.gif

Sınır Değer = [(Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1] x R Katsayısı

 79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.”

  • Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sınır değer değişmemiş yine kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilecektir.
  • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde yukarıda belirtilen formülasyona göre belirlenecek sınır değerin altındaki teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaktır.
  • Sınır değerin tespitine ilişkin formülasyonda dikkate alınacak geçerli teklifler ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerdir.
  • Kamu İhale Kurumu tarafından hizmet ihalelerinin konusuna göre belirlenen R İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R Katsayıları (Sınır Değer Tespit Katsayıları) aşağıdaki şekildedir.
  • Sınır Değer = [(Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1] x R Katsayısı
İhalenin Konusu R Katsayısı
Araç kiralama 0,86
Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,87
Çöp Toplama 0,85
Malzemeli Yemek 0,88
Mühendislik Hizmetleri 0,78
Sigorta Hizmetleri 0,77
Diğer Hizmetler 0,83
 
 


[1] Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

[2] KİGT.’ne eklenen 16.5.3.md.

[3] KİGT.’ne eklenen 16.9.md.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap