Hizmet alımı suretiyle taşıt kiralaması yapacak idareler hangileridir?

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Hizmet alımı suretiyle taşıt kiralaması yapacak idareler hangileridir?


Hizmet alımı suretiyle taşıt kiralaması yapacak idareler hangileridir?


Üst Konuları: Diğer

Cevabımız

17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.” Hükmü ile  237 sayılı Taşıt Kanununa atıfta bulunmuştur.

Mezkûr Kanunun 1. Maddesinde Kanun kapsamındaki idareler sayılmıştır.

Buna göre;

“a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, (Ek: 03.07.2005 – 5393/85-b md.)  il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri,

 

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller,

 

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler,

 

d) (Değişik: 07.02.1990 – 3612/46 md.) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir. “denilmiştir.

Ayrıca,  02/10/2014 tarih ve 29137 sayılı R.G. – 15/09/2014 tarih ve 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesinde[1] saptandığı üzere Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerde; Kamuda hizmet ihalesi yöntemiyle taşıt edinecek idarelere dahil edilmiştir.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,

d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, ifade eder, denilmektedir.[1] Düzenleme Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinin 6. Maddesine tekabül etmektedir (madde 6/2)

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap