İdareye Şikayet Cevabının EKAP’tan başvuru sahibinin yanında Vekiline de Yapılma Zorunluluğu Var mı?

Özet

Kesinleşmiş İhale komisyon kararı için istekli firma vekil(avukat) aracılıyla yapılan şikayetin idareye cevabının EKAP üzerinden sadece başvuru sahibine yapılması yeterli midir? Yoksa vekile de ayrıca tebligat yapılması gerekir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kesinleşmiş İhale komisyon kararı için istekli firma vekil(avukat) aracılıyla yapılan şikayetin idareye cevabının EKAP üzerinden sadece başvuru sahibine yapılması yeterli midir? Yoksa vekile de ayrıca tebligat yapılması gerekir mi?

Cevabımız

4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesinde tebligata ilişkin özel hüküm bulunmakta olup söz konusu Kanun hükmünde aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda uyulacak hususlara yer verilmiştir. Söz konusu Kanun maddesinde bildirim ve tebligatların “aday, istekliler ve istekli olabileceklere” yapılacağı açıkça hüküm altına alındığından, tebligatların asli olarak “aday, istekliler ve istekli olabileceklere” yapılması gerektiği, anlaşılmıştır.

İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir. , Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından (Değişik ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre tebligatın aday, istekliler ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacağı anlaşılmakta aynı zamanda Kanun maddesinin son fıkrasında yer alan “hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır” hükmüne başvurulmasına imkân bulunmadığından vekil’e ayrıca tebligat yapılması zorunlu olmadığı gibi gerekli de değildir. 

Kolaylıkar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap