İhale konusu alanda faaliyet gösteren belge hakkında

Yayın Tarih: 28.06.2024 04:06

Merhaba sayın yetkili;
4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde; İstekli olabilecek: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, ifade eder.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38. maddesinde; Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olduğu belirtilmektedir.
İnşaat ve taahhüt işleri ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanununa ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Mimar veya mühendis odalarına kayıt söz konusu meslekleri (Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet, şantiye mühendis veya şefliği) yapabilmek için kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlardır.
Bu nedenle;
1- Yapım ve onarım işleri ihalesinde; ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmayan GERÇEK KİŞİLER ihaleye teklif vermesi halinde değerlendirme dışı bırakılması gerekir mi?
2- Gerçek kişi olarak yapım ve onarım ihalesine giren inşaat mühendisi, faaliyet belgesi olarak inşaat mühendisleri odası tarafından düzenlenen oda kayıt belgesini sunabilir mi? Yoksa tacir olarak, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olmak zorunda mıdır?
Teşekkür ederim.


Cevabımız

Merhabalar,

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde "İstekli olabilecek" ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, ifade eder.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38. maddesinde ise aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

Diğer yandan, ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgelerin ve yine 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ilişkin belgenin sözleşme imzalanmadan önce getirilmesi gereken belgeler arasında sayıldığı, bu bakımdan sözleşme imzalanmadan önce bunun sunulması gerektiği açıktır. 

Ayrıca isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünün tespiti mühendisler mühendis mesleğini (kamudaki mühendis ve mimarlar zorunlu değil) yapabilmek için ilgili odaya kayıt olması gerekmekte ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9'uncu maddesine göre ticaret siciline kayıtlı tacirler açısından ise tüm gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorunda olduğu ancak gerçek kişilerin eğer tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesinin isteye bağlı olarak bulunabildiği anlaşılmaktadır. Gerçek kişilerin eğer tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesinin isteye bağlı olarak bulunabildiği, dolayısıyla gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesine kaydının zorunlu olmadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin” başlıklı bölümün alt başlığı olan “Mezuniyet belgesi” bölümünde inşaat mühendisliği mezuniyet belgesini beyan edilmiş ise yapım işi ihalesine ihalenin, inşaat mühendisliğine yönelik mezuniyet belgesi beyan eden isteklinin faaliyet konusunda yer aldığının kabulü gerektiği, ayrıca yukarıda yer verilen Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer verilen “Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmüne istinaden idare tarafından İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi sunulması durumunda kabul edileceği anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle Mimar veya mühendis odalarına kayıt söz konusu meslekleri (Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet, şantiye mühendis veya şefliği) yapabilmek için kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlardır. Bu nedenle; 1- Yapım ve onarım işleri ihalesinde; ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmayan GERÇEK KİŞİLER ihaleye teklif vermesi halinde değerlendirme dışı bırakılmayacağı, 2- Gerçek kişi olarak yapım ve onarım ihalesine giren inşaat mühendisi, faaliyet belgesi olarak inşaat mühendisleri odası tarafından düzenlenen oda kayıt belgesini sunabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca sitemizde yer alan aşağıdaki linkteki KİK kararına bakılabilir. https://ihalesorucevap.com/mesleki-faaliyetini-surdurdugunun-belgelendirilmesinde-muhendisin-ilgili-muhendis-odasina-kaydi-yeterli-midir-yoksa-ticaret-odasina-kaydi-da-gerekir-mi-ihaleden-elenme-sebebi-midir/ Kolaylıklar diliyorum.  



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap