Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde belirtilen Yetkili Makam Kimdir? Bu yetki devredilebilir mi? Yetki sınırları nelerdir?

Yayın Tarih: 19.01.2024 08:01

Merhaba sayın yetkili;
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan yapım işlerinde, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde geçen “YETKİLİ MAKAM” İl Müdürü müdür? İl Müdürü, sadece geçici ve kesin kabul tutanağı onayı konusunda, İl Müdür Yardımcısına veya İl Milli Eğitim Şube Müdürüne yetki devri yapabilir mi?
Saygılarımla.


Cevabımız

Merhabalar,
Yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliğinde geçen "yetkili makam"dan kasıt bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi  yani harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi aynı zamanda çoğu zaman ihale yetkilisidir. Milli Eğitim Bakanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde harcama yetkilisi il müdürü ise yetkili makam odur, eğer il milli eğitim müdür yardımcılığı harcama yetkilisi ise -ki zannetmiyorum- o zaman il müdür yardımcılığıdır.

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğine göre (Seri No: 1) Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin;

- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

- Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,

kısmen veya tamamen devredebilirler.

Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

-   Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

-   Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

-   Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu kapsamda İl Müdürü yukarıdaki şartlar çerçevesinde İl Müdür Yardımcısına, eğer eş değer ise İl Milli Eğitim Şube Müdürüne yetki devri yapabilir ancak yetki devri yapılması İl Milli Eğitim Müdürünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap