İş artışında Damga Vergisi alınmalı mıdır?

Yayın Tarih: 08.10.2015 04:10
Özet

Birim Fiyat ile Mal Alım İhalesinde % 20 oranında iş artışı yapılması halinde bu oran üzerinden damga vergisi alınmalı mıdır?


Birim Fiyat ile Mal Alım İhalesinde % 20 oranında iş artışı yapılması halinde bu oran üzerinden damga vergisi alınmalı mıdır?


Cevabımız

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde (Binde 9,48) olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki Damga Vergisi Kanunu hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; ihaleye ilişkin sözleşmelerde  bir artış olduğunda, ilave işin yükleniciye yaptırılması için alınan olur, sözleşme miktarını artıran bir ek kağıt mahiyetinde olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tablonun (I-1 a ) bendine göre Damga Vergisine tabi olup tahsil edilmesi gerekir. 

Bunun yanında Danıştay 7. Dairesi’nin 11.04.2002 tarih ve E. 2011/4529 sayılı Kararına göre  iş miktarının artırılması ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece bu artıştan dolayı ihale kararı üzerinden damga vergisi alınamayacağı belirtilmiş olup ihale kararına ilişkin damga vergisinin (ihale karar pulunun) alınması mümkün gözükmemektedir.

Sonuç olarak ihalelere ilişkin sözleşmelerde iş artışı olduğunda, ilave işin yükleniciye yaptırılması için alınan olur, sözleşme miktarını artıran bir ek kağıt mahiyetinde olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tablonun (I-1 a ) bendine göre damga vergisine tabidir. Bunun yanında İlave işin yaptırılması Danıştay'ın kararına göre ihale niteliğinde olmadığından ve yeni bir ihale kararı gerektirmediğinden ayrıca karar pulu alınmaması gerekmemektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap