ihale-soru-cevap-logo.png

" mıdır " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ve tespitlere göre; aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile FSM 1453 Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından dokümanı indirme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği, ilaveten << Devamını Oku>> [15]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

e-teklif kapsamında Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi numarasının beyan edilmesinin yeterlilik kriteri olduğu, yine aynı Şartname’nin 22.2’nci maddesi gereğince isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun << Devamını Oku>> [44]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri içerir iş deneyim belgesini düzenleyen M... Üniversitesi’nin İstanbul Marmara Eğitim Vakfı tarafından kurulan, 09.07.1997 tarihli ve 4282 sayılı Kanun’la kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İstanbul’da bulunan bir yükseköğretim kurumu olduğu, bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen kurumun, vakıf yükseköğretim kurumu olduğu ve bu niteliğinden kaynaklı ol << Devamını Oku>> [89]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlçe belediyelerinde yapılan belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan yapım işlerinde üst limit var mıdır? Var ise nedir? Ayrıca açık usulde ihale gibi sözleşme masrafları ve teminat değerleri var mıdır ? Saygılar.. << Devamını Oku>> [80]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kanunu kapsamına dahil idarelerinin, ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlere ait her türlü idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçları sorgulayacağı, muaccel bir borç varsa hakedişten kesinti yapmak suretiyle SGK’ya ödenecektir. Söz konusu borç sorgulamasında ihalede alt yüklenici çalıştırılacağı öngörülmüş ve idarece onaylanmış (onaylanmış sayılmış) ise Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası << Devamını Oku>> [90]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, << Devamını Oku>> [162]


Yerli malına ilişkin aşağıdaki hususları Mevzuat çerçevesinde söyleyebiliriz; • Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında ’e kadar (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanması gerekir. (Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak […] << Devamını Oku>> [132]


İşyeri açılış bildirimleri 01.08.2009 tarihinden itibaren sadece ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmektedir. << Devamını Oku>> [236]


Buna göre, belediyeden ayrı özel hukuk tüzel kişiliğiniz ve iktisadi faaliyetiniz nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan Şirketiniz adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [279]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Büyükşehir Belediyesinin e-ihale ile içme suyu hattı yapım işi ihalesine iştirak ettik. İhale komisyon kararında “Yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesi bilgilerine satıra bir bilgi girişinde bulunulmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. “denilmektedir. Söz konusu kararın uygunluğu hakkında bilgi verilmesini arz ederiz. << Devamını Oku>> [294]