ihale-soru-cevap-logo.png

" mıdır " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Eğer ihaleye katılmak için gereken belgeler sunulmuşsa elenemez. Yapılan tespitler çerçevesinde; idarece İdari Şartname’de isteklilerin teklifleri kapsamında “ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğine ilişkin imzalı bir taahhütname” sunulmasının istenmediği, kaldı ki, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihalelerde isteklilerden hiçbir şekilde taahhütname istenmeyeceğinin anlaşıldığı, İhale komisyonu kararında anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen << Devamını Oku>> [5]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi ....... Medikal Tem. İnş. Oto. Pet. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye teklif veren ....... Gıda Tem. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin doküman edinme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği, diğer istekli tarafından doküman edinme işleminin ise farklı IP adresinden gerçekleştirildiği görülmüştür. İstekli olabilecek sıfatının kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan ki << Devamını Oku>> [9]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla, görüş talep edilen konuya ilişkin olarak idarelerce feshedilmiş sözleşmelerin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmenin feshine ilişkin şartları sağlanması kaydıyla, yüklenici başvurularının Esaslar kapsamında yapıldığı kabulüyle değerlendirilmesi gerektiği, bu tür başvurular üzerine idarelerce alınan sözleşmenin feshi kararlarının da geçerli olduğu, KAMU İHALE KURULU KARARI                            << Devamını Oku>> [27]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale doküman düzenlemelerinden U...k Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlanan yemeklerin TSE 13075 Gıda Taşıma Araçları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine haiz 1 (bir) adet on yaşını doldurmamış araç ile termostatik kaplarda, uygun ısıda, yemeklerin lezzet ve görünüşünü korur şekilde taşınacağı ve servis edileceği, aracın yemek taşınan bölümünde, yemek haricinde bir şey taşınamayacağı, aracın yakıt, tamir, bakım, arıza vb. giderlerinin yükleniciye ait olduğu, araç arıza vb. sebeplerden dolayı << Devamını Oku>> [12]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

idarelerin saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, benzer iş tanımının ihale konusu işten daha geniş bir şekilde tanımlanması gerektiği halde ihaleyi yapan idarece rekabeti engelleyici nitelikte daraltıcı yorum yapılmak suretiyle belirlendiği, dava konusu ihalede işin ifa edileceği yerin hastane olmasının yemek pişirme, sunum ve << Devamını Oku>> [19]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurumu'na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapa << Devamını Oku>> [41]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen sayı yerine yalnızca ihale kayıt numarası yazılırsa elenme sebebi midir? << Devamını Oku>> [207]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama << Devamını Oku>> [301]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi? << Devamını Oku>> [659]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ticaret sicil gazeteleri, K1* yetki belgesi ile iş deneyim belgesinin üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyid edilebilen belgeler oldukları, dolayısıyla anılan belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların da aranmayacağı hk. << Devamını Oku>> [114]