Kamu kuruluşlarında taşınmaz kiralaması nasıl hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

Yayın Tarih: 30.12.2016 10:12
Özet

Kamu kuruluşlarında taşınmaz kiralaması nasıl hangi mevzuata göre yapılmaktadır?


Kamu kuruluşlarında taşınmaz kiralaması nasıl hangi mevzuata göre yapılmaktadır?


Üst Konuları: Taşınmaz Kiralanması

Benzer Yazılar

Cevabımız

    İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22’nci maddesinin (e) bendine göre yapılmaktadır.

     Kamu İhale Genel Tebliğinin “Taşınmaz mal alımı ve kiralanması” başlıklı 22.6.maddesine göre;

     Genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde 10/6/2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine göre yapılacaktır. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması mümkün görülmektedir.

    Bu nedenle, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur.

KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE[1];

             (1) 178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmazların kira artış oranıyla ilgili uygulama esasları ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarındaki kira artış oranları ve sözleşmelere konulacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.

            (2) Buna göre, kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler konusunda bu Genelgede yer alan esaslar doğrultusunda hareket edilecektir.

             1 – KİRA ARTIŞ ORANI

      (1) Daha önceki yıllarda kiralanmış olup da, sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Ancak sözkonusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

           (2) Sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır.

             2 – YENİ KİRALAMALAR

             (1) 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere;

             a) Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine,            

           b) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önce yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranını geçmeyeceğine,

            c) Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna,

        ç) Gelir Vergisi Kanununa göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine,

            d) Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına,

            e) Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına,

            dair hükümler konulacaktır.

            3 – YÜRÜRLÜK

            (1) 10/6/2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2006-1) sayılı Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

            (2) Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

            Tebliğ olunur.

 


[1] Genelge (Sayı: 2009-1), 8 Ekim 2009 tarih ve 27370 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap