Kaynak suları,2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak İl Özel İdarelerince kiraya verilir, belediyelerce kiraya verilemeyeceği hk.(Yargıtay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları 2886 s. kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verileceği - davalı belediyenin davaya konu kaynak suyunu kiraya veremeyeceği


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/21450

K. 2010/5045

T. 25.3.2010

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'un 4. maddesinin üçüncü fıkrasından "Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyacına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir ( Ek.md.8/7/2003-4916/22 md ). Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkartılan yeraltı suları, hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları ( mazbut vakıflara ait sular hariç ), 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak İl Özel İdarelerince kiraya verilir. Tahsil edilen kira gelirlerinden, yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye %25 oranında pay verilir" hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda davalı belediyenin davaya konu kaynak suyunu kiraya verme hakkı bulunmadığı, bu hakkın İl Özel İdaresine ait olduğu dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunması nedeniyle bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin yukarıda açıklanan nedenle kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 25.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Üst Konuları: Kiralama

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap